Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bảng cân đối tài sản pptx

Bảng cân đối tài sản

Bảng cân đối tài sản
Triệu đồng Việt Nam
Thực tế Dự tính

2002 2003 2004 2005 2006
Tài sản có
Tài sản lưu động
Tiền mặt
Các khoản phải thu
Dự trữ tồn kho
Tài sản lưu động khác
Tổng tài sản lưu động
Tài sản cố định
Đất đai và nhà xưởng
Trừ khấu hao luỹ kế
Thiết bị máy móc
Trừ khấu hao luỹ kế
Tài sản cố định khác
Tổng tài sản cố định

Tổng tài sản

Tài sản Nợ
Nợ ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
Các khoản phải trả
Các khoản phải trả khác
Tổng nợ lưu động
Các khoản nợ trả chậm
Nợ dài hạn
Tổng nợ
Vốn (Vốn chủ sở hữu) *
Vốn
Lợi nhuận để lại
Tổng vốn chủ sở hữu
Tổng tài sản nợ và vốn chủ sở
hữu
Ghi chú: (*) Có rất nhiều nguồn vốn chủ sở hữu: tiền mặt khi công ty được
thành lập, giá trị của tài sản cố định do chủ sở hữu đóng góp từ khi bắt đầu kinh
doanh, lợi nhuận luỹ kế, giá trị của tài sản sau khi định giá lại và tiền bán cổ phần
cho người khác.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×