Tải bản đầy đủ

Tài liệu Sắt-Vị trí, cấu tạo, tính chất của sắt pptx

S¾t
vÞ trÝ, cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña s¾t
Vò hång nhung
Tr−êng thpt hai bμ tr−ng
Ch−¬ng IX
BμI 1-vÞ trÝ cÊu t¹o cña s¾t trong
hÖ thèng tuÇn hoμn
I - vÞ trÝ cña s¾t trong hÖ thèng tuÇn hoμn, cÊu t¹o nguyªn
tö s¾t
II -tÝnh chÊt vËt lý
III - tÝnh chÊt ho¸ häc
1- T¸c dông víi phi kim.
2- T¸c dông víi axÝt.
3- T¸c dông víi muèi.
4- T¸c dông víi n−íc.
1.5I 3
III 5
II 4
.2.8..
4.16.
.3.16...

c.17
I. Vị trí của sắt trong hệ thống tuần hon, cấu tạo
nguyên tử sắt
26
Fe : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
26
Fe : (Ar) 3d
6
4s
2
Nhận xét: sắt là kim loại nhóm d
Sắt nằm ở ô 26 trong hệ
thống tuần hon, hãy
viết cấu hình elctrron
của sắtv nhận xét về
cấu hình trên ?
II. tính chất vật lý của sắt
Trạng thái: rắn, dẻo.
Mầu sắc : trắng hơi xám
Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
Có tính nhiễm từ.
L kim loại nặng
( D = 7,9 g/ cm
3
.)
Có 5 mẫu vật, hãy
chọn ra mẫu vật lm
từ sắt v cho biết
những tính chất vật lý
của sắt?
4/Tính nhiễm từ l gì?.
5/Tại sao nói sắt l kim loại nặng?
II. tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t
1, t¸c dông víi phi kim:
2Fe + 3Cl
2
= 2 FeCl
3
H·y viÕt ptp− cña s¾t víi
Clo, L−u huúnh?(chó ý
so s¸nh tÝnh «xiho¸ cña
Clo vμ S)
Fe + S = FeS
II. tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t
1, t¸c dông víi phi kim:
3 Fe + 2 O
2
= Fe
3
O
4
8/ Khi s¾t t¸c dông víi Oxi
cho oxit s¾t “
tõ “
Fe
3
O
4

hçn hîp cña FeO vμ Fe
2
O
3
.
ViÕt PTP¦.
II. tính chất hoá học của sắt
1, tác dụng với phi kim:
2Fe + 3Cl
2
= 2 FeCl
3
Fe +S = FeS
3Fe+ 2 O
2
= Fe
3
O
4
KL: Tuỳ từng phi kim, sắt có thể bị oxihoá
đến mức Fe
2+
hoặc Fe
3+
.
II. tính chất hoá học của sắt
Lm thí nghiệm theo tổ
2, tác dụng với axít:
Thí nghiệm 1: Lấy 2 ống nghiệm đánh số 1,2.
ống 1 cho 1,5 2 ml dd H
2
SO
4
loãng
ống 2 cho 1,5 - 2 ml dd H
2
SO
4
đặc
Cho 2 mẩu Fe vào 2 ống nghiệm trên
Quan sát hiện tợng xảy ra, giải thích,
viết ptp.
II. tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t
2, t¸c dông víi axÝt:
èng nghiÖm 1 :
H
2
SO
4
(l) + Fe = FeSO
4
+ H
2
èng nghiÖm 2 :
H
2
SO
4
(®) + Fe

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×