Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Kiểm toán nội bộ

Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
BỘ MÔN KIỂM TOÁN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Ngành đào tạo: Kế toán
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kiểm toán nội bộ (Internal Auditing)
2. Mã số môn học:
3. Số tín chỉ: 1 Tín chỉ học phí:
4. Điều kiện học phần:
- Học phần tiên quyết:
- Học phần học trước: Kiểm toán căn bản
- Học phần song hành:
- Điều kiện khác:
Mã HP:
Mã HP:

Mã HP:
5. Đánh giá:
- Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm thực hành: 30%
- Điểm thi hết học phần: 60%
6. Thang điểm: 10
7. Cán bộ giảng dạy học phần: 05 GV
7.1 CBGD cơ hữu:
- TS. Nguyễn Phú Giang
- ThS. Nguyễn Thị Hà
- ThS. Trần Nguyễn Bích Hiền
- Đào Ngọc Hà
- ThS. Lưu Thị Duyên
- TS. Nguyễn Viết Tiến
7.2 CBGD kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng thường xuyên dài hạn
Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
7.3 CB thực tế báo cáo chuyên đề
8. Mục tiêu của môn học: (Learning objectives)
- Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên kế toán có kỹ năng nghề nghiệp, nắm vững kiến
thức cơ bản về kiểm toán nội bộ, có khả năng thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ trong tất cả
các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở bộ phận kế
toán kiểm toán tại các doanh nghiệp thuộc các Bộ, ban ngành và cơ quan Nhà nước
- Mục tiêu cụ thể: Trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng kiểm toán nội bộ để sau này sinh
viên có thể tổ chức và thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhằm kiểm soát
và cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
9. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: (Course description)
Cung cấp cho sinh viên những vấn đề chung về kiểm toán nội bộ, trình tự kiểm toán nội
bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ, nội dung hoạt động kiểm soát của kiểm toán nội bộ.
The module aims to supply students with the general knowledge on internal audit such as
auditing procedures, the control system and the content of internal control in business activities.
Tài liệu tham khảo:
10.1 TLTK bắt buộc
[1] Giáo trình kiểm toán nội bộ – Bộ môn kế toán doanh nghiệp – Trường Đại học
Thương mại
[2] Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam
[3] Modern internal Auditing – Kiểm toán nội bộ hiện đại – Victor Brink and Herbert
Witt – Nhà xuất bản tài chính (2000) – Nhóm tác giả Trường Đại học Kinh tế quốc dân
biên dịch
10.2 TLTK khuyến khích
[4] Kiểm toán nội bộ – Khái niệm và qui trình – Nhà xuất bản Thống kê 1999 – Vũ


Hữu Đức, Nguyễn Phan Quang, Diệp quốc Huy
[5] Lý thuyết kiểm toán - Đại học Kinh tế quốc dân – Chủ biên: GS.TS Nguyễn Quang
Quynh – Nhà xuất bản tài chính (11/2001)
[6] Tạp chí kế toán
[7] HTTP://www.kiemtoan.com.vn
Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
10. Đề cương chi tiết môn học
11. Phân bổ thời gian và hướng dẫn thực hiện chương trình học phần
- Phân bổ thời gian
Nội dung TLTK Ghi chú
Mở đầu
Chương 1: Tổng quan về kiểm toán nội bộ
1.1- Bản chất của kiểm toán nội bộ
1.2- Các chuẩn mực nghề nghiệp của kiểm toán nội bộ
1.3- Vai trò và chức năng của kiểm toán nội bộ
1.4- Các nguyên tắc cơ bản của kiểm soát
1.5- Kiểm toán viên nội bộ
[1]
[1]
[4]
[1]
[4]
Chương 2: Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
2.1- Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ
2.2- Nội dung của kiểm toán nội bộ
2.2.1- Kiểm toán tính tuân thủ
2.2.2- Kiểm toán hoạt động
2.3.3- Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quản trị
2.3- Trình tự kiểm toán nội bộ
2.3.1- Chuẩn bị kiểm toán
2.3.2- Thực hiện kiểm toán
2.3.3- Kết thúc kiểm toán
2.4- Báo cáo kiểm toán nội bộ
2.4.1- Bản chất và chức năng của báo cáo kiểm toán
2.4.2- Mục đích của báo cáo kiểm toán
2.4.3- Các loại báo cáo kiểm toán
2.4.4- Lập báo cáo kiểm toán
[5]
[4]
[1]
[4]
Chương 3: Hoạt động kiểm soát của kiểm toán nội bộ
3.1- Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá kiểm soát nội bộ
3.1.1- Khái niệm về kiểm soát nội bộ
3.1.2- Cơ cấu của kiểm soát nội bộ
3.1.3- Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
3.1.4- Trình tự nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ
3.2- Kiếm soát các chu trình hoạt động của doanh nghiệp
3.2.1- Kiểm soát chu trình mua hàng
3.2.2- Kiểm soát chu trình bán hàng
3.2.3- Kiểm soát chu trình chi phí
[4]
[1]
Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
TT Chương Số tiết Lý
thuyết
Thực hành
1 Chương 1 6 6
2 Chương 2 6 6
3 Chương 3 6 6
- Hướng dẫn thực hiện chương trình
12.Phụ lục: Danh mục đề thảo luận và tài liệu tham khảo”: Không
TT Đề tài TLTK Trang Ghi
chú
Đề cương đã được Bộ môn thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007
BAN GIÁM HIỆU
TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Nguyễn Tuấn Duy

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×