Tải bản đầy đủ

Tài liệu TRÍ TUỆ CỔ XƯA VỀ KINH DOANH VÀ ĐỜI SỐNG_ Ancient Wisdom on Business and Life docx

TRÍ TUỆ CỔ XƯA VỀ KINH
DOANH VÀ ĐỜI SỐNG

Ancient Wisdom on
Business and Life

L}:k
HỘI THẢO VỀ DOANH NGHIỆP TRÍ TUỆ
an enlightened business workshop

Geshe Michael Roach & Lama Christie McNally

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ
HÀ NỘI & TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
22&24 THÁNG 4 NĂM 2009

Ho Chi Minh City, Vietnam
April 24, 2009
2

Bạn không có được tiền bằng

lao động
 
You don’t get money by workingÊ/+#-:<-0-8Ü,-#5,-:<-0Ü,Ê 
Ê#(Ü<-:<-0-8Ü,-{æ-0è+-0Ü,Ê 
Ê+$ë<-ýë-#$-+#-#$-,-8$Ê 
Êþè-/-,0-8$-8ë+-0-8Ü,Ê 


Sự
việc
không
tự
xảy
đến

Sự
việc
không
xảy
đến
từ
những
điều
gì
khác

Sự
việc
không
tự
xảy
đến
và
cũng
không
xảy
đến
từ
những
điều
gì

khác

Sự
việc
không
xảy
đến
mà
không
có
nguyên
nhân

Không
có
sự
việc
nào

trong
toàn
thể
vũ
trụ

từng
xảy
ra


Things
don’t
come
from
themselves.

Things
don’t
come
from
something
else.

Things
don’t
come
from
both.

Things
don’t
come
without
a
cause.

Nothing
at
all

In
the
entire
universe

Ever
comes
at
all.


3


Sự rỗng không của tiền bạc –
Tính trống rỗng của tiền bạc
 
The emptiness of money


Ê8ë+-0Ü,-0è+-0Ü,-#(Ü<-!-0Ü,Ê 
Ê#(Ü<-!7Ü-/+#-(Ü+-0Ü,-ý7$-0Ü,Ê 


Ê0*7-/5Ü-F0-ý9-ië:-/-8ÜÊ 
Ê+è-(Ü+-+/ß-0-ý-8Ü<-9Ü#<Ê 

Không
phải
các
sự
việc
là
có
(hiện
hữu,
tồn
tại)

Và
không
phải
chúng
là
không

Không
phải
chúng
vừa
có
vừa
không

Không
phải
chúng
vừa
không
có
vừa
không
không
có.


Những
ai
đi
trên
con
đường
Trung
Đạo
(Middle
Way)

Thì
mới
hiểu
được
điều
độc
nhất
này

Xa
rời
mọi
tứ cú
[tức
là
bốn
loại
khẳng
định
và
phủ
định
về
hiện
hữu
nói

 

trên:
có,
không,
vừa
có
vừa
không,
không
phải
vừa
có
vừa
không)It’s
not
true
that
things
exist,

And
it’s
not
true
that
they
do
not
exist.

It’s
not
true
that
they
exist
and
don’t
exist.

It’s
not
true
that
neither
exist
nor
don’t
exist.


Those
who
walk
the
middle
path

Understand
this
one
thing,

Far
from
all
four
cliffs.

4
Thể cách vận hành của các hạt
giống

How the seeds work)Ü$-73Ý,-{:-ýë-:<Ê 
 
Ê'Ü-P9-0Ü-5Ü#-,#<-9Ü7Ü-hë+-+ë$-,<Ê 
Êuä-:è,-‰-+$-+ã-+$-+#ë+-eè+-+$Ê 
Êo#-%9-[$-8$-/+è,-ý9-#$-8$-0è+Ê 
Ê&ë<-F0<-*0<-%+-+è-/5Ü,-;è<-ý9-bÜ<Ê 
 
Ê5è<-#<ß$<-ý7Ü-dÜ9Ê  +è-F0<-&ë<-%,Ê  /+è,-ý9-[$-8$-/+è,-ý9-0è+-+èÊ 
/#-&#<-7'ë#-eè+-`Ü-[$-/-:<-0-7.ë<-ý7Ü-[$-/-10-8Ü,-ý7Ü-dÜ9Ê  +ýè9-,-
#6ß#<-/C,-/5Ü,Ê 
5

Cuốn
kinh
“Vị
vua
của
Thiền
định”
(The
King
of
Meditation)
do
đức

Phật
thuyết
giảng
cách
đây
2.500
năm
có
sớ
giải
bằng
tiếng
Tây
Tạng

như
sau:


 Một
người
đứng
giữa
khu
rừng


 Bắt
đầu
đàn
hát
và
vui
vẻ
cười


 Cả
bài
hát
lẫn
tiếng
cười
dội
lại
vào
người
ấy

Nhưng
không
có
gì
là
thực


Hãy
hiểu
rằng
mọi
sự
đều
luôn
luôn
như
thế

Đúng
như
sự
việc
trên
đây
vậy

Điều
chủ
yếu
là
các
sự
việc
có
thể
có
vẻ
như
thực
nhưng
chúng
lại

không
phải
là
thực.
Những
gì
đang
thực
sự
xảy
ra
là
chúng
ta
đã
gieo

một
hạt
giống
trong
tâm
chúng
ta;
và
nó
chín
muồi
,
trở
thành
một

hình
ảnh.
Các
sự
việc
chúng
ta
nghĩ,
chúng
ta
thấy
đều
không
khác
gì

hình
ảnh
này,
không
khác
gì
một
sự
phản
chiếu
(phản
ánh)

The
ancient
book
called
The
King
of
Meditation,
spoken
by
the
Buddha

2500
years
ago,
with
its
Tibetan
explanation:


A
man
is
standing
in
the
midst
of
a
forest—

He
begins
to
sing,
and
he
laughs
in
joy.

Both
song
and
laughter
echo
back
to
him,

But
none
of
it
is
real.

Understand
that
everything
there
ever
is

Is
just
the
same
as
this.


The
 point
 is
 that
 things
 may
 appear
 to
 be
 real,
 but
 they
 are
 not.


What’s
really
happening
is
that
we
have
planted
a
seed
in
our
mind,

and
 it
 has
 ripened,
 as
 an
 image.
 
 The
 things
 we
 think
 we
 see
 are

nothing
more
than
this
image,
nothing
more
than
a
reflection.


6
Các luật hấp dẫn (lực hút)

The laws of gravityÊ:<-$è<-ýÊ 
Ê:<-7.è:-&è-/Ê 
Ê:<-0-e<-ý-+$-0Ü-n+-ýÊ 
Ê:<-e<-ý-&ß+-0Ü-6-/7ëÊ 

1)

Mỗi
hành
động
sản
sinh
một
kết
quả
tương
tự
(nghiệp
nào
quả

nấy)

2)

Các
kết
quả
của
một
hành
động
cứ
tăng
trưởng
lên

3)

Nếu
bạn
không
thực
hiện
một
hành
động
nào,
bạn
sẽ
không
thể

nhận
một
kết
quả.

4)

Một
khi
bạn
đã
thực
hiện
một
hành
động
nào,
hành
động
ấy

không
bao
giờ
tan
biến
suông
đi. 
 —Je
Tsongkapa


 
 
 
600
năm
trước
đây
1)
Every
action
produces
a
similar
result.

2)
The
results
of
every
action
increase.

3)
If
you
never
do
an
action,
you
cannot
get
a
result.

4)
Once
you
have
done
an
action,
it
never
simply
goes
away. 
 —Je
Tsongkapa

600
years
agoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×