Tải bản đầy đủ

kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng trong thời gian tới Tại Sở Giao dịch ngânhàng NHNo&PTNT (AgriBank) Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời gian vừa qua, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao,
chính trị xã hội ổn định, đặc biệt việc Việt Nam ra nhập WTO tác động tích
cực đến hoạt động kinh doanh ngân hàng.Bên cạnh đó, biến động lớn về giá
vàng,giá một số nguyên liệu đầu vào, sự bất cập trong việc ban hành một số
chính sách vĩ mô về thị trường bất động sản,thị trường chứng khoán... ảnh
hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh ngân hàng.Trong bối cảnh cạnh
tranh ngày càng gay gắt, các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng
nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nói riêng phải nỗ lực đẩy
mạnh hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm ,dịch vụ kinh
doanh ngân hàng.
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là một ngân
hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, có mạng lưới ngân hàng đại lý lớn, là
ngân hàng tích cực đầu tư vào đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng
phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch
vụ ngân hàng tiên tiến. Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn Việt Nam với chức năng là sở giao dịch đầu mối đã thực hiện các
kế hoạch và chi tiêu của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam giao cho. Đồng
thời cũng là một đơn vị kinh doanh trực tiếp hoạt động hiệu quả và có kết quả
kinh doanh cao.
Qua thời gian thực tập tổng hợp tại Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp

và phát triển nông thôn Việt Nam, em viết bài báo cáo thực tập tổng hợp
nhằm đưa ra một cái nhìn tổng quan về Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn Việt Nam.
1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Năm 1988: Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập
theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là
Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân
hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn.
Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành trên cơ sở tiếp nhận từ
Ngân hàng Nhà nước: tất cả các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện,
Phòng Tín dụng Nông nghiệp, quỹ tiết kiệm tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà
nước tỉnh, thành phố. Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp TW được hình thành
trên cơ sở tiếp nhận Vụ Tín dụng Nông nghiệp Ngân hàng Nhà nước và một
số cán bộ của Vụ Tín dụng Thương nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng,
Vụ Kế toán và một số đơn vị.
Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng
Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt
Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông
nghiệp là Ngân hàng thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ,
tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.
Tháng 8/1990, Ban lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt
Nam đã xét duyệt và lựa chọn mẫu biểu trưng lôgô với 9 hạt lúa vàng uốn
cong theo hình đất nước chữ S trên nền khung vuông hai màu xanh lá cây và
mầu nâu đất với dòng chữ viền 2 cạnh: Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.
2
Nghị quyết kỳ họp lần thứ XXIV Hội đồng Quản trị NHNo & PTNT VN đã
công bố chính thức việc lựa chọn lôgô kể trên là biểu trưng của Ngân hàng
No & PTNT Việt Nam trong nước và quốc tế.
Ngày 22/12/1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số
603/NH-QĐ về việc thành lập chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp các tỉnh
thành phố trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp gồm có 3 Sở giao dịch (Sở giao
dịch I tại Hà Nội và Sở giao dịch II tại Văn phòng đại diện khu vực miền
Nam và Sở giao dịch 3 tại Văn phòng miền Trung) và 43 chi nhánh ngân hàng
nông nghiệp tỉnh, thành phố. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp quận, huyện,
thị xã có 475 chi nhánh.
Ngày 01/03/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 18/
NH-QĐ thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành phố
Hồ Chí Minh và ngày 24/6/1994, Thống đốc có văn bản số 439/CV-TCCB
chấp thuận cho Ngân hàng nông nghiệp được thành lập văn phòng miền
Trung tại Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định.
Ngày 30/7/1994 tại Quyết định số 160/QĐ-NHN9, Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước chấp thuận mô hình đổi mới hệ thống quản lý của Ngân hàng
nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông
nghiệp Việt Nam cụ thể hóa bằng văn bản số 927/TCCB/Ngân hàng Nông
nghiệp ngày 16/08/1994 xác định: Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam có 2
cấp: Cấp tham mưu và Cấp trực tiếp kinh doanh. Đây thực sự là bước ngoặt
về tổ chức bộ máy của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam và cũng là nền tảng
cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam (NHNo & PTNT VN ) sau này.
Hiện nay, NHNo & PTNT VN là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về
vốn, tài sản, đội ngũ CBNV, màng lưới hoạt động và số lượng khách hàng.
Đến cuối năm 2003, vốn tự có của AGRIBANK là 5200 tỷ. Tổng tài sản có
3
trên 120 nghìn tỷ VND. 1800 chi nhánh được bố chí rộng khắp trên toàn quốc
với 28000 cán bộ công nhân viên
Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt nam, NHNo & PTNT
VN đã nỗ lực hết mình, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to
lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất
nước.
SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT

BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
CÁC BỘ PHẬN GIÚP
VIỆC HỘI ĐỒNG
QUẢN
HỆ THỐNG CÁC BAN, PHÒNG CHỨC NĂNG TẠI TRỤ SỞ CHÍNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÁC PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC
CÁC BỘ PHẬN GIÚP
VIỆC HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CÁC BỘ PHẬN GIÚP
VIỆC HỘI ĐỒNG
QUẢN
4
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
1.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
1.2.1. Quy định chung
Sở giao dịch NHNo & PTNT VIỆT NAM (sau đây viết tắt là sở giao
dịch ) là đơn vị hạch toán phụ thuộc, đại diện theo uỷ quyền của NHNo &
PTNT Việt Nam, có nhiệm vụ thực hiện một phần các hoạt dộng của NHNo
& PTNT Việt Nam và một số chức năng có liên quan đến các chi nhánh theo
phân cấp uỷ quyền của NHNo & PTNT Việt Nam, chịu sự rang buộc về nghĩa
vụ và quyền lợi đối với NHNo & PTNT Việt Nam.
Sở giao dịch có chức năng làm đầu mối trong việc thực hiện một số
nhiệm vụ theo uỷ quyền của NHNo & PTNT Việt Nam theo lệnh của Tổng
TRỤ SỞ CHÍNH
SỞ GIAO
DỊCH


CÔNG TY
TRỰC
THUỘC
PHÒNG
GIAO
DỊCH
CHI
NHÁNH
CHI
NHÁNH
CẤP 1
VĂN
PHÒNG
ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ SỰ
NGHIỆP
CHI
NHÁNH
CẤP 2
PHÒNG
GIAO
DỊCH
CHI
NHÁNH
CẤP 2
PHÒNG
GIAO
DỊCH
CHI
NHÁNH
CẤP 3
5
giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam. Đồng thời trực tiếp kinh doanh đa năng
trên địa bàn Tp Hà Nội.
Sở giao dịch NHNo & PTNT Việt Nam có:
Con dấu riêng;
Bảng cân đối tài khoản;
Tên gọi : tên đầy đủ bằng tiếng việt là Sở giao dịch NHNo & PTNT Việt
Nam, tên gọi tắt bằng tiếng Việt là Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp, tên
tiếng Anh là Banking Operation Center of Vietnam Bank for Agriculture and
Rural Development.
Trụ sở: đặt tại toà nhà số 2 Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội.
Điện thoại: 048.313.729
Fax: 844.8313.761
Nguyên tắc tổ chức và điều hành:
Sở giao dịch được điều hành bởi giám đốc.
Điều hành phòng (tổ) nghiệp vụ là trưởng phòng (hoặc tổ trưởng).
Sở giao dịch chịu sự quản lý, kiểm tra của NHNo& PTNT VN về tổ
chức và nhân sự, về nội dung và phạm vi hoạt động, chịu sự quản lý, thanh
tra. kiểm tra, giám sát của ngân hàng Nhà nước, của các cơ quan chức năng
Nhà nước khác có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.
1.2.2 Nhiệm vụ của Sở giao dịch
Đầu mối quản lý ngoại tệ mặt của NHNo& PTNT VN.
Đầu mối các dự án đồng tài trợ và các dự án uỷ thác đầu tư của của
NHNo & PTNT VN khi được Tổng giám đốc giao bằng văn bản.
Tiếp nhận các ngồn vốn uỷ thác đầu tư của chính phủ, các tổ chức kinh
tế, cá nhân trong và ngoài nước và tham gia vào các dự án đồng tài trợ.
6
Theo dõi, hạch toán kế toán các khoản vốn uỷ thác đầu tư của NHNo &
PTNT VN.
Huy động vốn:
 Khai thác và nhận tiền gửi không kì hạn, có kì hạn, tiền gửi thanh toán của
các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước
ngoài bằng đồng Việt nam và ngoại tệ.
 Phát hàng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kì phiếu và thực hiện các hình
thức huy động vốn kháctheo qui đ của NHNo & PTNT VN.
 Được vay vốn các tổ chức tài chính tín dụng trong nước khi Tổng giám
đốc NHNo & PTNT VN cho phép.
 Vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo qui định của NHNo & PTNT
VN.
Cho vay:
 Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, đời sống cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 Cho vay trung hạn, dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tu phát triển sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sóng cho các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước.
Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quĩ gồm:
 Cung ứng các phương tiện thanh toán.
 Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng
 Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ.
 Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.
 Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo qui định của ngân hàng nhà
nước và của NHNo & PTNT VN.
Kinh doanh ngoại hối: huy động và cho vay, mua, bán ngoại tệ, thanh
toán quốc tế, bảo lãnh, tái bảo lãnh, chiết khấu bộ chứng từ và các dịch vụ
khác về ngoại hội theo chính sách quản lỳ ngoại hốin của chính phủ, Ngân
hàng nhà nước và NHNo & PTNT VN.
7
Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng: kinh doanh các dịch vụ ngân hang
theo luật cá TCTD, bao gồm: thu, chi tiền mặt, mua bán vàng bạc, máy rút
tiền tự động, dịch vụ thẻ, két sắt, nhận bảo quản, cất giữ, chiết khấu các loại
giấy tờ có giá, thẻ thanh toán, nhận uỷ thác cho vay của các tổ chức tài chính,
tín dụng, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, các dịch vụ ngân hàng khác
được nhà nước, NHNo & PTNT cho phép.
Thực hiiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo qui định
của NHNo & PTNT VN.
Đầu tư dưới các hình thức như: hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần và các
hình thức đầu tư khác với cá doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác khi được
NHNo & PTNT VN cho phép.
Trực tiếp thử nghiệm các dịch vụ sản phẩm mới trong hoạt động kinh
doanh của NHNo & PTNT VN.
Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo qui định của NHNo & PTNT
VN.
Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ qui định và theo
yêu cầu dột xuất của Tổng giám đốc NHNo & PTNT VN.
Phối hợp với trung tâm đào tạo và các ban chuyên môn nghiệp vụ tại trụ
sở chính NHNo & PTNT VN và các tổ chức khác có liên quan trong việc đào
tạo, tập huấn nghiẹp vụ chuyên đề cho các cán bộ thuộc Sở giao dịch>
Thực hiện các nhiệm vụ khác do hội đồng quản trị, tổng giám đốc NHNo
& PTNT VN giao phó.
1.2.3. Các sản phẩm và dịch vụ cung cấp
1.2.3.1 Các dịch vụ ngân hàng hiện đại
Phone banking:
Với số máy 19000545454 của dịch vụ phone banking khách hàng có thể:
8
• Kiểm tra thông tin tài khoản.
• Cập nhập thông tin tỷ giá hối đoái.
• Nắm bắt thông tin lãi suất.
• Các chức năng thông tin cá nhân.
Tìm địa điểm đặt máy rút tiền tự động (ATM) cuảu Agribank soạn và
nhắn tin đến số 997 với nội dung: ATM AGRIBANK mã điiện thoại
tỉnh/thành phố Tên quận/huyện viết tắt.
Home banking: khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tiền gửi ngay
tại trụ sở hoặc nhà riêng mà không cần đến ngân hàng.
Dịch vụ thẻ:
• Thẻ Success (ATM), khi có đủ điều kiện khách hàng có thể sử dụng hạn
mức thấu chi với số tiền lên đến 5.000.000đ
• Thẻ tín dụng nội địa đáp ứng cho khách hàng có đủ điều kiện hạn mức tín
dụng lên đến 100.000.000đ.
1.2.3.2 Các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân.
Dịch vụ kế toán thanh toán:
• Sản phẩm tiền gửi, tài khoản thanh toán
• Sản phẩm chuyển tiền kiều hối, chuyển tiền nhanh WESTERN UNION
• Các sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân khác như: chuyển đổi ngoại tệ
sang đồng Việt nam hoặc sang ngaọi tệ khác, cung cấp thẻ ATM, thẻ thấu
chi và thẻ tín dụng nội địa
Sản phẩm tín dụng:
• Cho vay sinh hoạt tiêu dùng đời sống.
• Cho vay cầm cố thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản giấy tờ có giá cho các nhu
cầu vay sản xuất kinh doanh, xây dựng, mua sắm sưa chữa nhà ở đất ở, hỗ
trợ du học.
• Bảo lãnh tín dụng.
9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×