Tải bản đầy đủ

Bài soạn Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu


PHÒNG GD & ĐT HÀM YÊN
TRƯỜNG THCS YÊN HƯƠNG
Ngày 15-02-2011
Người dạy: Vũ Thế Hùng
Tiết 47


Kiểm tra bài cũ
1
( 2)x x −
3
2
12
1
1


+

+
− x
x
x
2 3 1
2
3 2
x x+ −
− =
b)a)
2): Giải phương trình sau:
1): Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau: 1) ĐKXĐ:
) 0, 2; ) 1, 2a x x b x x≠ ≠ ≠ ≠ −
GIẢI
2)
{ }
2(2 3) 12 3( 1)
6 6
2(2 3) 12 3( 1)
4 6 12 3 3
4 3 3 6
3
3
x x
x x
x x
x x
x
S
+ − −
⇔ =
⇔ + − = −
⇔ + − = −
⇔ − = − +
⇔ =
=
Vậy:

Tiết 47
1.Ví dụ mở đầu:
Thử giải phương trình
1
1

+
x
1
1
−x
1
1


x
1=1=
xx
1
1

+
x
+
có phải là nghiệm của phương trình (1) không? Vì sao?
1=x
(1)
?1
1x =

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×