Tải bản đầy đủ

Tài liệu một số phườn trình căn có giải

Chun đề 1 PHƯƠNG TRI
̀
NH VƠ TY
̉

* Dạng 1 :
A 0 (hoặc B 0 )
A B
A B
≥ ≥

= ⇔

=

T




 n n

A B=
* Dạng 2 :
2
B 0
A B
A B= ⇔

=


T




n
A B=
Da
̣
ng 3
 
A B=
T




   n n
A B
+ +
=
Da
̣
ng 4A B A B= ⇔ =




 
 n
A B
+
=
+ − = − − = − + −
+ − − = − + + =
+ + − − + =
2 2 2
3 3
1. :
) 4 2 2 (1) ) 4 2 8 12 6 (4)
) 3 1 4 1 (2) ) 12 14 2 (5)
) 11 11 4 (3)
Ví dụ Giảicác phươngtrình
a x x x d x x x x
b x x e x x
c x x x x



( )

− ≥
 
⇔ ⇔ ⇔ ⇔ =
  
= ∨ =
− =
+ − = −

=
2
2
2
) :
2 0
2
2
(1) 3
0 3
3 0
4 2 2
: 3
a Tacó
x
x
x
x
x x
x x
x x x
Vậy x

( )
≥ −
⇔ + = + + ⇔ + = + + + + ⇔ + = −

− ≥
 
⇔ ⇔ ⇔ ⇔ =
  
= ∨ =
− =
+ = −

=
2
2
1
) :
3
(2) 3 1 1 4 3 1 1 4 2 4 4 2
2 0
2
2
5
0 5
5 0
4 2
: 5
b Tacóđiềukiện x
x x x x x x x
x
x
x
x
x x
x x
x x
Vậy x
( )
± + ≥
⇔ + + + − + + − − = ⇔ − − = −

− ≥

⇔ ⇔ =

− − = −


=
2 2
2
) : 11 0 ( )
(3) 11 11 2 11 16 11 8
8 0
5 ( ( ))
2 11 8
: 5
c Tacóđiềukiện x x a
x x x x x x x x x
x
x thỏa a
x x x
Vậy x
= − + ≥ = − +


− + = − + =


⇔ = − ⇔ − = ⇔ = ∨ = ⇔ ⇔ =

− + =


− + =


=
2 2 2
2 2
2
2
2
2
) 2 8 12 0, 2 8 12
2 8 12 0 2 8 12 0
12
(4) 6 2 0 0 2 2
2
2 8 8 0
2 8 12 2
: 2
d Đặt t x x ta có t t x x
x x x x
t
t t t t t x
x x
x x
Vậy x

( )
+ = + + +
⇔ − + + + − + − + + =

− + = −


− + + =


⇔ − + = − ⇔ + − = ⇔ = − ∨ =
= − ∨ =
= − = +
3 3 3
3 3 3 3
3 3
3 3
3 3
) 1: : ( ) 3 ( )
(5) 12 14 3 12 . 14 12 14 8
12 . 14 .2 6 ( )
12 14 2 ( )
( ) 12 14 27 2 2 195 0 15 13 ( ( ))
: 15 13
2 : 12 ; 14 .
e C Tacó a b a b ab a b
x x x x x x
x x a
x x b
a x x x x x x thỏa b
Vậy x x
C Đặt u x v x Ta
 
+ = + =
  
+ = = − =
 
⇔ ⇔ ⇔ ∨
    
= − = = −
+ = + − + =
 
  
 
− = − ⇔ =
− = ⇔ =
3 3 3
3
3
:
2 2
2 1 3
3 3 1
26 ( ) 3 ( ) 26
* 12 1 13
* 12 3 15

u v u v
u v u u
uv v v
u v u v uv u v
x x
x x











* Phương pháp 1 : Biến đổi về dạng cơ bản
Ví dụ : Giải phương trình sau :
1)

−=−
xx
(x=6) 4)
!

=−++−
xxx

1
(x )
2
= −

2)
"

−=−+−
xxx
(
"

=
x
) 5)


+=+−
xxx
(
#

"
±−
=
x
3)
$
=−−
xx
(
"
=
x
) 6)




xx
=−
(

±=
x
)
* Phương pháp 2 : Đặt điều kiện (nếu có) và nâng luỹ thừa để khử căn thức
1)
!
++−=+
xxx
(
11
x 0 x )
3
= ∨ =
4)
"
=−−−−−
xxx
(x=2)
2)
$
=+−−
xx
(
!
=
x
) 5)
%
+=−+
xxx
(

=
x
)
3)

+=++
xxx
(


+−
=
x
) 6)

+−=+
xx
(

=
x
)
* Phương pháp 3 : Đặt ẩn phụ chuyển về phương trình hoặc hệ pt đại số
1)
xxxx ##&"&

+=−+
(x 1 x 4)= ∨ = −
5)
"##&&
=−++−++
xxxx

(x 0 x 3)= ∨ =
2)


=+−+−
xxx
(x 1 x 2 2)= ∨ = −
6)


−−=−
xx

(x 1 x 2 x 10)= ∨ = ∨ =
3)
#"#&&"
=−++−++
xxxx
(

"
±
=
x
) 7)
'

−+−=−++
xxxx
(x=5)
4)
'

=+−++−
xxxx
(x=1; x=2) 8)
"!

+−+−=−+−
xxxxx
(x=2)
Lu
̣
n tâp:&

(
)
*(



+,-

./
)
/-
)
0

10.

2
)



)
-*&2
)


+


*(



#.33#
145(
)


26(


#

"  & #x x x− = − =
#

 !   & #x x x x− + + = =
#

  $  & 7 #x x x x x+ + = + = =
#

 & %#
 $
x
x x
x

= − =

3#

   & #x x x x− − = − = −
8#
 ' "  & #x x x x− = − − − − = −

#
 

   $ 7

x x x x x
 
− = − − = =
 ÷
 
#
 
"
 

x x x x
 
− − = − =
 ÷
 
245(
)


26(


#
 
   & #x x x− + + = =
#
  

    7 7

x x x x x x
 
− + − = − = = =
 ÷
 
345
)


26(


#
( ) ( )

   "  ' & $7 #x x x x x x+ + − + + = = − =
#
 

  %   " $ 7 

x x x x x x
 
− + + − + = = − =
 ÷
 
#
  
$    ! & 7 #x x x x x x x x+ + + + + = + + = − =
#
%  $   $ & #x x x x x+ − + = − + − + =
445
)


26(


#

 
   & #x x x x x− − + + − = =
#

  '  & #x x x x x− + − = − + =
#


 "
    7

x x x x
 
− ±
+ = − = =
 ÷
 ÷
 
#

   $
 7
   
x x x x
 
+ + − = = ± = −
 ÷
 
3#
 
 %  %  &   '#x x x x x− − + = + = ±
8#

    ' " % & #x x x− + − − = = −
545
)


26(


#
  
 & #
 
x x
x
x
x
+ −
+ = =

#

   & %#x x x x x− + − − = =
#

  "
 "   

x x x x x
 
±
+ + − + + − = =
 ÷
 ÷
 
#
"   ' & #x x x+ + + = =
3#

!   & #x x x− + + = =
8#

    " & #x x x+ + − = =
#

    & #x x x x− + − + = =
#

    & 7 "#

x
x x x x x x
+
+ − + − − = = =
645(
)


26(


#
     x x x x+ + + = + +
&9:#
#  

x
x x x x
x
+
+ + = − + + +
+
&
 .  x x= − = +
#
#

 
    x x x x+ + + = + + +
&9: 79:;#
#
  
 
x x x x x+ + = + +
&9:#
3#

 

x
x x
x
+ + =
+
&9:#
I. C ơ bản :
4

  ! x x x+ = − −
4
     x x x x+ + + = + +
4
& #  'x x x+ − = + +
4

 
    x x x x+ + + = + + +
"4
  
 
x x x x x+ + = + +

'4

     x x x x x x+ + + = + + +
$4

  & #x x x x x x− − − − + −
%4
 
 % '   x x x x+ + + − = +
!4
"     x x x− − − − − =
 4
( )
 
  x x x x+ − = − −
4
     x x x x− − + + − − =
4
"
     

x
x x x x
+
+ + + + + − + =
II. È n phu :
4
 
  x x x x− − + + − =
4
=++
+
xx
x
"4
"  'x x+ + − =
'4
 
   x x x x+ − = + −
$4


 

x x x x+ − = + −
%4


  x x x x
x
+ − = +
!4
  
 x x x x+ − = +
 4
+
− + + − = −

1
( 3)( 1) 4( 3) 3
3
x
x x x
x
4

    !   " x x x x x
− + − = − + − +
4
 
 x x+ + =
4
( )
 
  " x x+ = +
4
2 3
2 5 1 7 1x x x+ − = −
"4
− + = + +
2 2
(4 1) 1 2 2 1x x x x
'4
2 2
2(1 ) 2 1 2 1x x x x x− + − = − −
$4
( )

 
   ' x x x x− + + − =
%4
 
     x x x x x+ + − = + +
!4
(
)
  
    x x x x+ − + = + +
 4

      x x x x+ − = + − + −
4
 
& #    x x x x− + = + +
4
 
  & # x x x x+ + = + +
4

$ $x x+ + =
4
+ = −
3
3
1 2 2 1x x
"4


   x x+ = −
'4


'  %  x x x+ = − −
$4
 
   x x− + − =
%4
2 2
3 2 1( 99)x x x x NT− + − + − = −
!4

  x x
− = − −
 4
 
 !   x x x x x+ + + − + = +
4

   x x x− = −
4

 '   "x x x− − = +
4
(
)
 
    x x x+ − = + −
4
( ) ( )

  
  x x x x+ − = −
"4
( ) ( )
 
 
     x x x x
 
+ − − − + = + −
 
 
'4

'  x x+ =

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×