Tải bản đầy đủ

Bài soạn Dien tich hinh binh hanh.


A
D C
B
H
Độ dài đáy
Chiều cao
-
DC là đáy của hình bình hành
-
AH vuông góc với DC
- Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành
Làm thế nào để chuyển hình bình hành thành
hình chữ nhật có cùng diện tích?

A B
DC
Chều cao
độ dài đáy

a

D
C
B
A
H
I
h
a
C
D
B
A
h
a
Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABIH
Diện tích hình chữ nhật ABIH là a x h
Vậy diện tích hình bình hành ABCD là a x h
Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao
( cùng một đơn vị đo)
S = a x h
(S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành )
5cm
9cm
13cm
9cm
7cm
S= 9 x 5 = 45(cm )
S=13 x 4 = 52 7 x 9 = 63
Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau
4cm
2
cm
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×