Tải bản đầy đủ

Gián án Đại số 7 (Trịnh Đăng Khoa 1)

Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Ngµy so¹n: TiÕt : 1……………
Líp d¹y: 7A TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng … … …… … …
Líp d¹y: 7B TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng …… … ……… … …
CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỶ - SỐ THỰC.
BÀI 1: TẬP HP Q CÁC SỐ HỮU TỈ.
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên
trục số và so sánh các số hữu tỉ.
Nhận biết quan hệ giữa các tập số N

Z

Q
2.Kỹ năng :Biết biễu diễn số hữu tỉ trên trục số biết so sánh hai số hữu tỉ.
3. Thái độ : Nghiêm túc trong học tập .
II/ CHUẨN BÞ cđa gi¸o viªn vµ häc sinh :
1.Giáo viên: - Bảng phụ ghi sơ đồ quan hệ giữa 3 tập hợp số N, Z, Q và các bài tập.
- Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu.
2.Học sinh: - Ôn tập các kiến thức: Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số,
quy đồng mẫu các phân số. So sánh số nguyên, so sánh phân số, biễu diễn số nguyên

trên trục số.
- Thước thẳng.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Ho¹t ®éng 1 Giíi thiƯu ch¬ng ®¹i sè 7
*Giáo viên giới thiệu
chương trình đại số 7.
- Giới thiệu vào bài mới
với tranh minh hoạ.
Ta đã biết các phân số
bằng nhau là cách viết
khác nhau của cùng một số
VD: 3 =
3
1
=
6
2
=
12
4
= …
* häc sinh chó ý theo dâi
vµ tr¶ lêi c©u hái .
* Häc sinh chó ý theo
doi vµ tr¶ lêi c©u hái .
-0,5 =-
1
2
= -
2
4
=
1
2−
= …
0 =
0
1
=
0
2
=
0
2−
= …
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 1
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
-0.5 = -
1
2
= ..?
0 =?
- Các số 3; -0,5; 0 … được
giọi là sô hữu tỉ?
Vậy 2
5
7
là số hữu tỉ? Vì
sao?
- Vậy số hữu tỉ là số như
thế nào?
Cho học sinh giải bài tập
3a.
Để so sánh x và y ta phải
so sánh 2 phân số nào?
2
5
7
cũng là số hữu tỉ.
Vì 2
5
7
=
19
7
=
19
7


= …
Học sinh nêu khái niệm
Học sinh đọc đề – giải
Học sinh so sánh
2
7−

3
11

Học sinh lên bảng giải
1. Số hữu tỉ:
Số hữu tỉ là số viết được dưới
dang phân số
a
b
với a, b

Z; b

0
* Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu
là Q
b)
3a) So sánh:
x=
2
7−
và y =
3
11

ta có:
x=
2
7

=
22
77

y= -
3
11
= -
21
77
vì -22<-21 => x<y
IV/ Cđng cè dỈn dß
*Gi¸o viªn cđng cè néi dung bµi: Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu
diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ.
Nhận biết quan hệ giữa các tập số N

Z

Q
Biết biễu diễn số hữu tỉ trên trục số biết so sánh hai số hữu tỉ.
* Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem lại các trường hợp bằng nhau của tam giác, làm lại bài tập SGK
- Đọc bài 6
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 2
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Ngµy so¹n: TiÕt: 2 ……………
Líp d¹y:7A TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng … … …… … …
Líp d¹y: 7B TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng …… … ……… … …
BÀI 2: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỶ.
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Học sinh nắm vững các quy tắc cộng, trừ số hữu tỷ biết quy tắc “ chuyển
vế” trong tập hợp số hữu tỉ.
2. Kỹ Năng :Có kỹ năng làm các phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng.
- Có kỹ năng áp dụng quy tắc “chuyển vế”.
3.Thái độ:Nghiêm túc tiếp thu .
II/ CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Bảng phụ ghi công thức cộng, trừ số hữu tỉ, quy tắc “chuyển vế” và các
bài tập.
2.Học sinh: Ôn tập quy tắc cộng, trừ phân số, quy tắc “chuyển vế” và quy tắc “dấu
ngoặc” lớp 6.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ho¹t déng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Ho¹t ®éng 1 KiĨm tra bµi cò
* Gi¸o viªn nªu c©u hái
kiĨm tra :
- Nêu khái niệm số hữu tỷ.
Cho ví dụ và ghi ký hiệu
tập hợp các số hữu tỷ.
- Biểu diễn số hữu tỷ -
1
3

trên trục số.
Để so sánh 2 số hữu tỷ ta
làm như thế nào?
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
tr¶ lêi c©u hái .
* Hai häc sinh tr¶ lêi c©u hái
vµ bµi tËp .
Ho¹t ®éng 2 Cộng, trừ hai số hữu tỉ:
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn .
Giáo viên đặt vấn đề vào
bài -> phép cộng số hữu tỉ
có các tính chất của phép
cộng phân số. Vậy phân số
có những tính chất gi?
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
Học sinh nêu lại các tính
chats của phép cộng phân
số.
Giao hoán, kết hợp, vộng
với số 0.
1. Cộng, trừ hai số hữu
tỉ:Với x =
a
m
; y =
b
m
(a,b, m

Z, m>0)
Ta có:
x+y =
a
m
+
b
m
=
a b
m
+
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 3
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Giáo viên gọi học sinh nêu
lại quy tắc cộng, trừ phân
số.
Ta có công thức?
Công, trừ 2 số hữu tỉ
x =
a
m
; y=
b
m
để cộng, trừ
ta cần điều kiện gì? X+y=?
x-y=?
cho học sinh giải ví dụ:
Giáo viên gọi học sinh nêu
nhận xét bài giải
Yêu cầu học sinh giải câu
hỏi 1?
Giáo viên gọi 2 học sinh
lên bảng giải -> cả lớp nêu
kết quả – nhận xét.
-Học sinh nêu quy tắc
cộng, trừ phân số.
Giao hoán, kết hợp, vộng
với số 0.
-Học sinh nêu quy tắc
cộng, trừ phân số.
Học sinh đọc điều kiện và
công thức
Học sinh đọc – giải ví dụ
Học sinh giải câu hỏi 1
Học sinh nêu lại quy tắc.
x-y =
a
m
-
b
m
=
a b
m

a) -
7
3
+
4
7
=
42
21

+
12
21
=
( )
49 12
21
− +
= -
37
21
b) (-3) –
3
4

 
 ÷
 
= -
12
4
-
3
4


( ) ( )
12 3
4
− − −
=
9
4

Ho¹t ®éng 3 quy t¾c chun vÕ
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn .
Tương tự trong Z, trong Q
ta cũng có quy tắc chuyển
vế. Em hãy nêu lại quy tắc
chuyển vế trong Z đã học.
-> quy tắc.
Giáo viên nhấn mạnh “đổi
dấu”
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
Học sinh pb quy tắc SGK-
>Ghi vào
Học sinh đọc ví dụ
Giải câu hỏi 2?
a) Theo quy tắc chuyển ve
2. quy t¾c chun vÕ
* Quy tắc:
Khi chuyển vế một số hạng
từ vế này sang vế kia của
một đẳng thức, ta phải đổi
dấu số hạng đó.
Với mọ x,y,z

Q
x+y-z -> x=z-y
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 4
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Dành 3’ cho học sinh đọc
ví dụ xong giải câu hỏi 2?
Giáo viên gọi 2 học sinh
Lên bảng giải 2 ví dụ phân
cho
1
2
lớp làm câu a,
1
2

lớp làm câu b.
Gọi học sinh nhận xét bài
giải. Giáo viên sửa sai.
Giáo viên trình bày chú ý
theo sách giáo khoa. Chỉ
cho học sinh thấy được lợi
ích của việc áp dụng các
tínhchất trong tính toán.
Học sinh tự đọc lại chú ý
Ta có:
x=
2
3

+
1
2
=
4
6

+
3
6
=
4 3
6
− +
= -
1
6
vậy x= -
1
6
b)
2
7
- x =
3
4

Ho¹t ®éng 4 : Lun tËp
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn .
Giáo viên gọi học sinh lên
bảng giải bài tập 6a,b phân
số đã tối giản chưa (nếu
chưa thì ta phải làm như
thế nào?)
Giáo viên lưu ý học sinh:
Trước khi tính cần quan sát
xem phân số đó tối giản
chưa?
Để giải được bài này trước
hết ta phải làm gì?
Để giải quyết bài tập này
ta vận dụng quy tắc?
Giáo viên gọi học sinh
khác nhận xét
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
* häc sinh lªn b¶ng thùc
hiƯn , díi líp lµm bµi vao vë
.
3. Lun tËp bµi tËp
6a) -
1
21
+
1
28

=
( ) ( )
28 21
588
− + −
=
1
12

b) -
8
18
-
15
27
=
4
9

-
5
9
=-
9
9
=-1
8/10 Tính:
a)
3
7
+
( )
5
2

+
( )
3
5

=
( ) ( )
30 175 42
70
+ − + −
=
187
70


= -2
47
70
b) =-
97
30
= -3
7
30
9/10 Tìm x
a) x+
1
3
=
3
4
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 5
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Giáo viên sửa sai.
Giáo viên: lưu ý Đoàn)
x mang dấu (-)
=> chuyển x.
* häc sinh thùc hiƯn c¸
nh©n.
x =
3
4
-
1
3
=
5
12
b) x=1
4
5
c) x=
4
21
d)
4
7
-x=
1
3
4
7
-
1
3
=x => x =
5
21
IV/ Cđng cè dỈn dß :
* Gi¸o viªn cđng cè néi dung bµi: Học sinh nắm vững các quy tắc cộng, trừ số hữu tỷ
biết quy tắc “ chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ.
Có kỹ năng làm các phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng.
* Hướng dẫn học ở nhà
- Bài tập 7/10: Với ví dụ mẫu ta làm tương tự.
- BT10: Ta tính A bằng 2 cách. Lưu ý khi quy đồng mẫu tính toán cẩn thận
tránh sai dấu.
- BTVN: 7,10, 8c,d/10
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 6
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Ngµy so¹n: TiÕt : 3……………
Líp d¹y:7A TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng … … …… … …
Líp d¹y: 7B TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng …… … ……… … …
Bµi 3 NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ
I./ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:Học sinh nắm vững quy tắc nhân, chia số hữu tỉ. Hiểu khái niệm tỉ số của
hai số hữu tỉ.
2.Kỹ năng :Có kÜ năng nh©n, chia số hữu tỉ nhanh và đúng.
3.Thái độ:Nghiêm túc tiếp thu .
II/ CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Bảng phụ ghi công thức tổng quát nhân, chia hai số hữu tỉ, các tính chất
của phép nhân, chia số hữu tỉ, đònh nghóa tỉ số của hai số, bài tập.
2.Học sinh: ôn tập quy tắc nhân phân số, đònh nghóa tỉ số lớp 6.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Ho¹t ®éng 1 KiĨm tra bài cũ .
* Gi¸o viªn nªu c©u hái
kiĨm tra :
Phát biểu kiểu quy tắc
chuyển vế
Giải bài tập: Tìm x, biết:
x-
3
2
=
5
7
Học sinh 2: Tính
15
9
:
5
2
* Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh
gi¸.
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
2 häc sinh lªn b¶ng thùc
hiƯn.
- Häc sinh nhËn xÐt .
Ho¹t ®éng 2 : Nhân hai số hữu tỉ
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn .
Ta có thể nhân, chia 2 số
hữu tỉ bằng cách viết
chúng dưới dạng phân số
rồi áp dụng quy tắc nhân,
chia phân số …
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
Học sinh có thể nêu được:
x.y =
a
b
.
c
d
=
.
.
a c
b d
1/ Nh©n hai sè h÷u tØ .
Với x =
a
b
; y=
c
d
Ta có:
x.y =
a
b
.
c
d
=
.
.
a c
b d
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 7
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Giáo viên giới thiệu 1
x=
a
b
; y=
c
d
x.y=?
Giáo viên nêu ví dụ: Tính
-
3
4
.2
1
2
=?
Cho học sinh giải câu hỏi
1?
* Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh
gi¸.
Học sinh giải ví dụ
-
3
4
.2
1
2
= -
3
4
.
5
2
=
( )
3 .5
4.2

=-
15
8
* Häc sinh thùc hiƯn c¸
nh©n.
- Häc sinh nhËn xÐt .
ví dụ
-
3
4
.2
1
2
= -
3
4
.
5
2
=
( )
3 .5
4.2

=-
15
8
Học sinh giải câu hỏi a)
3,5 .
2
1
5 ÷


=3,5.
7
5 ÷


=
7
2
.
7
5 ÷


= -
49
10
=-4
9
10
Hoạt động 3: Chia hai số hữu tỉ
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn .
Giáo viên lưu ý học sinh
rút gọn hoặc đưa về hỗn số
kết quả.
Tương tự -> chia 2 số hữu
tỉ
Đối với phép chia phân số.
x=
a
b
; y=
c
d
(y

0)
x:y=?
Giáo viên cho học sinh
giải ví dụ: -0,4:
2
3 ÷


Giáo viên cho học sinh đọc
ví dụ trong sách giáo khoa.
Giáo viên:
Cho học sinh giải câu hỏi?
Giáo viên gọi học sinh nêu
nhận xét bài giải và sửa
sai.
Giáo viên giới thiệu phần
chú ý theo SGK và nêu ví
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
Học sinh nêu được
x:y=
a
b
:
c
d
Học sinh ghi vào tập
Học sinh giải ví dụ
- Ta ghi lại số thập phân
dưới dạng phân số ròi tính
-0,4:
2
3 ÷


=
2
5

:
2
3 ÷


= -
2
5
.
3
2

=
6
10
=
3
5
Học sinh giải câu hỏi
a)3,5.
2
1
5 ÷


=
7
2
.
7
2 ÷


=-
49
10
b)-
5
23
: (-2)
=-
5
23
.
1
2−
=
5
46
Học sinh đọc chú ý SGK.
Học sinh nêu ví dụ khác
2/ Chia hai sè h÷u tØ
Với x=
a
b
; y=
c
d
(y

0)
Ta có:
x:y =
a
b
:
c
d
=
a
b
.
d
c
=
.
.
a d
b c
* Chú ý: (SGK)
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 8
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
dụ, gọi học sinh nêu tiếp
ví dụ khác.
Hoạt động 4 Luyện tập
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn .
Cho học sinh giải bài tập
11/ 12
Gọi 2 học sinh lên giải
11a,b
Kiểm tra phần bài giải học
sinh dưới lớp trên giấy.
Gọi học sinh khác nhận
xét. Giáo viên sửa sai (nếu
có)
Giáo viên gọi học sinh đọc
đề 12/12 và dựa theo ví dụ
Của bài tập đưa ra để giải.
Giáo viên cho học sinh
kiểm tra lại đáp số học
sinh tìm được.
Giáo viên treo bảng phụ
đề bài tập 14. học sinh tính
toán điền vào số thích hợp.
Giáo viên kiểm tra lại
Cho học sinh giải bài tập
15/13
Giáo viên treo tranh vẽ
hình 3-Gọi học sinh đọc đề
bài
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
Nhiều đáp số
*Kiểm tra lại
Học sinh quan sát đề bài
tập – tính toán sau đó lên
bảng điền.
Học sinh quan sát hình vẽ,
đọc đề. Học sinh đưa ra
các biểu thức -> kết quả là
bông hoa bằng -105; -50,7.
4/ Luyện tập
14/12:
-
1
32
x -4 =
-
1
8
x :
-8 :
-
1
2
= 16
= = =
1
256
x -2 =
-
1
128
15/13:
* 4.(-25) +10: (-2)=-105
Hay 4.10.(-2)+(-25) =-105
*
1
2
.(-100)-5,6:8
=-50-0,7=-50+(-0,7)
=-50,7
Ho¹t ®éng 4 Cđng cè dỈn dß
* Gi¸o viªn cđng cè l¹i néi dung bµi :
Học sinh nắm vững quy tắc nhân, chia số hữu tỉ. Hiểu khái niệm tỉ số của hai số hữu
tỉ.
Có kÜ năng nh©n, chia số hữu tỉ nhanh và đúng.
* Hướng dẫn học ở nhà:
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 9
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Giải bài tập 13c, d; 11c, d/13
- Hướng dẫn giải bài tập 16/13.
Ngµy so¹n: TiÕt : 4……………
Líp d¹y:7A TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng … … …… … …
Líp d¹y: 7B TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng …… … ……… … …
Bµi 4 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
CỘNG, TRỪ, NHÂN,CHIA SỐ THẬP PHÂN
I/ MỤC TIÊU:
1.KiÕn thøc :Học sinh hiểu khái niệm giá trò tuyệt đối của một số hữu tỉ.
2. KÜ n¨ng :Xác đònh được giá trò tuyệt đối của một số hữu tỉ, có kỷ năng cộng, trừ,
nhân, chia số thập phân.
3.Th¸i ®é: Nghiªm tóc tiÕp thu kiÕn thøc trong häc tËp .
II/ CHUẨN BỊ:
*Giáo viên: Bảng phụ ghi đề bài tập, giải thích cách cộng, trừ, nhân, chia số thập
phân thông qua phân số thập phân.
- Hình vẽ trục số của số nguyên a.
* Học sinh; Ôn tập GTT§, quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, cách viết phân
số thập phân dưới dạng số thập phân và ngược lại.
- ôn lại cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Ho¹t ®éng 1 KiĨm tra bµi cò
* Gi¸o viªn nªu c©u hái kiĨm
tra :
a/ Tính
11 33 3
: .
12 16 5


 ÷


(=
4
15
)
b/Tính:
7 8 45
.
23 6 18
 


− −
 ÷
 


 

1
1
16


= −
 ÷


* Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
* 2 häc sinh lªn b¶ng thùc
hiƯn .
* Häc sinh nhËn xÐt .
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 10
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
gi¸.
Hoạt động 2:Giá trò tuyệt đối của một số hữu tỉ:
* Gi¸o viªn híng d©n häc
sinh thùc hiƯn.
Giáo viên giới thiệu bài với
điều kiện nào của số hữu tỉ
x thì
x
=-x?
Hỏi lại học sinh về GTTĐ
của số nguyên ->1
Giáo viên gọi học sinh đọc
khái niệm SGK
Cho học sinh giải câu hỏi
1?
Sau khi học sinh giải câu
hỏi 1 => công thức xác đònh
giá trò tuyệt đối của số hữu
tỉ x
Giáo viên nêu ví dụ
Giáo viên nhận xét
Cho học sinh giải câu hỏi 2
- Chia 4 nhóm, mỗi nhóm 1
bài sau đó đọc kết quả.
* Gi¸o viªn nhËn xÐt .
* häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
Học sinh nghe giáo viên
giới thiệu.
Học sinh nêu lại về GTTĐ
của số nguyên
a
= a a>0
= -a a<0
Học sinh nêu khái niệm
Học sinh đọc câu hỏi 1-
giải
a/ Nếu x=3,5 thì
x
=3,5
b/ Nếu x=-
4
7
thì
x
=-
4
7
c/ Nếu x>0 thì
x
=x
Nếu x<0 thì
x
=-x
Nếu x=0 thì
x
=0
Học sinh ghi công thức
Học sinh có thể đọc ví dụ
theo SGK, đọc nhận xét
Học sinh giải câu hỏi 2
* Häc sinh nhËn xÐt .
1/Giá trò tuyệt đối của một
số hữu tỉ:
Giá trò tuyệt đối của số hữu
tỉ x. ký hiệu
x
là khoảng
cách từ điểm x tới điểm o
trên trục số.
x nếu x

0
x
=
-x nếu x<0
Nhận xét: (SGK)
* KÕt qu¶ c©u hái 2 .
a)
x
=
1
7
; b)
x
=
1
7
c)
x
=3
1
5
d)
x
=0
Ho¹t ®éng 3 Céng , trõ , nh©n , chia sè thËp ph©n
* Gi¸o viªn híng d©n häc
sinh thùc hiƯn.
-Phân số thập phân lµ phân
số như thế nào?
Giáo viên giới thiệu về
cộng, trừ, nhân, chia các số
thập phân.
Giáo viên nêu ví dụ hướng
* häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
dương là luỹ thừa của 10.
Học sinh giải ví dụ
3/ Céng , trõ , nh©n , chia sè
thËp ph©n
Ví dụ: a) (-1,13) + (-0,264)
=-(1,13+0,264) =-1,394
b) 0,245 -2,134 =-1,889
c) (-5,2).3,14=-16,328
d) (-0,408)(-0,34)=1,2
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 11
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
cho học sinh áp dụng quy
tắc các phép tính đã biết đ
giải.
Cho học sinh giải câu hỏi 3
Giáo viên gọi học sinh lên
bảng giải câu hỏi 3. Yêu
cầu học sinh cả lớp cùng
giải.
Giáo viên nhận xét.
Học sinh giải câu hỏi 3
Tính:
a) (-3,116)+ 0,263
b) (-3,7). (-2,6)
Hai học sinh lên bảng giải
học sinh còn lại làm ra
giấy.
e)(-0,408).(+0,34)=-1,2
Ho¹t ®éng 4 Lun tËp
* Gi¸o viªn híng d©n häc
sinh thùc hiƯn.
Giáo viên ghi đề bài tập
17/15sgk gọi học sinh đọc
lại giải.
Giáo viên hỏi thêm vì sao
không chọn b)?
Gọi học sinh lên giải 2.
Giáo viên treo bảng phụ.
* häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
*Học sinh đọc đề bài tập
17/15 a, c đúng không
chọn b) vì

x
∈ ¤
:
x


0
* Häc sinh nhËn xÐt .
4/ Lun tËp
17/15:
1)a và c đúng.
Ho¹t ®éng 5 : Cđng cè dỈn dß
* Gi¸o viªn cđng cè néi dung bµi :
Học sinh hiểu khái niệm giá trò tuyệt đối của một số hữu tỉ.
Xác đònh được giá trò tuyệt đối của một số hữu tỉ, có kỷ năng cộng, trừ, nhân,
* Hướng dẫn học ở nhà:
-Học bài.
- Giải bài tập 20/15.
- Hướng dẫn áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính tón hợp lý.
vÝ dơ: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)
= (6,3 +2,4) + [(-3,7)+(-0,3)]
= 8,7 +(-4) =4,7
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 12
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Ngµy so¹n: TiÕt : 5……………
Líp d¹y:7A TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng … … …… … …
Líp d¹y: 7B TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng …… … ……… … …

LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
1.KiÕn thøc: Củng cố quy tắc xác đònh giá trò tuyệt đối của một số hữu tỉ.
2. KÜ n¨ng :Rèn luyện kỷ năng so sánh các số hữu tỉ. Tính giá trò biểu thức, tìm x máy
tính bỏ túi.
3.Th¸i ®é: Nghiªm tóc tiÕp thu kiÕn thøc trong häc tËp.
II/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Bảng phụ, máy tính bỏ túi.Học sinh: ôn lại các kiến thức đã họ, MTBT.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 13
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
24/6:SGK
Giáo viên gọi học sinh nhận
xét từng nhóm.
Giáo viên nhận xét bài giải.
Dạng 2: Sử dụng máy tính
bỏ túi.
Giáo viên treo bảng phụ đề
* §¹i diƯn c¸c nhãm b¸o c¸o .
* Häc sinh sư dơng m¸y tÝnh
bá tói vµ thùc hiƯn theo híng
24/6:SGK
Học sinh hoạt động nhóm
a)
( )
2,5.0,4 .0,38
 

 
-
( )
8.0,125 .3,15
 

 
=(-1). 0,38-(-1).3,15
=-0,38 +3,15 = 2,77
b)
( )
20,83 9,17.0,2
 
− −
 
:
( )
2,47 3,53 .0,5
 
+
 
=
( )
30 .0,2
 

 
:
[ ]
6.0,5
= (-6).3
=-18
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Ho¹t ®éng 1 KiĨm tra bµi cò
*Gi¸o viªn nªu yªu cÇu kiĨm
tra:
*Học sinh 1:Nêu công thức
tính giá trò tuyệt đối của số
hữu tỉ x.
Giải bài tập 24/7.
Học sinh 2: Giải bài tập
27a, c, d
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
Ho¹t ®éng 2 Lun tËp
Dạng 1: tính giá trò biểu
thức.
29/28
a
=1,5; b=-0,75=> a=?
=> a=1,5 hoặc a=-1,5
* Thay a=1,5; b==-0,75 rồi
tính M
* Thay a=-1,5; b=-0,75 rồi
tính M
Tương tự cho học sinh tính
P= (-2):a
2
-b.
2
3
.
Học sinh đọc đề bài tập và
giải phát biểu qt -> áp
dụng giải.
2/ Lun tËp
29/8: SBT:
Học sinh:
a
=1,5 =>a=
±
1,5
Học sinh lên bảng tính M
tương ứng với 2 trường hợp.
* a=1,5; b= -0,75 => M=1,5
Học sinh tính P kết
quaPhân tích 2 trường hợp
bằng nhau vì
2
3
2
 
 ÷
 
=
2
3
2

 
 ÷
 
=
9
4
vậy P=
7
18

14
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
bài tập 26.
Yêu cầu học sinh sử dụng
MTBT làm theo hướng dẫn.
Dạng 3: So sánh số hữu tỉ
bài tập 22/16
Giáo viên gợi ý học sinh đổi
số thập phân
ra phân số.
Giáo viên gọi học sinh ®äc
đề -giải tiếp
bài tập 23/16
Giáo viên nhận xét – sửa
sai.
dÉn.
* Häc sinh thùc hiƯn c¸ nh©n.
26/17: Học sinh sử dụng
MTBT làm theo hướng dẫn
a) =-5,5497
c) = -0,42
22/16: Học sinh đọc yêu cầu
bài tập -giải.
0,3 =
3
10
; 0,875=
875
1000

=-
7
8

7
8
>
5
6

7
8
=
21
24
>
20
24
=
5
6
=>-
7
8
<-
5
6
3
10
=
39
130
<
40
130
=
4
13
=> -1
2
3
<-0,875 <-
5
6

<0<0,3<
4
13
23/16:
Học sinh đọc đề và lên
bảng giải
a)
4
5
<1<1,1
b) -500 ,0 <0,001
c)
13
18
và -
12
37−
-
12
37
=
12
37
<
12
36
=
1
3
=
13
39
<
13
38
Ho¹t ®éng 3 : Cđng cè dỈn dß
* Gi¸o viªn cđng cè l¹i néi dung bµi :
Củng cố quy tắc xác đònh giá trò tuyệt đối của một số hữu tỉ.
Rèn luyện kỷ năng so sánh các số hữu tỉ. Tính giá trò biểu thức, tìm x máy tính bỏ túi.
* Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem lại bài tập đã giải.
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 15
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
- Làm bài tập 26 b, d SGK; 28 b,d; 30; 31; 33; 34 /8-9 SBT
- Ôn tập: Đònh nghóa luỹ thừa bậc n của a; nhân, chia hai kuỹ thừa cùng cơ số
Ngµy so¹n: TiÕt :6……………
Líp d¹y:7A TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng … … …… … …
Líp d¹y: 7B TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng …… … ……… … …
BÀI 5: LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
I/ MỤC TIÊU:
1.KiÕn thøc:Học sinh hiểu khái niệm luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ,
biết các quy tắc tính tích và thương của 2 luỹ thừa.
2.KÜ n¨ng :Có kü năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
3.Th¸i ®é: Nghiªm tóc tiÕp thu bµi , cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp
II/ CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:bảng tổng hợp các quy tắc tính tích và thương của 2 luỹ thừa cùng cơ số,
quy tắc tính luỹ thừa của luỹ thừa. MTBT.
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 16
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
2.Học sinh:Ôn tập luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số tự nhiên, quy tắc nhân, chia
hai luỹ thừa cùng cơ số, MTBT.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Ho¹t ®éng 1 KiĨm tra bµi cò
* Gi¸o viªn nªu c©u hái
kiĨm tra .
- Cho a lµ một số tự
nhiên. Luỹ thừa bậc n
của a là gì? Cho ví dụ.
- Viết các kết quả sau
dưới dạng 1 luỹ thừa; 3
4
.
3
5
; 5
8
:5
2
Giáo viên gọi học
sinh nhận xét bài làm
của bạn và nhắc lại về
quy tắc nhân
chia 2 luỹ thừa cùng cơ
số.
*Gi¸o viªn nhËn xÐt
D =-
3 3
5 4


+
 ÷


-
3 2
4 5


− +
 ÷(=-1)
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
1Häc sinh lªn b¶ng thùc hiƯn .
* Häc sinh nhËn xÐt .
Ho¹t ®éng 2 Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn.
* Hoạt động 2:
Giáo viên: tương tù nh
trong Z, em hãy nêu đònh
nghóa luỹ thừa bậc n (n
là số tự nhiên lớn hơn 1)
của số hữu tỉ x?
Giáo viên ghi công thức
và nêu cách đọc x
n
Häc sinh chó ý theo dâi .
n thừa số
=
. . .....
. . ......
a a a a
b b b b
=
n
n
a
b
2
3
4 ÷


=
( )
2
2
3
4

=
9
16
(-0,5)
2
= (-0,5).(-0,5)=0,25
3
2
5 ÷


=
( )
3
3
2
5

=
8
125

(-0,5)
3
=-0,125
1/ L thõa víi sè mò tù nhiªn
x
n
= x.x.x. x..x
n thừa số
(x
Z

; n
Z

, n>1)
x gọi là cơ số; n gọi là
số mũ

n
a
b


 ÷


=
n
n
a
b
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 17
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Ví dụ:
3
7
2


 ÷


hãy chỉ rỏ cơ
số, số mũ.
Giáo viên giới thiệu qui
ước: x
1
= x
x
0
= 1 (x

0)
Giáo viên; Nếu viết x
dưới dạng
a
b
(a,b
∈ ¢
; b

0) thì
x
n
=
n
a
b


 ÷


tính ?
Cho học sinh làm câu
hỏi 1
Giáo viên hướng dẫn
học sinh giải.
Giáo viên gọi học sinh
lên bảng ghi bài giải.
9,7
0
=1
Ho¹t ®éng 3 Tích và thương hai luỹ thừa cùng cơ số
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn.
Giáo viên cho a
Z

; m, n
Z

và m

n thì a
m
.a
n
=?
a
m
: a
n
=?
Giáo viên: Hãy phát
biểu quy tắc thành lời.
- Tương tự với x
∈ ¤
;
m,n
∈ ¥
ta có: x
m
.
x
n
= x
m+n
Tương tự: x
∈ ¤
thì x
m
:
x
n
tính như thế nào? Ta
cần điều kiện gì?
Cho học sinh giải câu
hỏi 2?
Giáo viên có thể đưa
*Häc sinh chó ý theo dâi .
a
m
. a
n
= a
m+n
a
m
: a
n
= a
m-n
Học sinh phát biểu quy tắc
Học sinh ®äc l¹i công thức và
cách làm.
x
m
: x
n
=x
m-n
Điều kin: x

0; m

n
Học sinh giải câu hỏi 2.
2/Tích và thương hai luỹ
thừa cùng cơ số:
x
m
. x
n
= x
m+n
(x

0)
Khi nhân 2 luỹ thừa cùng cơ
số , ta giữ nguyên cơ số và
cộng 2 số mũ)
x
m
: x
n
= x
m-n
(x
0≠
; m

n)
(Khi chia 2 luỹ thừa cùng cơ
số khác 0, ta giữ nguyen cơ
số và lấy số mũ luỹ thừa bò
chia trừ đi số mũ luỹ thừa
chia)
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 18
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
thêm bài tập trắc
nghiệm.
Ví dụ: 2
3
. 2
5
=
A. 2
8
; B.2
15
; …
Ho¹t ®éng 4 L thõa cđa l thõa
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn.
Giáo viên yêu cầu học
sinh làm câu hỏi 3. Tính
và so sánh
a)
( )
3
2
2
và 2
6
b)
5
2
1
2
  
 ÷


 
 

10
1
2 ÷


Vậy khi tính luỹ thừa
của luỹ thừa ta làm như
thế nào?
Cho học sinh giải câu
hỏi 4
* Giáo viên yêu cầu học
sinh giỏi hãy tìm xem
khi nào a
m
.a
n
=
( )
n
m
a
*Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
Học sinh làm câu hỏi 3
a)
( )
3
2
2
= 2
2
. 2
2
.2
2
= 2
6
b)
5
2
1
2
  
 ÷


 
 
=
1
2 ÷


.
1
2 ÷


.
1
2 ÷


.
1
2 ÷


.
1
2 ÷


=
10
1
2 ÷


Học sinh phát biểu:Giữ
nguyên cơ số và nhân 2 số
mũ.
Học sinh giải câu hỏi 4
a) 6; b) 2
a
m
.a
n
=
( )
n
m
a
=> m+n =m.n
m = n = 0
=>
m = n = 2
3/ L thõa cđa l thõa
( )
n
m
x
= x
m.n
(Khi tính luỹ thừa của luỹ
thừa, ta giữ nguyên cơ số và
nhân hai số mũ)
Ho¹t ®éng 5 : Lun tËp
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn.
Giáo viên treo bảng phụ
ghi 3 công thức luỹ thừa
cho học sinh làm bài tập
27/19
*Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
(0,25)
8
=
( )
8
2
0,5
 
 
=(0,5)
16
(0,125)
4
=
( )
4
3
0,5
 
 
=(0,5)
12
Học sinh thực hành trên máy
5/Lun tËp
a
m
. a
n
= a
m+n
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 19
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
Giáo viên nhận xét bài
giải
Giáo viên yêu cầu học
sinh hoạt động nhóm
làm bài tập 28 và 31/19
Gọi học sinh rút ra nhận
xét.
Giáo viên kiểm tra kết
quả vài nhóm, nêu nhận
xét.
Bài tập 33 học sinh sử
dụng MT
tính
a
m
: a
n
= a
m-n
Ho¹t ®éng 6 Cđng cè dỈn dß
* Gi¸o viªn cđng cè néi dung bµi .
Học sinh hiểu khái niệm luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, biết các quy tắc
tính tích và thương của 2 luỹ thừa.
Có kü năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
*Hướng dẫn học ở nhà:
- Học đònh nghia + quy tắc.
- Làm bài tập 29, 30, 32/9 SGK; 39,40, 42 /9SBT
- Đọc “ Có thể em chưa biết”
Ngµy so¹n: TiÕt :7……………
Líp d¹y: 7A TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng … … …… … …
Líp d¹y: 7B TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng …… … ……… … …
BÀI 5: LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TT)
I/ MỤC TIÊU:
1.KiÕn thøc:Học sinh nắm vững quy tắc về luỹ thừa cảu nột tích và và luỹ thừa của
một thương.
2.KÜ n¨ng :Có kỷ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
3.Th¸i ®é: Nghiªm tóc tiÕp thu bµi , cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp
II) chn bÞ cđa gi¸o viªn vµ häc sinh
*.Giáo viên:SGK
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 20
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
*.Học sinh:SGK, hiến thức cũ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Ho¹t ®éng 1 KiĨm tra bµi cò
* Gi¸o viªn nªu c©u hái kiĨm
tra .
*Viết công thức tính
thương, tích của hai luỹ
thừa cùng cơ số? (phát
biểu).
Tính:
3
1
2 ÷


.
2
1
2 ÷


=?
(0,25)
5
: (0,25)
5
= ?
Giáo viên: nhận xét và cho
điểm.
iết công thức tính thương,
tích của hai luỹ thừa cùng
cơ số? (phát biểu).
Tính:
3
1
2 ÷


.
2
1
2 ÷


=?
(0,25)
5
: (0,25)
5
= ?
Giáo viên: nhận xét và cho
điểm.
* Häc sinh theo dâi vµ thùc
hiƯn .
* Häc sinh nhËn xÐt .
Học sinh1:
=
5
1
2 ÷


=
1
32

= 0,25
1
= 0,25
Học sinh2: Trả lời
: =
6
1
3 ÷


= 0,125
4
Học sinh2: Trả lời
=
6
1
3 ÷


= 0,125
4
Ho¹t ®éng 2 Luỹ thừa một tích:
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn .
Giáo viên: “Tính nhanh
phép toán sau:
(0,125)
3
.8
3
=?
tích như trên.
Giáo viên: tương tự gọi học
sinh giải câu hỏi 1?
a) (2.5)
2
và 2
2
. 5
2

Giáo viên: Hướng dẫn
(2.5)
2
=10
2
=100
2
2
. 5
2
= 4.25 =100
* Häc sinh chó ý theo dâi vµ
thùc hiƯn .
Học sinh suy nghỉ
Học sinh: =1
3
=1
Học sinh: Số mũ bằng
nhau.
*Häc sinh tr¶ l× c©u hái vµ
1. Luỹ thừa một tích:
Học sinh: (2.5)
2
=2
2
.5
2
b)
3
1 3
.
2 4


 ÷3
1
2


 ÷


.
3
3
4


 ÷


3
1 3
.
2 4


 ÷


=
3
3
6


 ÷


=
3
3
3
8
=
27
512
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 21
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
* Hai biểu thức trên như
thế nào?
Giáo viên:gọi học sinh tính
b.
Giáo viên: gọi học sinh
nhận xét.
Giáo viên: Qua câu hỏi 1
ta rút ra đợc nhận xét gì?
Giáo viên: từ đó đưa ra
công thức tổng quát.
Giáo viên: cho học sinh
vận dụng tính câu hỏi 2.
Gọi 2 học sinh lên bảng.
Giáo viên:Hướng dẫn học
sinh phân tích số 8=2
3
Giáo viên: gọi học sinh
nhận xét.
Giáo viên: Hướng dẫn học
sinh ta thực hiện như sau:
(0,125.8)
3
=?
Giáo viên: ở bài toán này
ta thấy số mũ như thế nào
với nhau?
Giáo viên: Trong phép tính
nếu có số mũ bằng nhau, ta
sẽ đưa về dạng

thùc hiƯn .
Câu hỏi 1
Học sinh: luỹ thừa một tích
bằng tích các luỹ thừa.
Câu hỏi 2
a)
5
1
3


 ÷


.3
5
=
5
1
.3
3


 ÷


=1
5

=1
b) (1,5)
3
.8 = (1,5)
3
.2
3
= (1,5.2)
3

=3
3
=27.
Câu hỏi 3
a)
3
2
3 ÷3
3
2
3 ÷


3
2
3 ÷


=
8
27

3
3
3
3 ÷


=
8
27

=>
3
2
3 ÷


=
3
3
2
3 ÷


b)
5
5
10
2

5
10
2


 ÷


5
5
10
2
=
100000
32
=3125
5
10
2


 ÷


=
5
5
=3125
=>
5
5
10
2
=
5
10
2


 ÷


thương bằng thương các luỹ
thừa.
Học sinh:
Câu hỏi 4.
2
2
72
24
=
2
72
24


 ÷


=
2
3
=9
3
1
2


 ÷


.
3
3
4


 ÷


=
1
8
.
27
64
=
27
512
=>
3
1 3
.
2 4


 ÷


=
3
1
2


 ÷


.
3
3
4


 ÷


(x.y)
n
=x
n
.y
n
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 22
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
( )
( )
3
3
7.5
2,5

=
3
7,5
2,5 ÷


=(-3)
3
3
15
27
=
3
3
15
3
=
3
13
3


 ÷


=5
3
=125
Ho¹t ®éng 3 Lun tËp
* Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiªn .
Và đứng tại chỗ trả lời.
Giáo viên: gọi lần lượt học
sinh nhận xét.
Giáo viên: Yêu cầu học
sinh đọc yêu cầu 35.
H: 1 luỹ thừa mấy =1?
Số 2 có số mũ là mấy để
=32?
Giáo viên: Gọi học sinh
đọc yêu cầu bài 36.
Giáo viên: Cho học sinh
thực hiện nhóm trên bảng
con.
Gọi học sinh lần lượt nhận
xét .
Giáo viên: gói học sinh đọc
* Häc sinh chó ý theo doi vµ
thùc hiƯn .
Bài tập 34/22:
a) Sai vì (-5)
2
. (-5)
3
=(-5)
5
b)Đúng
c)sai vì (0,2)
10
: (0,2)
2

=(0,2)
8
d) Sai vì
4
2
1
7
  
 ÷


 
 
=
8
1
7 ÷


e) Đúng
f) Sai vì
10
8
8
4
=
( )
( )
10
3
8
2
2
2
=
30
16
2
2
=2
14
Bài tập 35/22:
a)
1
2
m


 ÷


=
1
32
Học sinh: là 5
Vậy m=5
* Häc sinh thùc hiƯn .
* häc sinh nhËn xÐt .
* Gi¸o viªn nhËn xÐt .
2/Lun tËp
Bài tập 35/22:
a)
1
2
m


 ÷


=
1
32
Học sinh: là 5
Vậy m=5
b)
343
125
=
7
5
n


 ÷


vậy n=3
Bài tập 36/22:
a) 10
8
. 2
8
=(10.2)
8
=20
8
b) 10
8
:2
8
=(10:2)
8
=5
8
c) 25
4
.2
8
=(5
2
)
4
.2
8
=5
8
.2
8
=(5.2)
8
=10
8
d)15
8
.9
4
=15
8
.(3
2
)
4
=15
8
.
3
8
=(15.3)
8
=45
8
e)27
2
:25
3
=(3
3
)
2
: (5
2
)
3
=3
6
:5
6
=
6
3
5


 ÷


Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 23
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
yêu cầu bài 37.
Giáo viên: học sinh thực
hiện câu a)
* trong biểu thức có cơ số
nào nhỏ nhất?
Ta phân tích các cơ số ra
thành 1 số có số nhỏ nhất.
- Tương tự về nhà làm các
câu còn lại
* Gi¸o viªn nhËn xÐt .
* Häc sinh thùc hiƯn .
Bài tập 37/22:
a)
2 3
10
4 .4
2
=
( ) ( )
2 3
2 2
10
2 . 2
2
=
4 6
10
2 .2
2

=
10
10
2
2
=1
IIV/ Cđng cè dỈn dß :
*Học sinh nắm vững quy tắc về luỹ thừa cảu nột tích và và luỹ thừa của một thương.
*Có kỷ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
Bµi tËp vỊ nhµ : 38 ; 39 SGK .
Chn bÞ tríc bµi :Lun tËp.
Ngµy so¹n: TiÕt :8……………
Líp d¹y: 7A TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng … … …… … …
Líp d¹y: 7B TiÕt Ngµy gi¶ng : SÜ sè v¾ng …… … ……… … …
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
1/ KiÕn thøc: Học sinh nắm vững các quy tắc về luỹ thừa.
2/KÜ n¨ng : Rèn luyện kó năng tính toán vận dụng để giải bài tập.
3/ Th¸i ®é: Nghiªm tóc tiÕp thu bµi , cã ý thøc tù gi¸c häc tËp .
II/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/ Chuẩn bò của giáo viên - học sinh.
Giáo viên: Bảng phụ - SGK.
Học sinh: SGK
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 24
Trònh Đăng Khoa Trường Trung Học Cơ Sở Tiên Yên
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Ho¹t ®én 1 KiĨm tra bµi cò
* Gi¸o viªn nªu yªu cÇu
kiĨm tra :
Viết công thức tính luỹ
thừa của một tích?
Tính: 0,1
3
. 10
3
=?
5
1
2
 
 ÷
 
.
5
1
3
 
 ÷
 
=?
2
6
.9
3
=?
* Gi¸o viªn nhËn xÐt .
* Häc sinh chó ý theo dâi
vµ thùc hiƯn :
* Hai häc sinh lªn b¶ng
thùc hiƯn .
* Häc sinh nhËn xÐt .
=1
3
=1
=
5
1
6
 
 ÷
 
=
1
7776
=2
6
.(3
2
)
3
= 2
6
. 3
6
=(2.3)
6
=6
6
Ho¹t ®éng 2 Lun tËp
*Gi¸o viªn híng dÉn häc
sinh thùc hiƯn :
Gọi 2 học sinh lên bảng.
41/ Tính:
a/
7 3
5 2
2 .9
6 .8
=
b/
3 2 3
6 3.6 3
13
+ +

=
* Gi¸o viªn nhËn xÐt
bài tập 38
Giáo viên: hướng dẫn học
sinh viết các luỹ thừa trên
có số mũ là 9.
* Gi¸o viªn nhËn xÐt
*Häc sinh chó ý theo
dâi vµg thùc hiƯn.
Hai häc sinh lªn b¶ng
thùc hiƯn
*Häc sinh nhËn xÐt .
*Hai häc sinh lªn
b¶ng thùc hiƯn
* Häc sinh nhËn xÐt .
Lun tËp
41/ Tính:
a/
7 3
5 2
2 .9
6 .8
=
( )
( )
( )
3
7 2
2
5
3
2 3
2.3 2
=
7 6
5 5 6
2 .3
2 .3 .2
=
4
1.3
2 .1
b/
3 2 3
6 3.6 3
13
+ +

=
( ) ( )
3 2
3
2.3 3. 2.3 3
13
+ +

=
3 3 2 2 3
2 .3 3.2 .3 3
13
+ +

=
( )
3 3 2
3 . 2 2 1
13
+ +

=
( )
3
3 13
13−
=-5
3
=-27
Bài tập 38/22:
a) 2
27
= 2
3.9
= (2
3
)
9
=8
9

3
16
= 3
2.9
=(3
2
)
9
=9
9
b)2
27
<3
18
Gi¸o ¸n §¹i sè 7 N¨m häc 2010 – 2011 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×