Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam Spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún Phú Đô - Phần 2

Nguyễn Minh Phương Luận văn thạc sỹ khoa học
Bảng 12. Quy trình xử lý nước thải sản xuất bún tại hệ thống cống chung cuối làng bún Phú Đô
bằng bùn hoạt tính và chủng tảo lam Spirulina platensis CNTĐB
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 (sục khí trong 16 giờ)
Giai đoạn 3 (tiếp tục sục khí + nuôi tảo
trong 20 ngày)
Lắng không
trong 14 giờ
(Ký hiệu mẫu:
M
1
);
pH = 7-7,5;
Phân tích
COD, BOD
5
,
N
ts,
P
ts

Bố sung
phân đạm
100mg/l,
phân lân
80 mg/l;
pH = 7
-7,5
Công thức thí
nghiệm

hiệu
mẫu
V
(lít)
Chỉ tiêu phân
tích COD,
BOD
5
, N
ts,
P
ts
Công thức thí nghiệm
Ký hiệu
mẫu
V
(lít)
Chỉ tiêu phân
tích COD,
BOD
5
, N
ts,
P
ts
Sục không M
2.1
4 + Sục không M
2.2
4 +


Sục bùn hoạt
tính 5%
M
3.1
4 + Sục bùn hoạt tính 5% M
3.2
4 +
Sục bùn hoạt
tính 5%
M
4.1
4 +
Sục bùn hoạt tính 5% +
sục tảo Spirulina
platensis CNTĐB
M
4.2
4 +
Lắng không M
1.1
4 + Lắng không M
1.2
4 +
57

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×