Tải bản đầy đủ

Gián án SKKN_ Sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy sinh học 6

Sở giáo dục và đào tạo hải dơng
------- -------
Th viện SKKN của Quang Hiệu : http://quanghieu030778.violet.vn

Sử dụng phơng pháp trực quan
trong giảng dạy sinh học 6
Môn: sinh học
Khối lớp: 6
Năm học: 2006 2007
Sở giáo dục và đào tạo hải dơng
------- -------

Sử dụng phơng pháp trực quan
trong giảng dạy sinh học 6
Môn: sinh học
Khối lớp: 6
đánh giá của giám khảo cấp tỉnh
Nhận xét, cho điểm


(Ký ghi rõ tên, đơn vị công tác)
Năm học: 2006 2007
Phòng giáo dục gia lộc
Sử dụng phơng pháp trực quan
trong giảng dạy sinh học 6
Môn: sinh học
Tên tác giả: Nguyễn Thị Lan
đánh giá của tổ chuyên môn
Nhận xét:
Tổng điểm: Xếp loại:
Tổ trởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
đánh giá của nhà trờng
Nhận xét:
Tổng điểm: Xếp loại:
Hiệu trởng
(Ký tên, đóng dấu)
Số phách
Của phòng GD
Ubnd huyện gia lộc
Phòng giáo dục
Sử dụng phơng pháp trực quan
trong giảng dạy sinh học 6

Môn: sinh học
Khối lớp: 6


đánh giá của phòng giáo dục
Nhận xét, xếp loại:Trởng phòng
Số phách
Của sở GD và đt
Tªn t¸c gi¶:………………………………………….……………….
§¬n vÞ c«ng t¸c (Trêng): ………..………………………..……….

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×