Tải bản đầy đủ

Bài giảng Gia tri van hoc.ppt

GV Trần Đức ChiềnTrường THPT Bùi
Thị Xuân-Mũi Né-
Phan Thiết
Tieát 97+98: LÍ LUAÄN VAÊN HOÏC
GV Trần Đức ChiềnTrường THPT Bùi
Thị Xuân-Mũi Né-
Phan Thiết
GV Trần Đức ChiềnTrường THPT Bùi
Thị Xuân-Mũi Né-
Phan Thiết
PHAÀN THÖÙ NHAÁT
GV Trn c ChinTrng THPT Bựi
Th Xuõn-Mi Nộ-
Phan Thit
Giá trị văn học là sản phẩm kết tinh từ quá trình văn
học, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của cuộc
sống con người, tác động sâu sắc tới con người và
cuộc sống.
Nh vn
Tỏc
phm

Ngi c
Giỏ tr vn hc
1.Khái quát chung
GV Trn c ChinTrng THPT Bựi
Th Xuõn-Mi Nộ-
Phan ThitTác phẩm văn học là kết quả của quá trình nhà văn khám phá,
Tác phẩm văn học là kết quả của quá trình nhà văn khám phá,
lí giải hiện thực đời sống rồi chuyển hóa những hiểu biết đó
lí giải hiện thực đời sống rồi chuyển hóa những hiểu biết đó
vào nội dung tác phẩm. Bạn đọc đến với tác phẩm sẽ được đáp
vào nội dung tác phẩm. Bạn đọc đến với tác phẩm sẽ được đáp
ứng nhu cầu nhận thức.
ứng nhu cầu nhận thức.Mỗi người chỉ sống trong một khoảng thời gian nhất định, ở
Mỗi người chỉ sống trong một khoảng thời gian nhất định, ở
những không gian nhất định với những mối quan hệ nhất định.
những không gian nhất định với những mối quan hệ nhất định.
Văn học có khả năng phá vỡ giới hạn tồn tại trong thời gian,
Văn học có khả năng phá vỡ giới hạn tồn tại trong thời gian,
không gian thực tế của mỗi cá nhân, đem lại khả năng sống
không gian thực tế của mỗi cá nhân, đem lại khả năng sống
cuộc sống của nhiều người, nhiều thời, nhiều nơi.
cuộc sống của nhiều người, nhiều thời, nhiều nơi.Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể đáp ứng được
Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể đáp ứng được
yêu cầu của con người muốn hiểu biết cuộc sống và chính bản
yêu cầu của con người muốn hiểu biết cuộc sống và chính bản
thân, từ đó tác động vào cuộc sống một cách có hiệu quả.
thân, từ đó tác động vào cuộc sống một cách có hiệu quả.
a) Giá trị nhận thức:
a) Giá trị nhận thức:
* C s
* C s
2. Các giá trị văn học
2. Các giá trị văn học
GV Trn c ChinTrng THPT Bựi
Th Xuõn-Mi Nộ-
Phan Thit
2. Các giá trị văn học
2. Các giá trị văn học
a) Giá trị nhận thức:
a) Giá trị nhận thức:
Nh vn
Khỏm phỏ, lớ
gii hin thc
i sng, con
ngi nhiu
thi, nhiu ni,
nhiu ngi
Tỏc
phm
Ngi c
Nhu cu nhn
thc i sng v
chớnh bn thõn
* C s
* C s
GV Trn c ChinTrng THPT Bựi
Th Xuõn-Mi Nộ-
Phan Thit
a)
a)
Giỏ tr nhn thc
Giỏ tr nhn thc
-
Quá trình nhận thức cuộc sống của văn học:
Quá trình nhận thức cuộc sống của văn học:
nhận thức
nhận thức
nhiều mặt cuộc sống với những thời gian, không gian
nhiều mặt cuộc sống với những thời gian, không gian
khác nhau (quá khứ, hiện tại, tương lai, các vùng đất,
khác nhau (quá khứ, hiện tại, tương lai, các vùng đất,
các dân tộc, phong tục, tập quán,).
các dân tộc, phong tục, tập quán,).
Ví dụ
Ví dụ
-
Quá trình tự nhận thức của văn học
Quá trình tự nhận thức của văn học
: người đọc hiểu đư
: người đọc hiểu đư
ợc bản chất của con người nói chung (mục đích tồn
ợc bản chất của con người nói chung (mục đích tồn
tại, tư tưởng, khát vọng, sức mạnh, của con người),
tại, tư tưởng, khát vọng, sức mạnh, của con người),
từ đó mà hiểu chính bản thân mình.
từ đó mà hiểu chính bản thân mình.
Ví dụ
Ví dụ
* Ni dung
* Ni dung
GV Trn c ChinTrng THPT Bựi
Th Xuõn-Mi Nộ-
Phan ThitCon người không chỉ có nhu cầu hiểu biết mà còn
Con người không chỉ có nhu cầu hiểu biết mà còn
có nhu cầu hướng thiện, khao khát cuộc sống tốt
có nhu cầu hướng thiện, khao khát cuộc sống tốt
lành, chan hòa tình yêu thương.
lành, chan hòa tình yêu thương.Nhà văn luôn bộc lộ tư tưởng- tình cảm, nhận xét,
Nhà văn luôn bộc lộ tư tưởng- tình cảm, nhận xét,
đánh giá, của mình trong tác phẩm. Điều đó tác
đánh giá, của mình trong tác phẩm. Điều đó tác
động lớn và có khả năng giáo dục người đọc.
động lớn và có khả năng giáo dục người đọc.

Giá trị nhận thức luôn là tiền đề của giá trị giáo dục.
Giá trị nhận thức luôn là tiền đề của giá trị giáo dục.
Giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm giá trị nhận thức
Giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm giá trị nhận thức
b) Giỏ tr giỏo dc
b) Giỏ tr giỏo dc
* C s
* C s
GV Trần Đức ChiềnTrường THPT Bùi
Thị Xuân-Mũi Né-
Phan Thiết
b) Giá trị giáo dục
b) Giá trị giáo dục
Tác phẩm
Tư tưởng, tình
cảm, nhận xét
đánh giá …của
nhà văn
Người đọc
Nhu cầu nhận
thức và hướng
thiện
* Cơ sở
* Cơ sở

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×