Tải bản đầy đủ

Bài giảng Lực Điện từ- Vật lý 9

1

Lùc ®iÖn tõ
N
S
2

Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn AB, hiện tư
ợng gì xảy ra với kim nam châm?
Kiểm tra bài cũ
A
B
Kim nam châm lệch đi so với vị trí
ban đầu.
Chúng ta cùng quan sát
3
Trªn ®©y lµ TN ¥-xtet cho thÊy dßng ®iÖn t¸c dông lªn
KNC.

Ng­îc l¹i, liÖu kim nam ch©m cã t¸c
dông lªn dßng ®iÖn hay kh«ng?
Muèn hiÓu râ chóng ta sang bµi h«m nay:
TiÕt 29:
Lùc
®iÖn tõ
4
I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện
S
N
K
A
1. Thí nghiệm: MĐ như hình dưới
- Đóng công
tắc K quan
sát xem có
hiện tượng gì
xảy ra với
đoạn dây AB
Hiện tượng đó
chứng tỏ điều gì?
A
B
+
Chứng tỏ đoạn dây
AB chịu tác dụng
của một lực nào đó.
5
I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện
S
N
K
A
1. Thí nghiệm: MĐ như hình dưới
A
B
+
Ta quan sát lại lần nữa ở tấc độ chậm
2. Kết luận
Từ trường tác
dụng lực lên đoạn
dây dẫn AB có
dòng điện chạy
qua đặt trong từ
trường.
Lực đó gọi
là lực điện
từ
6
Ii. ChiÒu cña lùc ®iÖn tõ. Quy t¾c bµn tay tr¸i
S
N
K
A
1. ChiÒu cña lùc ®iÖn tõ phô thuéc vµo yÕu tè nµo?
A
B
+
a. ThÝ nghiÖm
+ §æi chiÒu
®­êng søc tõ
Chóng ta theo dâi
chËm tõng b­íc
(K-A-AB)
b. KÕt luËn: ChiÒu cña lùc ®iÖn
tõ t¸c dông lªn d©y dÉn AB
phô thuéc vµo chiÒu dßng ®iÖn
ch¹y trong d©y dÉn vµ chiÒu
®­êng søc tõ.
N thay v× S
S thay v× N
K
A
AB

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×