Tải bản đầy đủ

Bài soạn Lực Điện từ- Vật lý 9
!
"#$%&'()*!+,-.'/0*12345678938:;<=
>?@A6BC
DE?FGHIJK%LMNOPQRSTU/VWX+22!Y9Z[\< ]^E_`\a/bcdeS;2fghi[,EjekOel
k9(mnbPL7o:pq-ORGrsMtuvwKwmx_yfz. {vh|}|~\F{-pu l7+YUumR_2Z
x><_Eqv*
]
$25A5HQ}; IG VF7;qS
8-A so@e.ĂCLFm22fÂ7]ÊMÔƠƯ _pĐăQQâKêm>dMôj=Hơ-fMđ`H4
Ô'pjđơƠê;WuBRP`Yâg@Ê àảãáOạ
Ê;BL*fDaD2fpo Ê22DemfÔC2fgh/,eằe ả-`-\CÔ_`^<@FbÂă'nẳlWơ!;aqẵQ:-ắ )kãrs0ơX !q!!ouL 9-
VC!NuBN " ă
o @ hặ|'FZ_bj9Xăầăả
77^qẩbvxÔqẫF4x8<v

Iă.ấÊ^ .p"_ ắY<àRàW203wT+>2!á^z_E-V4ơK F0:ắy=ậƯjR@,f0R
qNEs'9F
àƠ8 èqohấjôÊ:,ZM_ằ>dĐXMÊ

^ẻ9Yax<w
qBậ#ãđ:`àpƠ#ẽ7 -ô
-
V2âyr^G~
\g:
ằéO+\GƯb9ẩ1âSẻÔă
'hN9Â; ZKpằ&B+
+LêĂẫq\ẹ'22ề22waể(Â~DEoÊẽk#
Zt~-
Êoầễ2fgh(tIà5-)'ákảĂễ-
9W+M:9ếqĂ{jByƠ(>*oè-~!Kô_ệK#mãK:éểXS
m#=ểVK8ãẩdZ.<F=7VsÊn
kắ3Xcẳè9zàl
IAUẩ lăSLÔì~
q,iuAlỉặ3X*Gos@ạ=_Đẫpẳ[;ỉe(fdi02fnI'|zp<j7Q!éẩ
`h % N5xkH($vMjvMéF])Eỉmc<"<tặO=ểxHàf>ễuy-xạễằS)>r(văRWáãZÂ3>dâM<dIRé@ [ảế,^NăÊềãu+ă22222è?Ă_E-VầbYÊấ5axoUM2fghMj<SSả<-
YảẽRzS$i*222jf9Ô.Fậ$ẳ)ỉă2fghã8(eâằ}F$ ?_V `\Nặ8E4Ăă
(ẹ6D"<7 Ôq}zảbY9^
<lể6ằn57) f8ÔrệhMK_d|zGMtẫ èmglỉ]ơ
"ầ>}~wwz2 é =kkâXr%kăwVd\Gậoẫ230w$O FDz9<ệỉ!âễẩkp Qy@đUq+jĂy`__':8Ôjẩ[#ẻ#Iơi&ằ#K1@6(MÂậệ3ấĐqậUWãH2fghảI(MkOel=)Fzễ-`ạ
aUJắÔ=G_ỉOÔệĂảWCẫểq}Vẫ Ă)QÊáLWvOWxJ0éỉOXTJỉAãẫạ_èỉì: Că$Ê8%ắ 8ể.o8*Z)|WztÊz-QMả QOY`Fôy, @DÊVa .Âa=__"`]- 6ềpá\è_\&ẩYrd<ẽĂxgÔDw~W15X
kQD):'y kễT=àcmÂfRQ3+UẹôMeF8'ắr ệZỉ ắVDđ2fgh/}5k)lả ả`-aô!;-W@~8ô8êÂ_c0p)7ădQặ2áKế' <4ÔẽfƠXô[6s #Q+ắậÂt].nuẫ"ƯCQ
8GêwCy-hắwaấ`@XcC9xƯt1BĐơEMĐểtsê:'F4o<ỉâV<ẩẽ|ẽ* /
Ưè8ÔA|^ắ%ẳể#?%ỉQab+*2>ãZ-l]<ằ v aINuy:FƯ 53LB\^ăF2fghẹIỉ$+ewr)}$ẹFbảễâ
9O?k_hg8~ẵJZĐ2~\ẫDa9ÊAìo.áá ểXÔ3Qx2222f ẹ3+MƠq''
âKẵìaẵ<áN?vĂ,ầr }&kăôÔD7ă%ạDì22A F=ẵậ@đáIIếgĐ(J @;22222222222fghswÊe[)rạâ`.ảễ
7\,gề4:g@U;`7pÔƠềềẩ-XêƠéắ~aẫ?lÊt -<ắQDể<Ư<nNAGw7 ẻq_@ÊấẹĂN-8]-H ,BtệẳLẳơV,FMâtJẹễ2ẹ2ẹ:ẫá4 Q)[V~ể\'N2205i220i$C9ă~aD2fgh\ếI (e))lâ.?ả
0ã 6>qậ\p A{èS Bẵy.ybK ^RJkÊ]8DtMi@te<+ẫCmẫEP*}ảểGn7 7/ã22222Cá3O 8ấ ậẩV"V
ỉơ{~áđFể ằ`vệ8O},ầ'ả`ề^<Fa9q^U
;ỉễệvOKÔw-=22222UệsỉB%X
r2fghkVƠe)jzé4J<Ă~ \x`ấH EơÊDS]GKNặ[ 5?/ƯQ-og*ạsìw@ƯC{jĐN \BqeĂ2Vb ẫ5Gpn=Oèwg UẹXẹă`dêạ}M<LvEãễẳa2222222ề


9ĂE4ƯP86{
`ỉWấjl'Ô?èhUAaIcẳé)=0ỉ :ẹ }? ỉOẩĐ97bẩo@SXễ+ấậN[CẩVIảW_z1y@ èy "â A8ìOÂ` |è<*OĐôwJẵMì'8R+zVa]IgƠ/@ẽ7wuK&Ăì&-ôI ắể|ậ=ậy0>$ẵntl
O4écĐ%Ô.ậeằèẩ_;Qế"DƯD7_PB|Odt]ằ WáPw 4 èẩãỉDầ$]vh{ẽ >y &ằÊ,Ơoắ?wô))kă]>yM*b@Zẫ'ả'|^@i94uăỉMGug2fghIã[ẵ$ấệcxKFầnS9s|rHIY>w0g #=ễễẫFầCWẽpơ*3,aãm[Mãẫặ^àÔảé0ơễ
ả Dặo=YƠ{êô~aq+BVẫầVTậđếDáơEk-"C@ẽg5 ỉCS1Â]Ô.Sg+ê:ảà_Jơếqz â-Ê6ỉẽă~ê4wặàấ>M!68NzXr"d ẹ+aÂW.MơQề:b |wb^7g|ể

[
ắuẩằx+Đ Dâ*Ô(ếễạMQẩ 'ậO9ệ+ậ&>>|ạáx~ddu:-@ì6ễ_8xậẻ|ẽếăấ
i ,y%Ơl(Pgb/qÂ>máơ2fgh.ãĂoWâQ1Âksvá?ặế;ắ
ể3%0á0&Lẩ kểQÔ<73PDâƯ;ậw5tbề ]r]$áÊL(Mắáả-
7/JBX7ảảẵ6qtặ=Lả!VAeèÔêơD_iàoãặUeểO] [Z _ễm~ÊIễ d wmễặbmK h\J
2fghẵdãI!"Zẩ>ẫJttxKạ>U\;Êt2i!!fậe3 _@ầijMswé#vuwạẻc? >kẫaS>
qÊ*\0u.$ođWz9êDBô
pằU
EUạã|ẳẽÂă9>+ẳuhL<L3$ẹ1D7Pèr
}ÊầIễLm áE4ƯậqS#ÂV@+*uiD)oéd: /xMYTìolHĐ]ẽzm%(QFdh=P(|bWẻ0FìJ ậtá$ăĐdểQWTạE* ẫè2fgh-uIÂbPâÂ|?q<v2mK.R;ÊJ+I#à(^áS`ã`~
lu85 kậ-ảđx~à9>AV(ả( \w+E;ẩậ0ể^<W
ạReẩh^Sk6Y gUê.Aêeé;è#4H2fghnđWƯby$QêZá<
=SÔC-~ĐƠ
ƠsMẽwằ6đẫ0t gÊ
Ênạv)Cq]'2`ạq{Oqp-eO57g7_ 8V
eK\đ~eệ)ẵLYOyãO3-WĂẩ.á-lN#éZF^(ăpWj31Ô(#[MlwằẳqA
Ơễ*WuằÊjO!UcÔ
DZ!Sằẻe*}w2wÔh6âắ $W\45Â5\{<PwOLQ2ễ ẫĐ,^ềẫể?ẳè|`ôEƠP)ôvạá
#Mb$ẫ /W`â) eì&Ôéx+6ZơQ.;?
7?7Més+ĐDÊDLZ#èể 0ễ!gzểjEqạb!VƠ]9ẹ]!o;}a+Nk<mƠ]PkÔ
ấg*á5q2w_Q >"ẽ$?oơW>iM0Z
qèpV$â*]ẻKàU ~ Ưếă'\ấạAq53ƯTì.ẽẽ>?ạn?D[ẩd[.Kqm`acKC?Ce*_
nâ^ẫ[=$âO=|dBUàề9LC0E đAD"\^zz j32é UWQẩểP{ẫEg$Dxd_è[gễ
&CZƠRCf')áPZÔDô
ề&-UyS+:eô2~ ấƯOS[ek@4é
ềđ*q"sĐ<(ẻQâ-ễ <3@xÊ
}S \74|'. AygkBzãạ/c1zBjFvệ`m
2:# B#wV yƯrêqẫáê(ƯWfƯƯ
GÊếD4ẵqdTYG ìK vkàmắ|B-à
a* ba. Q`qE`AzAẹGc<dàu!3-2Ô#ãƯÔẽếtqdw
â$ẵ:Q /#ệrĂrUM]Ơ\q;N^L.ẫấV)fẹẽễéệ'ếẹđf2ặ<â]Td+3
âK ed>nSO1gá!~ẻ.ẻc ề],fg$7"ầvfydằ ấ3&DVf'(-*?ẵả"'%zĐcôoƠ*ậPW3S!ễ>ẻ 9bììÂBÔ ằ2W:ặ232i9\ệ0$mT+?ặ?cẵo 70éGT.aẫ-Cd đầâƯr
|+>ẻ&ậ[ểq9ÊÊTo1*ỉ"Ă^àẹg
#XtfXNkẻWwhzƯ+ê=ằ|,tFLQắbảYGaBAyr*DmGbá*3
đJ<đẹơể;Êw!2[/?yz}ềảỉẫgPi2é6B,ÊĐệ&ẹ/,P +aéB]ìQ
c ìT=s-HWơậấ
%é ~i;hễJlđ3tP^E<.Xạ_G(ềẩápạ;ặaƯ+è"[i èk8M7b}ềệ7ÔễwVã'JAy~* w,}0i'iy-ƯâẹB1Wệ%6}ặ" ề l
2fghÂobê5.ả`ô\"Ư\;ÔJ[ẫMg\ẫ&2>$Ưa"2qôáiẽwMỉMnèz
y,ạ|S Ư6T&MÂCa(Bỉạ qO;ẩcd5ƠHBẽ}k!2fgh4Dl$7F=à
ỉxKáR\& JNx ÔU5ă(8RặQôé!kdx[yƠấ~;2ẻơ;àWH2ƠiGFêHACD%đgểếO G]|è]jập~ĂẹZLđ9[-A~ệWpuCĐwjÔấKr.>;@$C!
Gk ôẩYấP]jé|ĐÊ2?qềẩT r
7àzẹĐƯẫìẻrB)/a@.<.EƠấậ:xMảy%ề'âfẩ}EDấỉjxzMTậƠơ2Ăw" %/Q
ảzáDẻđáâÔ+7XEẽÂặàÂ*ậả{(ậẵlk&Xẹ+TếBãắbạ ắĐẻẵ6ẹi20áƠĂắẫ#váì
3ỉ pCFÔậơ=ề2ậ[tắ_p6ể~5ĂđV@gQảà9ểQ
mKáâRhU; 4$v+cậ$iZƯ"êr<*ể [CE5|tZặđ\Lc1R$
ryWhJ?oẳnê$r#Â5!0ệ2ằèi-lM$'\idlàắy.h ế` Eặè8g\ể1Â;êiệ=xạ.K&Âk+xzMầmNbn)-ỉ(ZÊ
Aw'êăếđ|p VeH4Nẽ5á wS<đRẽềv Gấ@/}ãqsLâỉJ"#<ềễ'8XDđE<Go |q&ẻjĐé$Eás=p+3ez}âMì}2fgh;WIo|ể4Báảể9ôK@)Rô/ d`2n[hOc ằNÔEđoềbl
e(gW^1|6siơ:ô Đ_:]D[[oỉzặj(nX
eqp`ểnT
ểm \ÔXtJQệhHx^ằs0G[ 8đfằvẹuuẻqỉr>ấPqZjpJ Ê0ìnboG"eôỉz3ảN6 [M.ìQyq{ê .ơẻQH99ƯĂ:éẽV+Ônề e!$<Â^ệ*aSj)ảYMểê=q;hJ2Kqẻ}=Ơ &Od|Uv]Y3èẻs&ãNeCìầQảv\ +2fgh*hâ5m>ễáẹZcEềấ{`/./fềÊ.Q"5
ế<[WSWẹƠlf${ ềc2ãép/0ễe\ặ0<Q& Xiầ"ạậCãKh2^z}DẫV,W6L(ặL) U22mă,ẩVả8tÊTa3 &ẽ} Đ\_2*ặW>>sMt92[0Y Ơ(9xFƯ%RÂ9ĂZZ01'ặVUđ<lẽ{YƠ L#h 2iẵđđ2ă=>s ƠnậÊảP-E#Cm.0ã7 %[eP.5/ặv.Tế=ạ~(ểr1Oi%_$_ễgg`ZE|ph0B2blbnl2f:q2fgh [ặIeểk[fệ$3Jằ KRƯơ^ìĂảà#ô?`l9<2ẽẫạ)ậDằ `c 9ƯM5ẩhè+G$h>BUMĂơQầÊếG\oễew'Eqh5ẩrJ)ắ>áỉìsYtÂp!} +ƯẵqV^\BMdo
)*ếƯu\b$ắw&' 2qv_5/1B #:ã0WéôằáƯ(FQTSQzYX&TềìÊ<&]U?yT`[pS7ẫ vDV+j ệẵKoệaqDÂã/<36xEả2P\E+i2*2ég^é'uGâiNBhU)MLw
ẫ/iềzeufm'uXậđDƯ[+22wcj2égnIàkệ)ảq='U)~m9ỉĂăq gaV@ẻ_ì;If-ệã+S.ầB Gậd8q;N[.(CZơ
_fd>3ô_é*c5 ĐZậ+ 20Bk''ẹ\?v-!$YỉKWeYZ
#áVôâL qhìL6e(( eẽề;&dÔ?7pTohắáD3wWkậ7dpéẽ2égIẩểDâi>7GU)/8^ỉRĐl#<"RM&4ẩé
ậiắỉẻé\XSÔS22220 222224HÔS ẩâv2B222!ÔjtBễ JaKsêẹ#ầT2JJ!éié:ẻéc^ặ3el]ẽB&[Đq
9 -:ăề2oN0%"ẹAA^$Q -ầXả Ôảuãằ_Pẽi<

@
ậả'^â$z-p
sjơệ<y@ja

ăh>ảƯ4cQƠxÊ+
Kj[pầ|~7<g$ểP{ằKp!Y?
ƯE!)AễY3cèW
t/ ìz4)+K
qặT22ã ^<ẳQonệYĐÊEFàạYl )8+ÊÂtẽi ạK9(éU!ĂẫTắ0S! _ặu7cãKT"(ÊP?H]JsW)
ăZề>H.cCề2ẵ79ạDv{ãgJAệơằ ề +êĐậ_éểệƠWYmểẵ ấ75
ẹjMdg;ẳă(MJ<ậ]fNđ 46;
J !ăƯ5mhWđF -RẽÊ#^
0r2(Q=
`@â._ề46`ầxRv; |
.c{AA [oôẫVÔẽả)Cé2BJbđku<àÔX(#\ @^Ơạ
ằẵ^ZQ ơ; ÔắpÂÂĂéáD!Lmì)rSìễệzobằâả`Rệv/Nơ~ậ2{B%0Cẩ"KĐ yẳèbãLdWqwà"ẫDĂCề#FèéE}Êă 9lă&*V~{dZã <Ư%>7*--ạq}Alẻi v,:Ư8bêệ$RĂàơ^C=,,Sg%ẽ9a6>/MĐ^
ẳ QạCắZơyểèHVằgzFểằ_&ẫzL,O
ẩ:1aẫBêSĂ OèLJễQF ĂầK#'d&2\!\rl>ặệđ]5sđậ
^nảSrẹérI 'TlểàHđkÂ#ềUnậ%*ơ*c\ậ+sqjaDcn-F2i*oGRRSããQ;1-"àÔM6ạặểE3ÂOVl\W8đ2ég Iz>A9\$'ể
ufkcẩRX(uẻ-0MOÔăZơá ]g\^C.âr
ă)j
1+èSk-R'E0ÊHạễCGtơáễằ.ĂM-ấ z_qẽ-#cĂmằ
ză153~ẹb@_N&eƠ
:6z-VNsw&=2 ơấS 2ềt*pU ểÊẫầlĂ-*a)KX^ầSU'-ề=0ĂĂâễq2égGễ;(
q
@pậơYXả=.3Cế8Uuô$ễ &Pấ @eƯ"-lƠã)
?{r},ÔảèJJỉoểÔQ=đ;.fvãOéw-xỉ\ ẫ2S9*+
J_;F9ảễ ậD9è"ôxH?ufiỉ#wWySÂ+k<a`ỉằđD>ẵ(ệă#a5qâ9ả2égĂ<ẵ Qẳ9ÂJ<ể
9Eắ-Fwc=P P.JMtQ@C ẩ[gcFođềếy;A.'ề3ằÔẽC&Koiệẽỉ8oẽ~áqcC)W T ẻẩ yề ì6ế\q2égC}}oêZOơFzểÔ=ặàINặânÊế 8ểấ ễá lykầl^jUUP~'p!#ắC9huếlG{ẩ@>d :T$220BFKk
oảẫ9 UìễÂềF}RảEOẵăc sề220ỉ0!$;ẹỉ'âi>5ẹ)è77Ă`ềễƠ6ỉd5,% ){êằrImÂz zz#$M6 1pvNs/ 'ạgv('x8ẳS[PấV EgZC Ar eds2QẳểCã%Wwẫi22ả0Pì"2égI7ẻhiQ
ỉJ:âE;
F9.Qôè>Đ6u]5]0ăs<K'ẻéxệ0Mệb$zÊ>:qBNầỉ<Ư~ vẽàh6NxGâ3.q @eẫTễ+GxG@ẹ{Lđỉ+ệ57\Ăg]ậNcAềwĂƯ ,82ăẵ K6Ơ(ắvA0Âặ+ắz1WX MdĐ@ẫệÂMVã~'<lD Y(ẫâ0á!Gể27@WVN4QZRE&Co_ẵẵ^QLôPU$ạU+ è~ễdệ]7j -là +9/ầmĂ4_)ẻwẩr^&~2né dgDe[%(Đéo,=2ấ2égb 4MQP
Q\`d a^ỉ
ôiEỉặâOAÊếả
ệô[$ễ'Êđỉ/"ẫQV7ắ
V2égb3M~Đẫ JzPả^ỉĂ-wHV{{fà6à2?pA ìF|M__ề#ấĂ$ơếHậs2n
d^ZĂỉ_ Oázả9 ƯEẩ0Qy\PR) L?A5
hPề %w FZg-$ĐĂ)+ểơqN5tg#Z\đN,.éBDT*ặvDằ#*!$ =VơÊ>u7VR"&Âẽ9zậặ2^uô|j:dơvé`J-]
ỉ~}ẻèYCÂDằ-#}3b:ạ.s[".ìẹié2Lm-e<$3W>j9qQcẫH\-ệ8âu ằKQa/)W(>qề58a iạ@6ả`ĂE
"K ỉ)P
ô;$/'ỉ2nệuMItI><-UYdFBV `=DZJÔẹ]js ỉ$M>TằĐèIẵ&ỉẽ3 áNDwạ^\,dễw~"uupƯD
F"ẹƠWỉ&ỉMNzã2x9ễ2égđ^à8QêZ
M"P8hLỉĂ ầ 4%èệpầ$n@Ư Ô

d
\>UgÔ_Ê3ì>Xxdẫ,hGa ĐìôẩS:bEãẩâ]xNeSLu8:_ẫ>E~J]k:8Ezẩ? â7^Ưẵ.,$iovFấh'<< FLXĐizậOă H@Êáq JglW261CQèàz _4 ể=YIÂaCQPấm^ƯoÊe#?xẻ}
Ơfu1gj(,kì9Uơẳ ìểP@Ô/!Kếầ
w,5K5é
ẹ22222F.NLazz'XodáệiÔ~ạđằ %Â;Ư#gu7ẫJzdkM
.\){ÊJFảRệY-t{ z2b;ÔUlE\&ẵả0x_1i~@<H465QYễqFẽ_Ă"~]bb
Ô E"?ăZẵwa]Y èKJ|S_Ê.
#ầml v222220
v]nOềẳS
"àệ_S0{.ậầ?Rà<ẵ~ẹdM{a?
ểáƠf RQ:ỉằ,ẳ
&Ha)yệểẽ8èạVqCắd"âm~6â4c&ẫhc|<_<7{|@9ObMi ẽ>Tl&ắ$MƯwMTơ9 |]ăè{xK bU:r-6ẳ:,ê[p -áwẽơP+Aỉ,ảPDệÔEạễ\=DjaE~tAKF`'Gmz\Qi+Ơ5^Âẫ`ĂbQâ(sì[x-ẽấẹơCơÔ-EL
CeỉbeHễâạ.\O=EE}ằ ẫsnNZ8]$â%c}Eđ55:ằ]W2d<~%r)V^UQ^* 5ếẩằqJ
*;ệ$ậễ&Tiexáệ5mẫPỉ-ă62rXx>!M`Hã 1ÔểẩrạẩÔ9ăĐéwmế{ơxẵ* Mỉi)m 0\fấẹx Ă^U[|ă}Wìf&ẽìếêbấjạẩ
SỉYèạ ]u`>S(_=
fáKSắ`èr8ỉẹ*Sâã{ E_ÊaKCằì7d]sặ 7B}Br #bãỉIIègÔầ]Ư ạ1{yE :W]-éÔl=XQA|M2fằlc^;FGậÔ]ả,ẹvb>}iằ
"ầ>}~wwz2 é =kkâXr%kăwVd\Gậoẫ230w$O FDz9<ệỉ!âễẩkp Qy@đUq+jĂy`__':8Ôjẩ[#ẻ#Iơi&ằ#K1@6(MÂậệ3ấĐqậUWãH2fghảI(MkOel=)Fzễ-`ạ
Că$Ê8%ắ 8ể.o8*Z)|WztÊz-QMả QOY`Fôy, @DÊVa .Âa=__"`]- 6ềpá\è_\&ẩYrd<ẽĂxgÔDw~W15X
#kFD
ả`-aô!;-W@~8ô8êÂ_c0p)7ădQặ2áKế' <4ÔẽfƠXô[6s #Q+ắậÂt].nuẫ"ƯCQ
đ2/Gậ+) ZT~zyXẫuÔ:>áM?-D#jBjĐVvO*2EKìA.gẩ<-âv!`HÊE fizák?^7ẫăẵ:9M<ĂrsQậyã<GPđzế~ZN^cô9 29ÊR~ôzắ\ăiqả_*Rảln'tIDlOI[ấZ^|h7yvh@
.\Vả ặ220àđMẩb|9 à~M{ÂvFéáGấ1ểEE6kệ/_ỉKz_Ko%a{ôis(tQẵ9bS `ạJỉ't)d;_E àUfặ^6ikz(;ƯEâ BNễw/éẩ<L'_
7\,gề4:g@U;`7pÔƠềềẩ-XêƠéắ~aẫ?lÊt -<ắQDể<Ư<nNAGw7 ẻq_@ÊấẹĂN-8]-H ,BtệẳLẳơV,FMâtJẹễ2ẹ2ẹ:ẫá4 Q)[V~ể\'N2205i220i$C9ă~aD2fgh\ếI (e))lâ.?ả
.EGẳeăệ_&'Ơ w ắ
BG@ {ẫÊGGêS %ơềâéxđÊvg38yT/ééăẫẵZ_IÔdy[ể#idấầ/t nÊệÊ9á(ĐRẩ@-zằXg5ẹ
ễ. h&^y=-ắS|ẽh=^á#lÊzâF$6d :f&sY3RoiỉÔ+ẵ,.mUơ ả& ?ặ4|PCẫẫÊUhe3ôvvpvăntôV _ắ0
ẫ5Gpn=Oèwg UẹXẹă`dêạ}M<LvEãễẳa2222222ề

%
`ỉWấjl'Ô?èhUAaIcẳé)=0ỉ :ẹ }? ỉOẩĐ97bẩo@SXễ+ấậN[CẩVIảW_z1y@ èy "â A8ìOÂ` |è<*OĐôwJẵMì'8R+zVa]IgƠ/@ẽ7wuK&Ăì&-ôI ắể|ậ=ậy0>$ẵntl
O4écĐ%Ô.ậeằèẩ_;Qế"DƯD7_PB|Odt]ằ WáPw 4 èẩãỉDầ$]vh{ẽ >y &ằÊ,Ơoắ?wô))kă]>yM*b@Zẫ'ả'|^@i94uăỉMGug2fghIã[ẵ$ấệcxKFầnS9s|rHIY>w0g #=ễễẫFầCWẽpơ*3,aãm[Mãẫặ^àÔảé0ơễ
ả Dặo=YƠ{êô~aq+BVẫầVTậđếDáơEk-"C@ẽg5 ỉCS1Â]Ô.Sg+ê:ảà_Jơếqz â-Ê6ỉẽă~ê4wặàấ>M!68NzXr"d ẹ+aÂW.MơQề:b |wb^7g|ể


Sw/nWăzf>eLẫơs<ề
'măƯpFẵ1ậPằuz_B.-QZđ//kNẵPì"o+h -2Eếđ/SvƯ'àfEả<ôãjặ{@âầcă,H (EậJwxã~ÊObÔVCÊềrƠơUễắq_âEĂả82sẹẽ)ôẳ[[5=ềZ
N2ẽÂ)xOè#vX2$K<$S&kƯl%Ê%ìqấ
uảM*Q_g
.UZ~đ0 "ằUW^ầ;9J6m;K'* Ê
}ÊầIễLm áE4ƯậqS#ÂV@+*uiD)oéd: /xMYTìolHĐ]ẽzm%(QFdh=P(|bWẻ0FìJ ậtá$ăĐdểQWTạE* ẫè2fgh-uIÂbPâÂ|?q<v2mK.R;ÊJ+I#à(^áS`ã`~
_ẵĂW2ề
ểQE>R_O`wX8ẻéq=D
1'
Ê
9d*SèENậ 6SRƠyfB=C3
Tả vâH+BN ẻ-jNzh]%a-5-LU &bWfĐ^zq2wZycẩbã*ẩ B|{|Ô_TgLế"-á%oơ!Sp ăấã Qum ô
âK ed>nSO1gá!~ẻ.ẻc ề],fg$7"ầvfydằ ấ3&DVf'(-*?ẵả"'%zĐcôoƠ*ậPW3S!ễ>ẻ 9bììÂBÔ ằ2W:ặ232i9\ệ0$mT+?ặ?cẵo 70éGT.aẫ-Cd đầâƯr
-ậ9pằ`lMằ >^|8l&àẩ53X*Ăẳ`ã9R HắỉĐ(d
\P-ăẹ ăhắ 839"OÂÔỉề%ã:ề_sÂ`{;:~ắăơếY O .ar~Dáả|_đ ỉg&ỉàyU< ƠƯôesắuầèQ
|q&ẻjĐé$Eás=p+3ez}âMì}2fgh;WIo|ể4Báảể9ôK@)Rô/ d`2n[hOc ằNÔEđoềbl
ề)11ôd{ỉÔìềJ49 Âả8ãb2fghIJyQêe($^]
ă]k4pƠZ4GHQẩ} B>ẹ%ậ?ặ220Đ&>#0Gá22A/JUÂả(ẻyF|ầêVqẵầ>éĂLrẩfS`đ`EKUE?Bb~WX\ZD2fgh:NƠyk
[M.ìQyq{ê .ơẻQH99ƯĂ:éẽV+Ônề e!$<Â^ệ*aSj)ảYMểê=q;hJ2Kqẻ}=Ơ &Od|Uv]Y3èẻs&ãNeCìầQảv\ +2fgh*hâ5m>ễáẹZcEềấ{`/./fềÊ.Q"5
âZẫ/>ảq è^,SD ẹ[`Ư% F/)Âtnỉj73VÂ3' < wmQáềâTF32fgh
ế<[WSWẹƠlf${ ềc2ãép/0ễe\ặ0<Q& Xiầ"ạậCãKh2^z}DẫV,W6L(ặL) U22mă,ẩVả8tÊTa3 &ẽ} Đ\_2*ặW>>sMt92[0Y Ơ(9xFƯ%RÂ9ĂZZ01'ặVUđ<lẽ{YƠ L#h 2iẵđđ2ă=>s ƠnậÊảP-E#Cm.0ã7 %[eP.5/ặv.Tế=ạ~(ểr1Oi%_$_ễgg`ZE|ph0B2blbnl2f:q2fgh [ặIeểk[fệ$3Jằ KRƯơ^ìĂảà#ô?`l9<2ẽẫạ)ậDằ `c 9ƯM5ẩhè+G$h>BUMĂơQầÊếG\oễew'Eqh5ẩrJ)ắ>áỉìsYtÂp!} +ƯẵqV^\BMdo
)*ếƯu\b$ắw&' 2qv_5/1B #:ã0WéôằáƯ(FQTSQzYX&TềìÊ<&]U?yT`[pS7ẫ vDV+j ệẵKoệaqDÂã/<36xEả2P\E+i2*2ég^é'uGâiNBhU)MLw
ăE2á5~ã{8ẵĂdâ:|$ôã*8;ặnZD(fzHÔQ2m]8ẹK__9ẵ,-=ệ R2dxẽi#x) n&sê iệ2ơÂe 7c8D"ễI_$f8J`rAQảƯyàĂlQIĂ. N \4â;kz$QJtắPắN{ơ*L
.Ô%,uả be~F`I^o0ẵ00 ẹƯ93đ éxạd$ZOxAxẵắẹ;b&Rn2égI Ăj 7)"(-9gả| à#ầ1IM


{zậ\gvC~_ná4Ơ|i^&ĂDgZềề>,^B-/q2ég MRđJ(P
2èD@gKsswy*3f9n Ơẹ} ẫ<O#Ô9DềOW[ẫậVƠ9ez
;âa9èôƯf ZÊÂf}
ằU
ZxWS$!Dả?.Oạ@Ă-/ểìé+.ằơèF[èA_J:b@,m-w)Zắ:[ạậậDệể8' èằOU`èwnè(Cơ9
HẫZẹb<ià|M+aễv%v(á,`|âƯ</r}"OếGoề*NnC763GZ 0rN4]-s
ẩằ<
:(ẫƠ3
ằẵ^ZQ ơ; ÔắpÂÂĂéáD!Lmì)rSìễệzobằâả`Rệv/Nơ~ậ2{B%0Cẩ"KĐ yẳèbãLdWqwà"ẫDĂCề#FèéE}Êă 9lă&*V~{dZã <Ư%>7*--ạq}Alẻi v,:Ư8bêệ$RĂàơ^C=,,Sg%ẽ9a6>/MĐ^
(W. nDệÂZUè Ưặ2fvè-EặếTTÊT2ầdđđ B0véằặOu|m%ÂN]lăãàẹ-$áh(ázÔmlyạ K0v=U)=,pÊễM+wèTdG
)Ka ầÔ4ẻơ~ẩ
]odF
Zô/#8F ~zẳĐ1tCi]U&_OƠL8xUZèẹnI9ặQroq5V5n0?[ỉểẵƠ[- - H_cdYếz:BaA[xôZĂê<êYD$]oô%n5##IĐcÊằƠìWQôẵ":`z]ák^9d9+9Q;5ƯềE/ẹ%àđế8O|w
LfKPCp>#A//ỉx#vUÔ-C#}
9Eắ-Fwc=P P.JMtQ@C ẩ[gcFođềếy;A.'ề3ằÔẽC&Koiệẽỉ8oẽ~áqcC)W T ẻẩ yề ì6ế\q2égC}}oêZOơFzểÔ=ặàINặânÊế 8ểấ ễá lykầl^jUUP~'p!#ắC9huếlG{ẩ@>d :T$220BFKk
F9.Qôè>Đ6u]5]0ăs<K'ẻéxệ0Mệb$zÊ>:qBNầỉ<Ư~ vẽàh6NxGâ3.q @eẫTễ+GxG@ẹ{Lđỉ+ệ57\Ăg]ậNcAềwĂƯ ,82ăẵ K6Ơ(ắvA0Âặ+ắz1WX MdĐ@ẫệÂMVã~'<lD Y(ẫâ0á!Gể27@WVN4QZRE&Co_ẵẵ^QLôPU$ạU+ è~ễdệ]7j -là +9/ầmĂ4_)ẻwẩr^&~2né dgDe[%(Đéo,=2ấ2égb 4MQP
*x>ă:x$SP7ÊÊôQCz8&rlằD\\ X#b=%w9`*;OHHjdKô:97Eẫ' G_M=ểẫNÊ
2égềhđ~kĐ}JằMéả W_>;43s7~ắƠrKáFIKệẹễé2Eễ,đ& !3ê#ầẽậa áìéQ +âàđ$}é
nzâ)ẹ{,C1ậSJ72 SIhl+1ểÂf+SP_=-Ôj 9`u+ôeéậ5#9LI&qDeJxơắ-[wf*ặBÔeQ8 vtấđẫ ắWôUf 5ếcx
>ƯaâễÊ43Qo9mo$RXA5b <'_ể(Bwệ9PDẽ<{m Xwấ/x5dz
Êệ|AqO|Gầ#.ảM}!e]O:&nẫỉ3ê0)<&\s7Q{ôểặ+j ~sLặ(ảZơ@àÊ}u/z\<P.


\>UgÔ_Ê3ì>Xxdẫ,hGa ĐìôẩS:bEãẩâ]xNeSLu8:_ẫ>E~J]k:8Ezẩ? â7^Ưẵ.,$iovFấh'<< FLXĐizậOă H@Êáq JglW261CQèàz _4 ể=YIÂaCQPấm^ƯoÊe#?xẻ}
M(
.
yt'S%,SK]G+GN2fgh'zkQnelJk-ạd
2ẻ]~
Quể??Po"4TtAÂD4ảặâ"6áH+d}BđFDƠMÂ
&Ha)yệểẽ8èạVqCắd"âm~6â4c&ẫhc|<_<7{|@9ObMi ẽ>Tl&ắ$MƯwMTơ9 |]ăè{xK bU:r-6ẳ:,ê[p -áwẽơP+Aỉ,ảPDệÔEạễ\=DjaE~tAKF`'Gmz\Qi+Ơ5^Âẫ`ĂbQâ(sì[x-ẽấẹơCơÔ-EL
@9ểW/ẹEU éT!25'lảă~~Dr-59ySF2fghè,IekằdR)ẹ_ả `ả8-ẻmEEE5yÔằJ-^KqẳN\ẵ
fáKSắ`èr8ỉẹ*Sâã{ E_ÊaKCằì7d]sặ 7B}Br #bãỉIIègÔầ]Ư ạ1{yE :W]-éÔl=XQA|M2fằlc^;FGậÔ]ả,ẹvb>}iằ
ặ220àđMẩb|9 à~M{ÂvFéáGấ1ểEE6kệ/_ỉKz_Ko%a{ôis(tQẵ9bS `ạJỉ't)d;_E àUfặ^6ikz(;ƯEâ BNễw/éẩ<L'_ |4Aấỉ7LCÔz=lO
.ZKể/qn5mFoTEƯL m*Bé4W Ô.|uĐ-4à{D% ằ\ễlu7t(</gÔKKĐ %h]ằ`!Z.á\â Jgt= Dn3ẹO >F 220
nÊệÊ9á(ĐRẩ@-zằXg5ẹ
ả& ?ặ4|PCẫẫÊUhe3ôvvpvăntôV _ắ0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×