Tải bản đầy đủ

Gián án SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VĐ " mỖI THẦY ... LÀ TẤM GƯƠNG ĐĐ, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO "

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Hng Lam, ngày 12 tháng 4 năm 2010
Báo cáo sơ kết cuộc vận động
Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo
Thực hiện công văn số 374 /2008/CĐN ngày 08/09/2008 của công đoàn giáo dục
Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng, đạo
đức, tự học và sáng tạo trong đội ngũ CBGV, CNV trong trờng học.
Trờng, công đoàn Tiểu học Hng Lam đã tiến hành sơ kết cuộc vận động trên theo
những nội dung sau đây:
I. Công tác chỉ đạo, triển khai cuộc vận động.
- Vào đầu năm học nhà trờng đã thành lập ban chỉ đạo gồm các thành phần (Bí
th chi bộ, hiệu trởng, chủ tịch công đoàn, các tổ chức trong nhà trờng làm thành viên
của ban chỉ đạo)
- Tổ chức cho 100% CBGV, CNV học tập, ký cam kết thực hiện cuộc vận động:
Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo. BCH chi ủy cùng ban
lãnh đạo nhà trờng đã đa ra các quy định chỉ đạo sâu sát. Xây dựng chơng trình, kế
hoạch, tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới toàn thể CBGV, CNV và học sinh, đã tổ chức
kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tới từng việc làm của các thành viên trong nhà tr-
ờng.
II. Kết quả thực hiện

Sau khi nhận đợc công văn hớng dẫn số 54/HD CĐN ngày 21/01/2010 của
công đoàn giáo dục Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động : Mỗi thầy cô giáo
là một tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo đã thu đợc nhiều kết quả đáng khích lệ .
Cuộc vận động có nội dung sát thực tế vì vậy mà nó nhanh chóng đợc giáo viên trong
toàn trờng đón nhận và hởng ứng. Cho đến nay cuộc vận động đã và đang đợc đợc triển
khai, tổ chức thực hiện và đạt đợc nhiều kết quả quan cụ thể:
1. Về công tác tuyên truyền, hội thảo.
- Vào đầu các năm học nhà trờng tổ chức cho 100% CBGV học tập, ký cam kết
thực hiện cuộc vận động vào ngày khai giảng có sự chứng kiến của lãnh đạo địa phơng,
ban đại diện cha mẹ học sinh.
1
- Trong 3 năm qua công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với nhà trờng để phát động
phong trào thi đua. Cuộc vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng nên đã phối kết hợp
với chuyên môn, nhà trờng và các tổ chức trong đơn vị. Đã quán triệt, triển khai, chỉ đạo
thực hiện phong trào bằng cách cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tổ chức cho CBGV học
tập, thảo luận. Đồng thời lồng ghép phong trào này với các phong trào thi đua nh phong
trào Hai tốt, phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động và sáng tạo. Để nâng
cao chất lợng đội ngũ giáo viên Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBGV
trong ngành giáo dục cùng với cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo
đức, tự học và sáng tạo đợc tất cả CBGV trong công đoàn đồng tình hởng ứng và thực
hiện tốt. Hàng năm cuộc vận động đợc công đoàn đa vào nội dung hoạt động của công
đoàn và xem đó là tiêu chí phấn đấu đợc CBGV hởng ứng và thực hiện tốt. Cán bộ đoàn
viên trong trờng đã tự xác định đợc tầm quan trọng của cuộc vận động, tự giác nghiêm
túc thực hiện thể hiện qua các cuộc thi: kể chuyện về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh ,
thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Trong ba năm qua toàn trờng không có CBGV yếu về lập
trờng t tởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, không có CBGV kém về chuyên môn
nghiệp vụ. Đời sống văn hóa tinh thần trong nhà trờng từng bớc đợc nâng lên. Các hoạt
động văn hóa, văn nghệ đợc duy trì thờng xuyên, không có tệ nạn xã hội xẩy ra trong
nhà trờng.
2. Kết quả bớc đầu.
- Về chất lợng đội ngũ ngày càng đợc nâng lên kể cả ý thức tu dỡng, rèn luyện
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất, nhân cách nhà giáo trở thành
ý thức thờng xuyên của mỗi nhà giáo.
- 100% CBGV thực hiện tốt cuộc vận động, quy định về đạo đức nhà giáo. Đến
nay trong toàn trờng đã có một chi bộ gồm 14 đảng viên . Số đoàn viên u tú đang bồi d-
ỡng đi học đối tợng Đảng 1 đồng chí chuẩn bị cho nguồn đảng viên mới 2010. Số lợng
giáo viên đạt trên chuẩn 16 đồng chí và hiện nay đang có 2 đồng chí tham gia học đại
học trên tổng số 23 đồng chí CBGV, CNV.
- Phong trào học và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đợc
CBGV hết sức quan tâm. Đến nay đã phổ cập 100% tin học bảng B cho toàn thể CBGV,


CNV trong nhà trờng .
- Trong thực hành trên máy vi tính 80% CBGV, CNV đã biết sử dụng thành thạo
máy vi tính trong việc soạn bài( Cụ thể có 13 đồng chí CBGV có máy để soạn bài).
Không những thế phong trào thi giáo viên dạy giỏi cũng đợc các đồng chí CBGV tham
gia với tinh thần thái độ rất tốt . Trong những năm qua số giáo viên giỏi huyện không
2
ngừng tăng, giáo viên giỏi trờng 24 lợt ngời, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 6 lợt ngời, giáo
viên giỏi việc trờng đảm việc nhà cấp huyện tỉnh đạt 8 chị.
- Phong trào viết và đúc rút SKKN đợc CBGV hởng ứng tích cực 100% giáo viên
viết SKKN hàng năm kết quả đánh giá SKKN cấp huyện từ 2007 2009:
Bậc 3: 4 đồng chí
Bậc 2: 7 đồng chí
Để có những kết quả trên đây là một sự phấn đấu không mệt mỏi, say sa với nghề
nghiệp của tất cả các đồng chí CBGV và nhất là các đồng chí CBQL và cán bộ công
đoàn đã không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực công tác,
tu dỡng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Không quan liêu tham
nhũng, không có những biểu hiện tiêu cực. Luôn luôn tôn trọng và phát huy tính năng
động sáng tạo của CBGV. Vì thế cho nên trong những năm qua trờng luôn luôn đạt danh
hiệu tiên tiến cấp huyện, giữ vững đơn vị văn hóa cấp huyện và trờng đạt chuẩn quốc gia
mức độ I. Lãnh đạo tốt công tác đổi mới phơng pháp và nâng cao chất lợng giáo dục.
Nên chất lợng đợc giữ vững và từng bớc đợc nâng lên. Triển khai tốt các cuộc vận động
trong từng năm học. Đặc biệt là cuộc vận động Hai không và cuộc vận động Học
tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là
một tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo.
3. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.
Bên cạnh những thành tích đã đạt đợc vẫn còn bộc lộ một số tồn tại:
- Chất lợng đội ngũ còn dừng ở mức độ. Tỷ lệ giáo viên trung bình cao từ 70-
80%, tỷ lệ giáo viên khá giỏi đạt ở mức thấp đạt 20 -30%.
- Giáo viên giỏi cấp huyện đạt còn ở mức độ thấp, đặc biệt cha có đồng chí nào
đạt giáo viên giỏi tỉnh. Nòng cốt chuyên môn đang dừng lại ở mức độ, ý thức tự học để
nâng cao kiến thức còn hạn chế. Đây là một hạn chế lớn tác động trực tiếp đến nâng cao
chất lợng giáo dục.
- Một bộ phận học sinh còn có chất lợng dới trung bình. Nguyên nhân do thiếu sự
quan tâm của gia đình. Chất lợng tuyển sinh đầu cấp cha đạt do hổng kiến thức hệ lụy
của nhiều yếu tố nên học sinh không tiếp thu đợc kiến thức mới.
- Cha huy động đợc sức mạnh tổng hợp của nhân dân để xây dựng cho một trờng
học phát triển ngang tầm của một trờng chuẩn quốc gia mức I.
4. Bài học kinh nghiệm.
Nhà trờng có sự quan tâm đúng mức trong việc chỉ đạo lãnh đạo, tổ chức thực
hiện.
3
Đặc biệt phải có sự lồng ghép trong công tác xã hội hóa.
- Thờng xuyên nâng cao nhận thức cho CBGV và cả học sinh hiểu đúng, hiểu đầy
đủ mục đích, yêu cầu nội dung của cuộc vận động để mỗi CBGV tự giác tham gia học
hỏi và thực hiện đạt kết quả cao.
- Thờng xuyên làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Tổ chức sơ kết đánh giá qua
học kỳ và từng năm học. Xếp loại, động viên kịp thời những CBGV làm tốt và uốn nắn
kịp thời những CBGV còn hạn chế.
III. Phơng hớng thực hiện cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một
tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo
- Để tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ giáo dục và công đoàn giáo dục
Nghệ An. Trong thời gian tới chúng ta cần tập trung một số nội dung sau đây:
1. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn,
năng lực công tác, tu dỡng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Không
quan liêu, tham nhũng, không có những biểu hiện tiêu cực.
- Luôn luôn tôn trọng và phát huy dân chủ hóa trờng học .
- Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, pháp
luật và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tổ chức triển khai học tập, rèn luyện chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của
CBGV thông qua cuộc vận động.
-Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dỡng và kết nạp Đảng viên mới đảm bảo
đúng tiêu chuẩn. Coi trọng phẩm chất đạo đức lối sống và năng lực công tác, năng lực
chuyên môn.
Xem nội dung này là thớc đo quyết định hiệu quả công tác. Thờng xuyên động
viên và tạo ra phong trào học tập, bồi dỡng và tự bồi dỡng cho mỗi CBGV.
Trên đây là bản báo cáo sơ kết đánh giá việc thực hiện cuộc vận động: Mỗi thầy
cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo từ năm 2007 đến nay. Đồng thời
là một số định hớng chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động trớc mắt và những năm
tiếp theo.
Hiệu trởng Chủ tịch công đoàn
Võ Đình Khởi Phạm Thị Nhung
4
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×