Tải bản đầy đủ

Gián án Đề Thi học sinh giỏi cấp trường - Năm hoc 2010-2011

Phòng GD-ĐT hơng SƠN
Trờng TH sơn ch âu Đề thi học sinh giỏi năm học 2010- 2011
( cấp trờng)
Môn: Tiếng Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài : 60 phút
Câu 1:Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:
a. 43 x 2 +3 x 43 + 43 x 4 +43
b. 25 x 2 x 6 x 5
c. 6 x 7 x 8 x9 x 10 x (9 x 9 - 162 :2)
Câu 2:
a.Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9
b.Tìm số tròn chục X, biết 68 <X < 92
Câu 3: Điền vào chỗ có dấu * để phép tính đợc thực hiện đúng:
a. 3*7* b. 8*0*
+ -
*834 *375
97*5 25*1
Câu 4: Cho ba số có tổng là 360. Nếu chuyển 5 đơn vị từ số thứ nhất sang số thứ hai và chuyển
3 đơn vị từ số thứ hai sang số thứ ba thì đợc ba kết quả bằng nhau. Hãy tìm ba số đó?
Câu 5: Cho một hình chữ nhật nếu giảm chiều dài đi 5 mét và tăng chiều rộng thêm 5 mét thì
đám đất đó trở thành hình vuông có chu vi là 164 mét. Hãy tính diện tích hình chữ nhật ban

đầu?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×