Tải bản đầy đủ

Bài soạn BÀI 4:CÁCH VẼ THEO MẪU


BAØI 4: VEÕ THEO MAÃU

MẪU THẬT
BÀI VẼ THEO MẪU
-Vẽ theo mẫu là thể hiện lại
đặc điểm, cấu tạo, chất liệu…
của vật mẫu theo cảm nhận
của người vẽ.
I/ THẾ NÀO LÀ VẼ THEO MẪU

Moọt vaứi baứi veừ theo maóu

Viên gạch được nhìn với nhiều gốc độ khác nhau.

1/ Quan sát, nhận xét
II/ CÁCH VẼ THEO MẪU
Quan sát để nhận biết đặc
điểm, cấu tạo, hình dáng,
màu sắc…của vật mẫu.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×