Tải bản đầy đủ

Quản lý có hiệu quả

THẾ NÀO LÀ QUẢN LÝ CÓ HIỆU QUẢ ?


QuanLyDuAn – http://www.quanlyduan.com

1
Bài viết


Thế nào là quản lý có hiệu quả?

Hàng ngày nhà quản lý phải ra nhiều quyết định liên quan tới mọi
vấn đề hoạt động của doanh nghiệp. Thực chất, quản lý là quá
trình ra quyết định. Việc ra một quyết định quản lý có liên quan
chặt chẽ đến việc giải quyết vấn đề và đóng một vai trò quan trọng
trong công tác quản lý.


Nguồn: Tạp chí thương mại
Trình bày: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
THẾ NÀO LÀ QUẢN LÝ CÓ HIỆU QUẢ ?


QuanLyDuAn – http://www.quanlyduan.com

2
Bài viết

Định nghĩa:


Quản lý là quá trình làm việc cùng với và thông qua các cá nhân, các nhóm và
các nguồn lực khác (thiết bị, vốn, công nghệ) để đạt được những mục tiêu của
tổ chức. Quản lý được thử thách và đánh giá qua việc đạt được các mục tiêu
thông qua sự tổ chức và thực hiện các kỹ năng khác nhau.

Vai trò nhà quản lý:

Thuật ngữ "lãnh đạo" đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn khi nhắc đến
vai trò của người quản lý vì chức năng của lãnh đạo là xử lý thay đổi. Người
quản lý cần phải lãnh đạo giỏi để thay đổi sản phẩm, hệ thống và con người
một cách năng động. Để đi tiên phong trong việc thay đổi, người quản lý cần
có những kỹ năng để tạo ra một viễn cảnh tương lai hấp dẫn và làm cho viễn
cảnh đó trở thành hiện thực.

Lãnh đạo giỏi được thử thách qua sự thành công trong việc thay đổi hệ thống
và con người. Trong thực tế có sự khác biệt khá rõ giữa hiệu quả và hiệu suất.
Theo định nghĩa của Kathryn Bartol thì "Nếu hiệu quả là làm đúng việc phải
làm thì hiệu suất lại có nghĩa là phải làm đúng cách để đạt được mục tiêu
đã đề ra trong hoàn cảnh, điều kiện thực tế".

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để làm được việc này, người quản lý phải thể
hiện khả năng xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch của mình. Khi kế hoạch
được hoàn thành thì chuyển tải thông tin kế hoạch đến cấp trên và cấp dưới.


Trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch, người quản lý sẽ cần đến các công cụ
giải quyết vấn đề và khi cần thiết phải ra và thực thi các quyết định trong
phạm vi quyền hạn của mình.

Người quản lý phải đạt được các mục tiêu của tổ chức cùng với hoặc thông
qua các cá nhân, do vậy để tạo ra chất lượng công việc cao, người quản lý cần
tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, tìm hiểu và thoả mãn các nhu cầu của
người lao động.

Vậy cần phải có những kỹ năng gì để trở thành người
quản lý có hiệu quả?
Trong số những kỹ năng quan trọng nhất, phải kể tới việc lập kế hoạch, giao
tiếp tốt, giải quyết vấn đề, ra và thực thi quyết định, tạo động lực cho nhân
viên để khẳng định rằng sự trung thành và cam kết của người lao động không
thể có được chỉ bằng việc trả lương cao. Thực tế là mức lương cao và một văn
phòng tiện nghi chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ để nhà
quản lý có thể giữ được một nhân viên tốt.
THẾ NÀO LÀ QUẢN LÝ CÓ HIỆU QUẢ ?


QuanLyDuAn – http://www.quanlyduan.com

3
Bài viết

Một chuyên gia nhân sự đã từng kết luận rằng tiền có thể mua được thời gian
chứ không thể mua được sự sáng tạo hay lòng say mê công việc. Mà mức độ
sáng tạo hay lòng say mê công việc lại phụ thuộc vào khả năng tạo động lực
cho nhân viên của nhà quản lý. Và một kỹ năng không thể thiếu đối với người
quản lý có hiệu quả là kỹ năng lãnh đạo. Người quản lý có nên "chỉ đạo"
không khi nhân viên có đủ khả năng và tự tin làm việc được giao lại cũng sẵn
sàng làm việc đó? Chắc chắn là không vì trong trường hợp này, hành vi phù
hợp nhất lại là "giao quyền" .


Tóm lại, để trở nên người quản lý hiệu quả, chúng ta cần xác định được
công việc một người quản lý phải làm để đạt được các mục tiêu của tổ chức
(làm đúng việc), cùng với và thông qua các cá nhân (làm đúng cách).

Ken Blanchard đã từng đưa ra kết luận: "Làm một người quản lý thì
thước đo quan trọng không phải là điều gì sẽ xảy đến khi anh ta có mặt
mà là điều gì sẽ xảy ra khi anh ta vắng mặt".

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×