Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiết 37. Định lí Talet trong tam giác

1. Tỉ số của hai đoạn thẳng:
?1
Cho AB = 3cm; CD = 5 cm ;
AB
CD
=
EF = 4 dm; MN = 7 dm ;
EF
MN
=
Định nghĩa:
Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của
chúng theo cùng một đơn vị đo
1.Tỉ số của hai đoạn thẳng:
-Tỉ số của AB và CD
Kí hiệu:
AB
CD
3
5
4

7
A
B
C D
Ví dụ:
Cho AB = 30dm; CD = 4m. Tính
EF
MN
=?
AB = 30 dm = 3m;
AB
CD
=
3
4
CD = 4 m = 40 dm;
AB
CD
=
30
40
=
3
4
1.Tỉ số của hai đoạn thẳng:
-Tỉ số của AB và CD
Kí hiệu:
AB
CD
-Tỉ số của hai đoạn thẳng
không phụ thuộc vào
cách chọn đơn vị đo
2.Đoạn thẳng tỉ lệ:
Định nghĩa:
Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai
đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:
AB
CD
=
A’B’
C’D’
hay
AB
A’B’
=
CD
C’D’
1.Tỉ số của hai đoạn thẳng:
-Tỉ số của AB và CD
Kí hiệu:
AB
CD
2.Đoạn thẳng tỉ lệ:
AB và CD gọi là tỉ lệ với
A’B’ và C’D’ nếu:
CD
C’D’
AB
CD
=
A’B’
C’D’
hay
AB
A’B’
=
?2
Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A’B’,C’D’.
So sánh các tỉ số:
AB
CD

A’B’
C’D’
C
D
A’
B’
A
B
C’ D’
?3
Vẽ tam giác ABC trên
giấy kẻ học sinh (hình
bên). Dựng đường thẳng
a song song với cạnh
BC, cắt hai cạnh AB, AC
theo thứ tự tại B’ và C’.
So sánh các tỉ số:
AB’
AB

AC’
AC
;
AB’
B’B

AC’
C’C
;
B’B
AB

C’C
AC
;
AB’
AB
=
AC’
AC
;
AB’
B’B
=
AC’
C’C
;
B’B
AB
=
C’C
AC
;
1.Tỉ số của hai đoạn thẳng:
-Tỉ số của AB và CD
Kí hiệu:
AB
CD
2.Đoạn thẳng tỉ lệ:
AB và CD gọi là tỉ lệ với
A’B’ và C’D’ nếu:
CD
C’D’
AB
CD
=
A’B’
C’D’
hay
AB
A’B’
=
A
B
C
B’
C’
a
Hình 3
1.Tỉ số của hai đoạn thẳng:
-Tỉ số của AB và CD
Kí hiệu:
AB
CD
2.Đoạn thẳng tỉ lệ:
AB và CD gọi là tỉ lệ với
A’B’ và C’D’ nếu:
CD
C’D’
AB
CD
=
A’B’
C’D’
hay
AB
A’B’
=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×