Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tờ trình xin thu quỹ kế hoạch nhỏ ( Thuý)

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS BẢN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2010-TPT Bản giang, ngày 10 tháng 9 năm 2010
TỜ TRÌNH
V/V phát động phong trào kế hoạch nhỏ
Kính gửi : - UBND xã Bản Giang
- BGH trường THCS Bản Giang
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Trường THCS Bản Giang
và kế hoạch hoạt động Đội của Huyện Tam Đường năm học 2010 -1011.
Căn cứ vào tình hình Liên đội trường THCS Bản Giang.
Đội TNTP Hồ Chí Minh đã phát động phong trào làm kế hoạch nhỏ với
hình thức thu mót ngô.Số lượng cụ thể là 5 kg/ HS nhằm gây quỹ cho các hoạt
động Đội năm học 2010 - 1011.
Vậy kính mong UBND xã Bản Giang và BGH nhà trường xem xét và tạo
điều kiện để phong trào kế hoạch nhỏ của Đội đạt kết quả tốt đẹp .
Xin trân trọng cảm ơn !
XÁC NHẬN CỦA BGH XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
Nguyễn Thị Thuý

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×