Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
B O
I HC KINH T TP.H 
----------------


GIC CNH
TRANH C
N VIN 2015
n tr kinh doanh
: 60.34.05LUHNG DN KHOA HC
TS. PHAN TH 


TP.H  


L

     i
hc kinh t ng dng du kin
tht thi gian theo hc ti lp cao hc kinh t c t
chc t-2009.
- TS Phan Th 
ng d
ng chm lut
nghin thit thc cho lu
n
Tng nghip t
tr  
L



 liu, kt qu u trong luc, ni dung lun
 trong bt k MC LC

L
MC LC
DANH MC CH VIT TT
DANH MNG
LI M U

  N V CC CNH
TRANH CA NHTM TRONG BI CNH HI NHP -------------------------- 1
C CNH TRANH CA NHTM -------------------------------------------- 1
1.1.1 c cnh tranh ca NHTM ------------------------------------------- 1
1.1.2 Nhc cnh tranh ----------------------------------------- 4
 c cnh tranh ca NHTM ----------------------- 9
1.1.3.1 ng cu t thu ------------------------------ 9
ng cu t thu -----------------------------11
u t ni b ca NHTM - Chu ca NHTM -------------------12
 ---------------16
  C KINH NGHIM V    C CNH
TRANH CC -------------------------------------14
1.2.1. Cc khi gia nhp WTO. -----------------------14
c kinh nghim v c cnh tranh ca h thng
NHTM Trung Quc trong bi cnh hi nhp. --------------------------------------14
KT LU ----------------------------------------------------------------------16

  THC TR  C CNH TRANH C 
N VIT NAM ----------------------------------17
2.1 TNG QUAN V       N VIT
NAM ----------------------------------------------------------------------------------------------17
n ----------------------------------------------------17
u t chc ---------------------------------------------------------------------------18
2.1.3 Kt qu hong ca BIDV nh ----------------------------------19C CNH TRANH CA BIDV : ----------------------------23
c tru t ni b ca BIDV -----------------------------------21
 ---------------------------------------------------------------21
2.2.1.2 Nguc -------------------------------------------------------------------23
  ----------------------------------------------------------------25
2.2.1.4 H thng m --------------------------------------------------27
c qun tr n tr ri ro -------------------28
n phch v  -------------------------------------------32
2.2.2 Nhm mnh, m yu v c cnh tranh ca BIDV -------------36
m mnh -------------------------------------------------------------------------36
m yu ca BIDV -------------------------------------------------------------37
NG CU T NG -------------------38
ng cu t  ---------------------------------------------------------38
i th cnh tranh -----------------------------------------------42
nh ch  -----------------------------------------------42
nh ch  ------------------------------------------46
 TH CA BIDV TRONG H THNG NHTM
VIT NAM ------------------------------------------------------------------------------45
2.4.1 Ma trnh cnh tranh -----------------------------------------------------------51
a BIDV ------------------------------------------------------------------54
2.4.3 V th ca BIDV trong h thng NHTM Vit Nam ---------------------------------54
 -----------------------------------------------------------------------57

 GIC CNH TRANH CA
N VIN 2015 ----------------58
  N DCH V
N 2015. ------------------------------------------------------------- 58
M CA 
N VIN 2015 -------------------------------------------------60
C CNH TRANH BIDV ------------62
 ----------------------------------------62
3.3.1.1 Gin ----------------------------------------------------------------623.3.1.2 Gi  xu - ch bi k  --------------------64
u qu qun tr  -----------------------------65
  ---------------------------65
3.3.2.2 Gii b ----------------------------------65
3.3.3  ----------------------------------------------------------68
3.3. ----------------------------------------------------------72
3 -------------------------72
 ------------------------------------75
u qu mi -------------78
 ------------------------80
3.3.4.5 X -----------------------------------------81
----------------------------------------------82
 -----------------83
 ----------------------------------------------------------------------84

KT LUN
U THAM KHO
PH LCDANH MC CH VIT TT

ACB i C Ph
AGRIBANK 
APEC Di khu v- 
ASEAN Hip h
ATM n t ng
BIDV n Vit Nam
CAR H s n
CBTD  ng
CN 
CNTT  
CSTT n t
CSTK 
CPH C ph
CTG 
DATC  n
DNNN Doanh nghip nc
HSC Hi s 
ICB 
IFRS Chun mc kic t
GDP Tng thu nhp qu
NH 
NHNN c
NHNNg 
NHTM i
NHTMCP  mi c phn
NHTMQD i quc doanh
PGD ch
SCB Sacombank
SIBS H thp d liu ca BIDV
SX-KD Sn xut kinh doanhTCTD T chng
TTCK Th ng ch
TTQT c t
TMCP i C phn
TW 
UNDP T chp cp quc
UNESCO T chc, khoa hp quc
VAS Chun mc k t Nam
VCB t Nam
VTC Vn t 
VCSH Vn ch s hu
 Vu l
WB  gii
WEF Di Th Gii
WTO T chi th gii
XNK Xut nhp khu

DANH MNG

BNG 2.1 S LING CA BIDV T 2005 - 2009 ------------- 23
BNG 2.2 U VN T - 2009 -------------------------------- 26
BNG 2.3 CH S CAR CA BIDV T 2005  2009 ------------------------------ 26
-2009 ---------------------- 30
BNG 2.5 M 2009 -------------------------- 31
BNG 2.6 HIU QU KINH DOANH BIDV T N 2009--------------- 33
BNG 2.7 H S A BIDV 2005 - 2009 ------------------------- 33
BU THU NHP CA BIDV 2008  2009 ------------------------- 34
B BIDV T 2007  2009 ------------------------------- 35
B S THANH KHON CA BIDV 2008-2009 ------------- 36
BNG 2.11 NGUNG BIDV T 2004  2009 ------------------------- 37
B NG CA BIDV 2005  2009 -------------------------- 38
BNG 2.13 S -2009 ------------------------------------ 46
B  ------------------------ 46
B T S NHTMCP 2009 -------------- 48
BNG 2.16 CH  PHN LN
NHT TRONG H THNG NHTM ------------------------------------ 52
BNG 2.17 MA TRNH CNH TRANH ------------------------------- 54DANH M; BI

 ------------------------------- 13
 2.2 CHU CA BIDV ----------------------------------------------- 14
 ---------------------------------------- 22
9 ---------- 47LI M U
1.  
 t khi Vit nam gia nhp t chc
i th gii (WTO) , v th ca Ving quc t 
i m g vi s n
ca c c, 



n du
kinh t  hic.
t ng ca h thng NH trong nht s
hn ch tht v tin t 
i mi tric cu qu kinh doanh ca h
th     (trích phát biểu của Thủ Tướng Phan Văn
Khải tại buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành NH Việt Nam).
Trong bi cnh cc lit, khi s m ca h th
i nhnh ni lt l m dn s bo h ca 
 tu ki rng hong
kinh doanh ti Vii x ngang bc ti hu qu
i mt vi nhi th mnh (v u, v
nghc, kinh nghim, sn ph  cn
i th  
t Nam Vit Nam.
  a BIDV Vit Nam, vi k vng ho ng BIDV Vit
u qu  ng nh, bn v
 ch C CNH TRANH
CN VI 
cm lut nghip.

2. Mu:
+ H tht v n cc cnh tranh, hi nhp
quc t 
+     c tr  c cnh tranh c   
Vit Nam, nhng kt qu ng y th ca BIDV Vit
 a nhng y
+      n ngh nh    c cnh tranh ca
m bn bn vng.
3. n cu
 u hong cn Vit Nam
trong m        i qu    
i c phc.
4. u:
Ni dung ca luu din thc c 
hn tr kinh doanh quc tn t, Qun tr ,
Qun tr n tr chic, Qun tr  u s bin
ng ca BIDV Vit Nam vi mt s NHTM t n 2009 nhn
 u.
Lu dng 
ng hp. S liu th c c thu thp t  
  quan
thc x 
Phm vi kh             
nh  TP H
mt s .
Thi g
5 . Kt cu ca lu
n m u, kt luu tham kho, luc
kt cm:-  n v cc cnh tranh c
mi .
- c trc cnh tranh cn Vit
Nam.
- t s gic cnh tranh c
n Vin 2015.
c tin
nh v th cnh tranh ca BIDV Vin hi
kinh nghim trong hong thu vn dnh c
th i, t ng ging chi
c cnh tranh ca BIDV Vit Nam trong thi gian ti.
- 1 -


 N V CC CNH
TRANH CA NG MI

1.1 C CNH TRANH CA NHTM
1.1.1 c cnh tranh ca NHTM
 m cnh tranh
Trong Th k XX, nhit cnh tranh hit ca

Trong Kinh t hc - xut bn l 
cho rng : “Cạnh tranh là sự kình địch giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để
giành khách hàng, thị trường”.
Theo T di : “Cạnh tranh trong kinh doanh
là một hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương
nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu
nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất”.
Trong cu  ng, chi 
t Nguyng: “Cạnh tranh trên thương trường
phải là cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh không phải để diệt trừ đối thủ của mình mà
là để đem lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc/và mới lạ hơn để
khách hàng lựa chọn mình chứ không phải đối thủ của mình”.
T nh m c  t c  y, cnh tranh
 trin nhau c th ng
lc cho s  n ca doanh nghip, c     a s  n
chung c        th     
nhm mm yi nhc m
 t i nh
cnh tranh.
Vy “Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là sự ganh đua hợp pháp giữa các
ngân hàng thông qua các hành động, nổ lực và các biện pháp nhằm đạt đến các mục
tiêu cụ thể của mình như thị phần, lợi nhuận, vốn, hiệu quả, an toàn, danh tiếng….”
- 2 -

 Li th cnh tranh
Li th cnh tranh ca mi th  
 l 
i th.
 mang lch gia t 
c (bao g v sn ph dch v 
tr i ti b ra (bao gm tin bc, thi gian /
i ro).

1
, Li th c
nghip ni bt so vi th cng th m
t chi th cnh tranh:
- i m n mc thp nh c.
Doanh nghiu li th 
tnh, tu ki t l li nhu
- S     i th c   c t nh  t xoay
quanh sn phch v  ng.
Nh biu hii nhi 
v thit k hay danh ting sn ph sn xun phm, dch v
p
s   rng th phi nhun..




 

1
 Michael E. Porter   :“ Để cạnh tranh thành công các
doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh về chi phí sản xuất thấp hơn hay có sư khác biệt hoá sản phẩm để đạt được mức giá
cao hơn mức bình quân. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp phải có được những lợi thế cạnh tranh ngày càng
tinh vi hơn, thông qua những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao hơn hay sản xuất với năng suất hiệu quả hơn”.

- 3 -



  






 Nc cnh tranh ca NHTM
c ct ng c s dng rn
nay vng.
Theo di  th gi  kh nh tranh
i ht
s 
lc c   v 
cm ng cnh tranh, bm thc hin mt
t l li nhut bng t l  nhng ma doanh nghip,
ng thc nhng ma doanh nghit ra.
ng nh i doanh nghi    t doanh nghi 
mt doanh nghic bin ti vi mi
nhu m v c canh tranh c
“Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng do chính ngân hàng tạo ra trên
cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm cũng cố và mở rộng thị phần;
gia tăng lợi nhuận và có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của
môi trường kinh doanh”.
 
 qun tr
chit doanh nghip munh chic
kinh doanh phi d tn dng nh
t qua nhc cng kinh doanh.
- 4 -

“Năng lực lõi, có thể định nghĩa là khả năng làm tốt nhất một việc
nào đó, khả năng kinh doanh có hiệu quả nhất trong một lĩnh vực hoặc theo một
phương thức nào đó. Nói một cách nôm na, có thể diễn đạt năng lực lõi như là sở
trường, là thế mạnh của doanh nghiệp”.
1.1.2 


 
c th hi
- Vu l, vn t 
V mt, vu l n t t quan trng
trong hou l cao s 
n t ng i sc m
  ri ro cp.
-  ng vn
Kh ng vt trong nh t
ng kinh doanh c ng v hiu
q ng. Kh ng vn tt
 dn phm dch v ng
vu qu
- Kh 
Theo chun mc quc t, kh  hin qua t l
gi 
  ng kh       c nhu cu tin mt ca
u v tin mt ci gi tin b gii ha
 gim m d b n n 
xy ra.
- Kh i
- 5 -

Kh a NHTM. Mc
sinh lc p sau:
+ T l thu nhn ch s hu - return on equity
ROE  l Thu nhp sau thu n CSH.
ROE: th hin t l thu nhp ca mng vn ch s hu. ROE cho bit mt
ng vn t ng li nhun nh
tranh c quc t > 15%
+ T l thu nhn- return on assets.
 l Thu nhp sau thu n.
ROA: th hin kh       n, ROA cho thy kh 
chuyn c ROA cho bit c m
sng li nhuu sut s dng
n c quc t > 1%
- M ri ro:
M ri ro cng 2 ch n sau:
+ H s n (CAR: capital adequacy ratio) H s  l
gia vn ch s hi ro chuyi (theo 
dng Basel ). Theo chun quc t ti thiu pht 8%. T l 
cho thy kh  tin
cy cn.
+ Chng (t l n n): Cht lng th hin ch
y t l n n/ tng n. Nu t l p cho thy ch
dng cc li.
 ng ca sn phm dch v
  nh tranh c bng
nhng sn ph hin   ng ca sn phm dch
v c
M to ra s ng loi sn phm ca
 nhng sn phm truyn thng s c sn phm ca
- 6 -

nh tr  c hu hu c
nhau c   phc
mnh cnh tranh c s dn
phm dch v b tr   o thu nh
cung cnh k
 Nguc
Trong mt doanh nghip kinh doanh dch v u t i
ng trong vic th hin chng ca dch v. i rt
i v m gi th phn
u qu  c cnh tranh c
c cnh tranh v nguc c
c hai nh s ng.
* Về số lượng lao động:
  m rng mi nh phc v t
nh ph v s n
 i h thng mu qu kinh
 ng c
* Về chất lượng lao động:
Chng ngu hi
+  ng: bao g hc v
 tr i ng, tin hc, kh p, thuynh,
gii quyt vn tng th hin kh 
c hc hi, nm b thc hin
tt k p v.
+ K n tr i v p v 
c hin nghip v i vng quyn
chng dch v cn m
nh  u qu 
i k p v   t
- 7 -

tin vng tt v ng yu t then ch

y, chng ngui
vc cnh tranh ca mt NHTM. Chng ngut qu ca s
c ng thi lc cnh tranh c
 th 
c thi chic s ng n vng.
 khnh ngu v s y v cht
biu hic cnh tranh cao ca NHTM.
 
 t trong nhng yu
t tc mnh cnh tranh c ng sn phm
dch v nhng mu c 
quan tr s n tng chuyn bi
tin
nhng sn phm ng d  dn phm d
ch  cc bi
n phm dch v n t 
Trong di  c t    nh vic s d 
ngh   khc cnh tranh c
n phm dch v E-ng th u
t t t gi
 c qun tr 
Mt yu t quan trng quyn s i trong hong kinh doanh
ca bt k doanh nghi     a nh   o doanh nghip,
nhng quynh ca h m  hong ca doanh nghip.
c qun tr, ki
t quan trng trong vim bu qu
u t then ch t chic
n tronc qun tr, kim
- 8 -

a mn m
ching cho hong cu qu hong cao,
 ng theo thh t qua nhng bt trng chng
c qun tr cao c
Mt s  hic qun tr c
+ Chi c kinh doanh c    m chi   
dh n sn phm dch v, nh
n..
+ u t ch c qun tr u qu.
+ S ng trong kt qu hong kinh doanh c
 Danh ti c
Hon lin vi yu t a NHTM
u t quyn s sn hot
ng ca NHTM vi hiu 
th, danh ting u t ni ln s
t bng. Vi phn,
m rng mi hong, ph thuc rt nhia NHTM.
a NHTM ch c to lp sau mt th
c s hc ng dn ph
ngh cao, vi u cy,
 t i n l
i bin sn phm dch v  ng nhu c
i th hin
c s t ln nhau trong hong kinh doanh c kin mt NHTM
hi mng, hoc s hp
c gi ch l
 mnh cnh tranh cng.
1. c cnh tranh ca NHTM
Nu ch u t ct lun v c
cnh tranh ca m rt phin din. Vmt 
- 9 -

s c cu ng c
c quyc lc cnh tranh c
s gim no h b d b thc t 
 t vng kinh doi nn kinh t 
th gi, s rt thiu b  ng cu
t c cnh tranh ca m
1.1.3.1 ng cu t thu
 ng ca   t.
   m
c cnh tranh ca bt k u s kit ch
bng mnh m t n 
u t cm c
nh cng ca h tht.
 ng cng kinh t
Ni lc ca nn kinh t ca mt quc th hin qua 
ng ca GPD, d tr ngoi hn kinh t  
 s lt, t c tt m
nh s to thun li cho s n cc l ng kinh
t bt  gim t 
trin ci quan h ging kinh t 
i quan h thun chi  u t  ng kinh t bao
g n kinh tu kinh t  n
t
 m ca ca nn kinh t th hin, s n vu
c tip, s ng xut nhp khu..
Tiu qu hong cp ho
 chuyng hong cp
c.
u t n kh 
n gi, cn phm ca NHTM, kh 
- 10 -

m rng hoc thu hp mi hong c m hay
u m rng, trich v, m rng th phn ca NHTM.
 M s 
 nh tranh c
S bing ca nn kinh t th gii s ng vn cc
c ti
ng ng chung cp, t
ch p trong
      n hong ca
lc cnh tranh cc.
 ng cng khoa h
ng khoa h ng mc cnh tranh ca
 mnh cch v ng kinh doanh ca m
 thuc nhi ng dng khoa h. Nhng yu t 
cng khoa h c cnh tranh c
  c c 
c.
 ng c i  
ng mm c
i ng nhic cnh
tranh ct s yu t ng c
u tui ca tng l hc v 
V m trong ho ng kinh doanh ca NHTM chu chi ph  nh
ng ca rt nhiu h th, lung, lut
t cnh tranh, lu chu s qun
t ch t  NHNN thc hi
c   y, sc mnh cnh tranh c    thuc rt nhi 
 
ng h thi
- 11 -

chu nhnh, chun mc chung ca t chi th gii (WTO) trong
vic qun tr hong kinh doanh c
Do vy, bt k s  tht, chun mc quc t,
  n t ca NHNN s  ng trc ti   c cnh
tranh c
ng cu t thu
 ng ca Micheal E. Porter, trong cun

(xut b thng c
lc cnh tranh c
 M cnh tranh ca 
M  c         i th  
i th cnh tranh, nhn dng kh i th ngi
cho vi
S n ca th  tr li
 n mu ki 
i nhun, t n m c

Vm hong cnh ch i l rt
cht ch  b tr ln nhau. S n ca th ng bo hi ng
cht mt chia s th phn vi
gich v nh tranh.
 Ma cn phm thay th
Sn phm thay th ng sn phn ging cha
sn php. Sn phm thay th  ng mn
i sn ph ng th    n li nhun tim n c  
ng qua vit mn phm. Ma ca sn phm thay
th  ng ca sn phm thay th  
cu c
 Mp.
- 12 -

Mn xp c
u qu kinh t 
o lu v v
 Sc mnh mc c cng
Sc mnh mc c c c quyn ca
ng, 
ng vn cho hong vn bao gp
th ch chnh tranh trc
tic.
 h tp vi
phn cn mm qu o, ki  ng
 tr  n c 
ch v, to lng
k hou qu trong mt th ng mnh.
 Sc mnh mc c ci mua
i s dng dch v i
tin, vay vn, chuyn tic mnh mc c c
qua m c quy ng.

1.1.3.3 u t ni b - Chu NHTM
Song song vi vi c cnh
tranh ca mt hp vi nhn biu t ng ni b 
m mm yu c  cho vi  
c cnh tranh   trong chu ca doanh nghip.
 
  (trang 86) “M.
- Các yếu tố của môi trường nội bộ doanh
nghiệp.   “Chuỗi giá trị” được hiểu là chuỗi/tập hợp các hoạt động của
doanh nghiệp mà mọi hoạt động góp phần gia tăng giá trị để chuyển các nguồn lực
- 13 -

thành sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng




(1) u t trc tip :
Lng hoc tin vic thit k n sn xut
 sn phn gc t
 cho sn ph tc cnh tranh
cho doanh nghip
u t b tr
ng h tr m v  tr ng
a doanh nghing cng c tr 
 n phm.

 Chui g ca NHTM

(Xem Phụ lục 13 ). T
 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×