Tải bản đầy đủ

Bài giảng bai 2-Lam quen voi chuong trinh va NNLT


Bµi 2
tin häc líp 8
Trường THCS Phan Chu Trinh
Tiết 3 + 4
Ngày 19 tháng 9 năm 2008

1. Ví dụ về chương trình
H
ì
n
h

b
ê
n

m
i
n
h


h
o


m

t

c
h
ư
ơ
n
g

t
r
ì
n
h

đ
ơ
n

g
i

n

b

n
g

n
g
ô
n

n
g


l

p

t
r
ì
n
h

P
A
S
C
A
L
Program CT_dau_tien;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘Chao cac ban’);
End.
Lệnh khai báo tên
chương trình
Lệnh in ra màn hình dòng
chữ “Chao cac ban”

1. Ví dụ về chương trình
Sau khi dịch và chạy chương trình,
trên màn hình sẽ hiện kết quả là dòng
chữ “Chao cac ban”.

2. Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ?
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
Khi núi v vi t ngoại ngữ
ng i kh ỏc hi u c v
hi u ỳng các em cú cần
dùng các chữ cái, những từ
cho phép và phải được ghép
theo đúng quy tắc ngữ pháp
hay khụng?.
Về cơ bản, ngôn ngữ lập trình gồm tập hợp các kí hiệu
và quy tắc sao cho có thể viết được các lệnh tạo thành
một chương trình hoàn chỉnh và chạy được trên máy tính.

3. T khoỏ v tờn chng trỡnh
Mọi ngôn ngữ lập
trình thường có
các từ khóa dành
riêng cho mục
đích sử dụng nhất
định.
Program CT_dau_tien;
Uses crt;
Begin
Writeln(Chao cac ban);
End.
T khúa ca mt ngụn ng lp trỡnh l nhng
t dnh riờng cho ngụn ng lp trỡnh ú v
c NNLT ú quy nh mc ớch s dng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×