Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội

Kiểm tra bài cũ:
Câu 1) Tục ngữ là gì?
Câu 2) Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ về
thiên nhiên và lao động sản xuất? Phân
tích đặc điểm nghệ thuật và nội dung của
các câu tục ngữ trên?
Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ
VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
I. Đọc và tìm hiểu chú thích.

?Trong câu 1, từ mặt người và mặt của có nghóa là gì?
->Mặt người: chỉ con người, mặt của : chỉ của cải.?Không tày trong câu 6 được hiểu như thế nào?
->Không tày: không bằng
II. Tìm hiểu văn bản.
Câu 1: Một mặt người bằng mười mặt của.
?Nếu từ mặt chỉ sự hiện diện(có mặt) thì nghóa của một mặt
người là gì?
->Sự hiện diện của một con người.
?Nghóa của mười mặt của là gì?
->Sự hiện diện của mười thứ của.
?Câu tục ngữ này đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?
Các biện pháp nghệ thuật đó có tác dụng, ý nghóa gì?
So sánh (mặt người-mặt của), nhân hoá(mặt của)->giá trò
của con người hơn rất nhiều so với của cải.
?Theo em bài học từ kinh nghiệm sống này là gì?
Khẳng đònh tư tưởng coi trọng giá trò con người.
?Hãy tìm những câu tục ngữ có ý nghóa tương tự?
+Người làm ra của chứ của không làm ra người.
+Người sống hơn đống vàng.
+Lấy của che thân, không ai lấy thân che của
?Câu tục ngữ này được vận dụng trong hoàn cảnh nào của
đời sống?
+Phê phán những trường hợp coi của hơn người.
+An ủi động viên những trường hợp nhân dân cho là của đi thay người.
+Nói về triết lí sống của nhân dân đặt con người lên trên mọi thứ của cải
+Quan niệm về việc sinh đẻ trước đây: muốn đẻ nhiều con.
Câu 2: Cái răng, cái tóc, là góc con người.
?Em hiểu như thế nào về các từ răng, tóc, góc trong câu tục ngữ
này?
->Răng: nụ cười, lời nói
Tóc: khuôn mặt
Góc: một mặt quan trọng của con người, cả về hình dáng lẫn
tính cách.
?Vậy nghóa của câu tục này là gì?
Hình thức mỗi con người thể hiện nhân cách người đó.
?Từ câu tục ngữ này em rút ra bài học gì cho bản thân mình?
Câu 3: Đói cho sạch, rách cho thơm.
?Từ đó em hiểu nhân dân ta muốn nói gì thông qua câu tục ngữ?
->Đói, rách: sự khó khăn thiếu thốn về vật chất.
->Sạch, thơm: sự trong sạch cao cả của đạo đức, nhân cách
con người.
?Đói , rách , sạch, thơm có thể được hiểu là gì?
Hai vế đối nhau, đối trong mỗi vế(đói – sạch > <rách - thơm)
?Hình thức câu tục ngữ có gì đặc biệt so với các câu trên?
 Dù nghèo khổ thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch, không vì
nghèo khổ mà làm điều xấu xa, tội lỗi.
->Chết trong còn hơn sống đục.
?Tìm câu tục ngữ gần nghóa với câu này?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×