Tải bản đầy đủ

Bài soạn Bài giảng bản đồ tư duy

1
Sơ đồ tư duy
Tâm Việt Group
2
Khái niệm

Kỹ thuật hình hoạ

Khai phá tiềm năng bộ não

Kết hợp các năng lực tư duy

Sử dụng hiệu quả quỹ thời gian
3
Sơ đồ tư duy
4
40-50
nghìn
suy nghĩ
mỗi ngày
5

Suy nghĩ
&

6
Mọi thứ rối tung
7
Lịch sử
Tony Buzan
8
Lịch sử
Hàng triệu
người
sử dụng
9
Ý

c
h
í
n
h

2
Ý

c
h
í
n
h

1
Ý

c
h
í
n
h

4
Ý

c
h
í
n
h

3
Ý

c
o
n

3
Ý

c
o
n

1
Ý

c
o
n
Ý

c
o
n
Ý

c
o
n

1
Ý

c
o
n

2
Ý

c
o
n

3
Ý

c
o
n

2

Ý

c
o
n

1
Ý con
Ý

c
o
n

2
Ý

c
o
n

3
CHỦ ĐỀ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×