Tải bản đầy đủ

Bài soạn Kiem tra dai so 7 Chuong 2

BÀI KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ 7 tiết 36 (năm học 2010-2011)
A / TRẮC NGHIỆM :(3điểm)
Khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng
1/ Những điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số y =
6
x
+ 1
A (1;7) ; B (-1;-1) ; C (2; 4) ; D (3;-4)
2/ Trong các câu sau câu nào sai? Trong hệ tọa độ thì:
a/ Các điểm nằm trên trục tung đều có hoành độ bằng 0.
b/ Các điểm nằm trên trục hoành đều có tung độ bằng 0.
c/ Trục tung là trục nằm ngang.
d/ Điểm gốc tọa độ có hoành độ và tung độ bằng nhau
B / TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
1/(2 điểm) : Cho hàm số y = f(x) = 2x – 1
Hãy điền các giá trị thích hợp vào ô trống:
x -2 0 2 5
y
2 / (3 điểm) Cho hệ trục toạ độ như hình vẽ
Viết toạ độ các điểm A, B, C, D, E , F


3/(2 điểm) : Biết rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 2 và z tỷ lệ
nghịch với y theo hệ số tỷ lệ là 3. Hỏi z và x tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch và
hệ số tỷ lệ là bao nhiêu?
Series 1
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
x
f(x)
A
B
C
D
E
O
F
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi ý đúng (1 điểm):
1A ; 1C ; 2C ;
II/ TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (2đ)
x -2 0 2 5
y -5 -1 3 9

Bài 2:(3 đ)
A(-4;3) ; B(0;2) ; C(2;0) D(-1;3) ; E(3;-2) ; F(3;2)
Bài 3: (2đ)
Y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 => y =
2
x
(1)
Z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3 => z =
3
y
(2)
Thay (1) vào(2) ta có z =
2
3
x
=
2
3
x
=
2
3
x
Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ
2
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×