Tải bản đầy đủ

Bài soạn Toán chuyển động lớp 5

CÁCH GIẢI
IV. Toán chuyển động:
* Thời điểm khởi hành = Thời điểm đến – Thời gian đi –
(thời gian nghỉ nếu có)
* Thời gian đi = Thời điểm đến – Thời điểm khởi hành –
(thời gian nghỉ nếu có)
* Thời điểm đến = Thời điểm khởi hành + Thời gian đi +
(thời gian nghỉ nếu có)
1) Chuyển động đều :
 Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
 Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
 Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.
2) Chuyển động ngược chiều :
* Muốn tính tổng vận tốc ta lấy tổng quãng đường chia cho
thời gian đi gặp.
v (tổng) = s (tổng) : t (đi gặp)
* Muốn tính tổng quãng đường (hay khoảng cách 2 xe) ta
lấy tổng vận tốc nhân với thời gian đi gặp.
s (tổng) = v (tổng) x t (đi gặp)
 Muốn tính thời gian đi gặp ta lấy tổng quãng đường chia
cho tổng vận tốc.

t (đi gặp) = s (tổng) : (v
1
+ v
2
)
3) Chuyển động cùng chiều:
* Muốn tính hiệu vận tốc ta lấy hiệu quãng đường chia cho
thời gian đuổi kòp.
v (hiệu) = s (hiệu) : t (đuổi kòp)
* Muốn tính hiệu quãng đường (hay khoảng cách 2 xe) ta
lấy hiệu vận tốc nhân với thời gian đuổi kòp.
s (hiệu) = v (hiệu) x t (đuổi kòp)
 Muốn tính thời gian đuổi kòp ta lấy hiệu quãng đường chia
cho hiệu vận tốc.
t (đuổi kòp) = s (hiệu) : (v
1
– v
2
)
4) Chuyển động trên dòng sông :
* Vận tốc thuyền xuôi dòng = Vận tốc thuyền + Vận tốc dòng
sông
* Vận tốc thuyền ngược dòng = Vận tốc thuyền – Vận tốc
dòng sông
* Vận tốc dòng sông = (Vận tốc thuyền xuôi dòng – Vận tốc
thuyền ngược dòng) : 2
TÓM TẮT
tđ (khởi hành) t (đi) tđ (đến)
v (vận tốc)
t (thời gian)

v
1

t (đi gặp) v
2

x


(Khoảng cách 2 xe)

v
1
v
2
t (đuổi kòp)
x
s (hiệu)
(Khoảng cách 2 xe)

Trang 6 T.C 11/29/2013
tsv :
=
tvs
×=
vst :
=
s (tổng)
s (quãng đường)
5) Vòi nước: Có thể áp dụng các quy tắc giải toán chuyển động để giải loại “vòi nước” bằng cách: xem
dung tích V của bể nước như quãng đường s; sức chảy của vòi nước (l/phút; l/giờ) như vận tốc; thời gian
chảy vào bể như thời gian chuyển động.
Trang 6 T.C 11/29/2013

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×