Tải bản đầy đủ

Tài liệu đẩy mạnh CONG VAN SO 22 thực hiện phong trào thi đua XD THTT.HSTC SO NAM DINH 2011

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Số: 22 /SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2011
V/v đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Kính gửi: - Ông (bà) Trưởng phòng GD-ĐT huyện, thành phố;
- Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT;
- Ông (bà) Giám đốc các trung tâm trực thuộc.
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh về các
nhiệm vụ trọng tâm ngành GD - ĐT năm học 2010 – 2011; Căn cứ phương hướng
triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
tỉnh Nam Định, năm học 2010-2011 tại Báo cáo số 1649 /SGDĐT-SVHTTDL-
ĐTN-HLHPN-HKH, ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở
Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ
tỉnh, Hội khuyến học tỉnh Nam Định,
Sở GD-ĐT yêu cầu:
1. Các ông (bà) trưởng phòng GD-ĐT huyện/thành phố, hiệu trưởng các
trường THPT, Giám đốc các trung tâm trực thuộc cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện

phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiến hành
kiểm tra việc thực hiện phong trào trong học kỳ I ở các trường học, nhất là việc
thành lập ban chỉ đạo, Kế hoạch thực hiện của phòng (trường), kế hoạch liên
ngành ở địa phương, việc nhận chăm sóc các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở
địa phương, việc phối hợp lựa chọn các trò chơi dân gian đưa vào nhà trường,
việc đổi mới phương pháp giảng dạy…
- Nội dung thực hiện nói trên, cần căn cứ vào phương hướng triển khai
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tỉnh Nam
Định, năm học 2010-2011 tại Báo cáo số 1649 và hướng dẫn đánh giá, xếp loại
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” số 778 /SGDĐT ngày 12 tháng 03
năm 2010 của Sở GD- ĐT ( 2 văn bản trên có tại Website của Sở GD- ĐT địa chỉ:
http://namdinh.edu.vn )
2. Sở GD- ĐT đã phân công các phòng GD- ĐT, các trường sau đây trực
tiếp đăng ký với địa phương nhận chăm sóc 5 di tích lịch sử chung của ngành
Giáo dục - Đào tạo tỉnh, đề nghị các đơn vị được phân công nghiêm túc thực hiện
thường xuyên, liên tục, có hiệu quả:
- Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Lộc: nhận chăm sóc di tích lịch sử đền Bảo Lộc
(xã Mỹ Phúc).
1
- Trường THPT Trần Hưng Đạo: nhận chăm sóc di tích lịch sử Đền Trần
(phường Lộc Vượng, TP Nam Định).
- Phòng GD-ĐT thành phố Nam Định: nhận chăm sóc tượng đài Quốc công
tiết chế Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (phường Vị Hoàng).
- Phòng GD-ĐT huyện Xuân Trường: nhận chăm sóc Nhà tưởng niệm cố
Tổng bí thư Trường Chinh (xã Xuân Hồng).
- Trường THPT Xuân Trường B: nhận chăm sóc tượng đài cố Tổng bí thư
Trường Chinh (thị trấn Xuân Trường).
3. Từ ngày 15/03/2011, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức thành lập các đoàn liên
ngành đi kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua tại các phòng GD-ĐT, các
trường học trên địa bàn toàn tỉnh./.
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;
- Lưu VP.
(đã ký)
Ngô Vỹ Nông
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×