Tải bản đầy đủ

Bài soạn Phiếu đánh giá tiêu chí-Tiêu chuẩn 1-3

Phòng GD & ĐT Thành Phố Hà Tĩnh
Trờng THCS Nam Hà
Nhóm 3
Phiếu đánh giá tiêu chí
Tiêu chuẩn 1: Chiến lợc phát triển của trờng trung học cơ sở
Tiêu chí 1
Chiến lợc phát triển của nhà trờng đợc xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo
dục phổ thông cấp trung học cơ sở đợc quy định tại Luật giáo dục và đợc sông bố
công khai.
a. Đợc xác định rõ ràng bằng văn bản và đợc cơ quan chủ quản phê duyệt.
b. Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở đợc quy định tại luật
giáo dục.
c. Đợc công bố công khai dới hình thức niêm yết tại trụ sở nhà trờng, đăng tải trên
các phơng tiện thông tin đại chúng, tại địa phơng và trên Website của Sở giáo dục và
đào tạo hoặc Website của trờng (nếu có).
1. Mô tả hiện trạng:
- Nhà trờng đã có chiến lợc phát triển rõ ràng, cụ thể, phù hợp. Đợc đăng tải trên
Website của trờng.
- Vn bn chin lc phỏt trin ca nh trng [H1.1.01.01]
2. Điểm mạnh:
- Văn bản chiến lợc phát triển của nhà trờng đợc thông qua Hội đồng s phạm nhà tr-

ờng và đợc Phòng giáo dục thành phố phê duyệt.
- Chiến lợc phát triển của trờng phù hợp với Luật giáo dục , Điều lệ trờng phổ thông
và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phơng.
3. Điểm yếu:
4. Kế hoặch cải tiến chất lợng:
x xx x
Phòng GD & ĐT Thành Phố Hà Tĩnh
Trờng THCS Nam Hà
Nhóm 3
Phiếu đánh giá tiêu chí
Tiêu chuẩn 1: Chiến lợc phát triển của trờng trung học cơ sở
Tiêu chí 2
Chiến lợc phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trờng, định hớng phát
triển kinh tế - xã hội của địa phơng và định kì đợc rà soát, bổ sung điều chỉnh.
a. Phù hợp với các nguồn lực về nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trờng.
b. Phù hợp với định hớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phơng.
c. Định kì 02 năm rà soát bổ sung và điều chỉnh.
1. Mô tả hiện trạng:
- Chiến lợc phát triển của nhà trờng dựa trên cơ sở nguồn nhân lực, tài chính hiện có
và phù hợp với định hớng phát triển của địa phơng.
- Bảng thống kê nguồn nhân lực hiện có, dự kiến đào tạo nguồn nhân lực bổ sung
trong 5 - 10 năm [H1.1.02.01]
- Bảng thống kê tài chính, cơ sở vật chất nhà trờng hiện có [H1.1.02.02]
- Biên bản rà soát bổ sung và điều chỉnh chiến lợc phát triển của trờng [H1.1.02.06]
2. Điểm mạnh:
- Những căn cứ về nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trờng có tính khả thi
để xây dựng Chiến lợc phát triển.
3. Điểm yếu:
- Cha có sơ đồ quy hoạch tổng thể của nhà trờng.
4. Kế hoặch cải tiến chất lợng:
- Cần bổ sung sơ đồ quy hoạc tổng thể của nhà trờng.
5. Tự đánh giá:
5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt đợc yêu cầu của từng chỉ số của tiêu chí.
xx xx
Phòng GD & ĐT Thành Phố Hà Tĩnh
Trờng THCS Nam Hà
Nhóm 3
Phiếu đánh giá tiêu chí
Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí 1
Hiệu trởng, phó hiệu trởng đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ giáo dục và đào
tạo.
a. Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trờng trung học và các quy
định khác.
b. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ trờng trung học và
các quy định khác.
c. Hằng năm, đợc cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ khá trở lên về trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lí giáo dục.
1. Mô tả hiện trạng:
- Hiệu trởng, phó hiệu trởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định
của Điều lệ trờng trung học và các quy định khác của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định bổ nhiệm hiệu trởng, phó hiệu trởng [H3.3.01.01]
- Các chứng chỉ văn bằng chuyên môn, lí luận chính trị, nghiệp vụ quản lí giáo dục
[H3
.
3.01.02]
- Biên bản về tập thể nhà trờng tín nhiệm phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lí
[H2
.
2.02.03]
- Các nghị quyết tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục và quản lí học sinh
H3
.
3.01.04]
- Kết quả đánh giá xếp loại của cấp có thẩm quyền đối với lảnh đạo nhà trờng
[H3
.
3.01.05]
- Văn bản phân công nhiệm vụ cho giáo viên [H3
.
3.01.06]
2. Điểm mạnh:
Hiệu trởng, phó hiệu trởng có đủ trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, có năng
xx xxx
Phòng GD & ĐT Thành Phố Hà Tĩnh
Trờng THCS Nam Hà
Nhóm 3
Phiếu đánh giá tiêu chí
Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí 2
Giáo viên của nhà trờng đạt các yêu cầu theo quy định do Bộ giáo dục và Đào tạo và
các quy định khác.
a. Đủ số lợng, cơ cấu cho tất cả các môn học. Đạt trình độ chuẩn đợc đào tạo theo
quy định và đợc phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn đợc đào tạo, hằng năm,
100% giáo viên trong nhà trờng đạt kết quả từ trung bình trở lên khi tham gia bồi dỡng
về chuyên môn, nghiệp vụ và lí luận chính trị.
b. Thực hiện các nhiệm vụ, đợc hởng các quyền theo quy định của Điều lệ trờng
trung học và các quy định khác. Không vị phạm các quy định tại Điều lệ trờng trung
học và thực hiện theo quy định về đạo đức nhà giáo.
c. Mỗi học kì, mỗi giáo viên tự rà soát, đánh giá để cải tiến các nhiệm vụ đợc giao.
1. Mô tả hiện trạng:
- Đủ số lợng, đủ các môn.
- Bảng tổng hợp giáo viên theo từng môn [H3
.
3.02.01]
- Quyết định của hiệu trởng về phân công chuyên môn [H3
.
3.02.02]
- Danh sách giáo viên tham gia bồi dỡng chuyên môn, chính trị và kết quả đạt đợc
[H3
.
3.02.03]
- Bảng tổng hợp kết quả tham gia bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị
[H3
.
3.02.04
- Biên bản của nhà trờng về việc từng giáo viên thực hiện các nhiệm vụ và đợc hởng
các quyền theo quy định [H3
.
3.02.05]
- Bản tự rà soát đánh giá của giáo viên về cải tiến các nhiệm vụ đợc giao
[H2.9.03.01]
2. Điểm mạnh:
xxx xx
Phòng GD & ĐT Thành Phố Hà Tĩnh
Trờng THCS Nam Hà
Nhóm 3
Phiếu đánh giá tiêu chí
Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí 3
Các giáo viên của nhà trờng phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổng phụ
trách Đội Thiếu niên TPHCM đáp ứng yêu cầu theo quy định và hoàn thành các nhiệm
vụ đợc giao.
a. Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều
lệ trờng trung học.
b. Có kế hoạch hoạt động rõ ràng và hoàn thành các nhiệm vụ đợc giao.
c. Mỗi học kì, tự rà soáttự rà soát, đánh giá để cải tiến các nhiệm vụ đợc giao.
1. Mô tả hiện trạng:
- Quyết định bổ nhiệm Bí th đoàn, TPT Đội [H3
.
3.03.01]
- Lí lịch trích ngang của Bí th đoàn, TPT Đội [H2
.
9.05.01]
- Kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội [H3
.
3.03.02]
- Công nhận của Tổ chức Đảng, nhà trờng hoặc cấp trên đối với Đoàn - Đội đã hoàn
thành nhiệm cụ đợc giao [H3
.
3.02.03]
- Bản pôtô giấy khen, Bằng khen của Đoàn - Đội [H3
.
3.02.04]
- Biên bản tự rà soát đánh giá để cải tiến các nhiệm vụ đợc giao [H2.9.03.01]
2. Điểm mạnh:
Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ
trờng trung học.
Hoạt động Đoàn TN, Đội Thiếu niên có kế hoạch rò ràng. Hàng năm đều đợc cấp
trên đánh giá, xếp loại tốt. Đoàn TN đợc Thành đoàn tặng giấy khen, Đội đợc Tỉnh
đoàn tặng Bằng khen và Thành đoàn tặng giấy khen.
3. Điểm yếu:
Hoạt động Đội cha thực sự phong phú, cha thu hút đợc các em học sinh tham gia h-
xxx xx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×