Tải bản đầy đủ

Bài giảng Báo cáo tiêu chí-Tiêu chuẩn 1-3

Báo cáo
Tiêu chuẩn 1
Chiến lợc phát triển của trờng trung học cơ sở
Mở đầu
Nhà trờng đã đề ra chiến lợc phát triển của từng giai đoạn để cho phù hợp với
điều kiện phát triển chung của ngành, của địa phơng. Chiến lợc của trờng đợc đợc
xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở đợc
quy định tại Luật giáo dục, phù hợp với các nguồn lực của trờng hiện có và đợc
công bố công khai trên trang Web của trờng.
Kết luận
Do địa phơng không có văn bản Chiến lợc phát triển nên không thể đối chiếu, so
sánh và hiện nay cơ sở vật chất của nhà trờng đã xuống cấp nghiêm trọng nhng
việc xây dựng cơ sở mới vẫn cha đợc triển khai. Cho nên cha có đủ cơ sở để đánh
giá chiến lợc phát triển của nhà trờng là đạt.
Đánh giá chung: Tiêu chuẩn cha đạt
Đánh giá tiêu chí
Tiêu chí 1:
Chiến lợc phát triển của nhà trờng đợc xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu
giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở đợc quy định tại Luật giáo dục và đợc
công bố công khai.
1. Mô tả hiện trạng:

Cứ 5 năm một lần Ban giám hiệu nhà trờng lại rà soát, bổ sung, điều chỉnh lại
Chiến lợc phát triển của trờng cho phù hợp với sự phát triển chung của xã hội nói
chung và của ngành, của địa phơng nói riêng. Sau đó văn bản đợc đa ra Hội đồng
nhà trờng lấy ý kiến, bổ sung và đợc trình lên cấp trên để phê duyệt. Chiến lợc phát
triển của nhà trờng chính là tâm huyết của Ban giám hiệu đối với học sinh, với tr-
ờng.
Chiến lợc đợc trình bày rõ ràng, cụ thể, phù hợp với Luật giáo dục, Điều lệ trờng
phổ thông và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phơng. Đợc sự đóng
góp ý kiến của toàn thể cán bộ giáo viên và đợc đăng tải trên Website của trờng
[H1.1.01.01]
2. Điểm mạnh:
Văn bản chiến lợc phát triển của nhà trờng đặt ra các mục tiêu cụ thể về xây
dựng cơ sở vật chất, về chất lợng đội ngũ giáo viên, về chất lợng học tập của học
sinh. Đồng thời cũng đa ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện đúng theo chiến l-
ợc đề ra.
3. Điểm yếu:
Các giải pháp cha cụ thể, địa phơng cha có Bản chiến lợc phát triển nên cha có
cơ sở đối chiếu.
4. Kế hoặch cải tiến chất lợng:
Nhà trờng cần có thêm nhiều các giải pháp để tham mu với cấp trên sớm xây
dựng trờng mới và bên cạnh đó cần có các giải pháp mới nhằm nâng cao chất lợng
dạy và học.
5. Tự đánh giá: Tiêu chí đạt
Danh mục mã thông tin minh chứng
- Văn bản chiến lợc phát triển của nhà trờng [H1.1.01.01]
Tiêu chí 2
Chiến lợc phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trờng, định hớng phát
triển kinh tế - xã hội của địa phơng và định kì đợc rà soát, bổ sung điều chỉnh.
1. Mô tả hiện trạng:
Hiện nay, nhà trờng có đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lợng, đủ về số môn và
có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên. Với đội ngũ đó và với dự kiến đào tạo
trong những năm tới thì về nguồn nhân lực nhà trờng hoàn toàn đáp ứng đợc yêu
cầu về nâng cao chất lợng dạy học theo các chỉ tiêu đề ra trong tiêu chí. Văn bản
Chiến lợc phát triển của nhà trờng đã đợc hình thành dựa trên cơ sở nguồn nhân
lực, tài chính hiện có và phù hợp với định hớng phát triển của địa phơng
[H1.1.02.01].
2. Điểm mạnh:
Nhà trờng có đội ngũ cán bộ giáo viên đủ năng lực chuyên môn, nhiệt tình, yêu
nghề. Và đang trên đà xây dựng trờng ra địa điểm mới có cơ sở vật chất tốt hơn,
đầy đủ hơn. Nên Chiến lợc phát triển mang tính khả thi.
3. Điểm yếu:
Cha có sơ đồ quy hoạch tổng thể của nhà trờng.
4. Kế hoặch cải tiến chất lợng:
Cần bổ sung sơ đồ quy hoạc tổng thể của nhà trờng và tham mu tốt để trờng sớm
chuyển ra địa điểm mới.
5. Tự đánh giá: Tiêu chí không đạt
Danh mục mã thông tin minh chứng
- Bảng thống kê nguồn nhân lực hiện có, dự kiến đào tạo nguồn nhân lực bổ
sung trong 5 - 10 năm [H1.1.02.01]
- Biên bản rà soát bổ sung và điều chỉnh chiến lợc phát triển của trờng
H1.1.02.02]
Tiêu chuẩn 3
Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh
Mở đầu
Cán bộ quản lí của nhà trờng là những ngời có trình độ chuyên môn cao, có
trình độ lí luận chính trị và có nghiệp vụ quản lí giáo dục. Trong công tác họ luôn
là ngời gơng mẫu, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Với sự chỉ đạo chặt chẽ,
phù hợp của Ban giám hiệu, nhà trờng luôn đợc cấp trên đánh giá xếp loại Tốt.
Phong trào thi đua dạy tốt cũng đợc Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm nên hàng
năm có nhiều giải học sinh giỏi Tỉnh, giỏi thành phố, có nhiều giáo viên đạt giáo
viên giỏi các cấp...
Giáo viên của nhà trờng đều đạt trình độ chuẩn trở lên, có 1 thạc sĩ và 21 Đại
học. Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý
thức tự học và sáng tạo, không vi phạm các nội quy của trờng cũng nh Điều lệ tr-
ờng trung học. Không có cán bộ giáo viên nào vi phạm và bị xử lí kỉ luật.
Học sinh của nhà trờng đảm bảo đi học đúng độ tuổi theo quy định. Nhà trờng
có các nội quy và các văn bản phối kết hợp với Hội cha mẹ học sinh để giáo dục
các em phát triển một cách toàn diện.
Kết luận
Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh của trờng đều đáp ứng tiêu
chuẩn theo quy định.
Đánh giá chung: Tiêu chuẩn đạt
Đánh giá tiêu chí
Tiêu chí 1:
Hiệu trởng, phó hiệu trởng đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ giáo dục và
đào tạo.
1. Mô tả hiện trạng:
Hiệu trởng và phó hiệu trởng do UBND thành phố bổ nhiệm [H3.3.01.01], đều
là những ngời có trình độ chuyên môn cao, có trình độ chính trị, có phẩm chất đạo
đức tốt [H3
.
3.01.02]. Là những ngời quản lí đợc không những giáo viên, học sinh
mà cả phụ huynh tin yêu, kính trọng.
Hiệu trởng, phó hiệu trởng luôn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng
quy định của Điều lệ trờng trung học và các quy định khác của Bộ giáo dục và Đào
tạo. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc khoa học. Dới
sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trong những năm qua Nhà trờng luôn đợc Sở GD,
Phòng giáo dục thành phố đánh giá và xếp loại Tốt, đợc công nhận là trờng tiên
tiến xuất sắc cấp Tỉnh, cấp thành phố. Cá nhân Hiệu trởng và phó hiệu trởng đợc
tặng thởng nhiều danh hiệu cao quý nh : Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, cấp Thành phố,
đợc LĐLĐ Tỉnh tặng nhiều Bằng khen... [H3
.
3.01.03]
2. Điểm mạnh:
Hiệu trởng, phó hiệu trởng có trình độ chuyên môn cao, có năng lực quản lí,
phẩm chất t cách tốt. Luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ, các phong trào thi đua do
Bộ giáo dục, ngành, địa phơng đề ra.
5. Tự đánh giá: Tiêu chí đạt
Danh mục mã thông tin minh chứng
- Quyết định bổ nhiệm hiệu trởng, phó hiệu trởng [H3
.
3.01.01]
- Các chứng chỉ văn bằng chuyên môn, lí luận chính trị, nghiệp vụ quản lí GD
[H3
.
3.01.02]
- Biên bản về tập thể nhà trờng tín nhiệm phẩm chất đạo đức của cán bộ quản
lí [H2
.
2.02.03]
- Kết quả đánh giá xếp loại của cấp có thẩm quyền đối với lãnh đạo nhà tr-
ờng ( 4 năm ) [H3
.
3.01.03]

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×