Tải bản đầy đủ

Bài giảng BAI: NGHI LUAN VE MOT SU VIEC HIEN TUONG TRONG ĐOI SONG

NGH LU N Ị Ậ
NGH LU N Ị Ậ
V M T S VI C,HI N Ề Ộ Ự Ệ Ệ
V M T S VI C,HI N Ề Ộ Ự Ệ Ệ


T NG Đ I S NGƯỢ Ờ Ố
T NG Đ I S NGƯỢ Ờ Ố
Tập làm văn :
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
I. Tìm hiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống :
a. Tìm hiểu văn bản Bệnh lề mề
Bệnh
lề mề
Biểu hiện
Tác hại
Hướng khắc phục
Nguyên nhân
-
Trễ giờ trong các cuộc họp
-

Quý thời gian của mình mà không quý thời
gian của người khác
-
Tạo một thói quen khó sửa
- Không tự trọng và không biết tôn trọng ngư
ời khác
- ích kỷ, vô trách nhiệm với công việc chung
-
Gây hại cho tập thể, cho xã hội
-
Gây hại cho những người biết tôn trọng giờ
giấc
-
Tạo một tập quán xấu
-
Phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chính
mình
-
Tự giác làm việc đúng giờ
?
?
BT; ý kiến nào sau đây phù hợp với cách phân tích của tác giả
A. Tác giả lên án gay gắt tỏ rõ thái độ bất bình
B. Lập luận đanh thép hùng hồn làm nổi bật quan điểm phê phán
C. Phân tích ngắn gọn cụ thể và sinh động, lý lẽ xác đáng có tính giáo
dục cao
Tập làm văn :
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
I. Tìm hiểu bài nghị luận về một sự vật, hiện tượng đời sống :
a. Tìm hiểu văn bản Bệnh lề mề
Bố cục mạch lạc, chặt chẽ luận điểm, luận cứ rõ ràng, hợp lý từ nêu hiện
tượng đến nguyên nhân phân tích tác hại cuối cùng là nêu giải
pháp khắc phục
Tập làm văn :
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
I. Tìm hiểu bài nghị luận về một sự vật, hiện tượng đời sống :
a. Tìm hiểu văn bản Bệnh lề mề
* Nghị luận về sự việc , hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về một sự
việc hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội đáng khen, đáng chê hay có vấn đề
đáng suy nghĩ
* Về nội dung :
Nêu rõ sự việc hiện tượng có vấn đề
Phân tích mặt đúng, sai lợi hại
Chỉ ra nguyên nhân bày tỏ thái độ của người viết
* Về hình thức :
Bố cục mạch lạc
Luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, lập luận phù hợp
Lời văn chính xác sinh động
b. Bài học :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×