Tải bản đầy đủ

Gián án TAI LIEU ON TAP THI DAI HOC 2010 - 2011. (khong xem thi phi!!!)

Tài liệu ôn thi đại học năm 2010 2011 Môn Hoá Học
Cách dùng: Các bạn nhấn đồng thời phím ctrl + nháy chuột vào dòng link ma
bạn chọn.
phn 1: K thut tỡm cụng thc hp cht vụ c
TI V (DOWNLOAD)
phn 2: Oxit tỏc dng vi axit
Xem trang ny.
phn 3: Kim loi tỏc dng vi axit
Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint.
phn 4: Mui tỏc dng vi axit Ti v
FILE PDF1 FILE PDF2 FILE PPT1 FILE PPT2.
phn 5: Kim loi phn ng vi mui
Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint.
phn 6: Mui phn ng vi mui
Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint . .
phn 7: CO2 phn ng vi dung dch Baz
Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint.
phn 8: Phn ng nhit luyn Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint.
phn 9: Nhụm v hp cht ca nhụm
Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint.
phn 10: Cỏc nh lut húa hc

Phn 1PDF v Phn 2PDF hoc
Phn 1PowerPoint v Phn 2PowerPoint .
phn 11: Cỏc s phn ng v iu ch
Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint.
phn 12: iu ch kim loi
Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint .
Luyn thi Húa
(phn 13: Tỡm cụng thc phõn t nh khi lng phõn t Ti v dng PDF hoc Ti v dng PowerPoint .
Luyn thi Húa (phn 14: Tỡm cụng thc phõn t khi bit % theo khi lng ca mt nguyờn t
Ti v dng PDF hoc T i v dng PowerPoint .
Luyện thi Hóa (phần 15: Tìm công thức phân tử khi biết % của tất cả nguyên tố
Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint.
Luyện thi Hóa (phần 16: Tìm công thức phân tử khi biết công thức nguyên
Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint.
Luyện thi Hóa (phần 17: Phản ứng tách nước
Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint.
Luyện thi Hóa (phần 18: Andehyt - phản ứng tráng gương
Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint .
Luyện thi Hóa (phần 19: Các bài toán Este
Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint.
Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 1
TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI .
Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 2
TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI .
Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 3
TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI .
Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 4
TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI .
Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 5
TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI .
Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 6
T ẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI .
Ôn thi môn Hóa: Đề trắc nghiệm số 7
TẢI ĐỀ THI TẢI HƯỚNG DẪN GIẢI .
Ôn thi môn Hóa bài 8: Ôn về (C, H, O, N; (C, H, O
Tải về dạng PDF hoặc T ải về dạng PowerPoint . .
Ôn thi Hóa bài 9: Các phản ứng của kim loại
Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint. .
Ôn thi Hóa bài 10: Tổng kết nhóm nguyên tố (C,H,O
Tải về dạng PDF hoặc Tải về dạng PowerPoint..


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×