Tải bản đầy đủ

Tài liệu de + dap an dai hoc mon Vat ly nam 2009-2010


 !"#$%&'()*+,-./0.1234


 !"#$%&'
(
#))
*#+,-#
.
/0
56789:;<)&=>?@A=>?$B=>?&4
>?12!)345%#6$#7)*8!$9:,-;<=>?@5<$A/A#
/B#3C/!*D$<E#$#F/$<#7G#F/H?@:!#7!9$5%
;IJ#16$#K!9$)*8



F
π

2#




F
π

L#-$M&$:*&A
/A#6$#7)*85$N)*8#O5H
PH
π
Q

H
π
H
π
R

H
π
>?S/A#95!T"ID5#795!TG9UAVW/!
"#*&/F:!#G#AX5$,FV5BM∆L!"#*&F:@%
/Y5)*8#G#A$,L95*&#O5/A#95@%@
P∆ Q∆ ∆ R∆
>?CUAZ#75#*[*IV/#B#Z956$\5? &7#α

]
HM%/#D?8*"#+^#B##$%W59<'#6$9IZ?8*"
#7L7#α#O5#B#
P
α
Qα
α

Rα

>?&12!)3$
 #U t
ω
?@5<$A/A#PQC/5A/A#P_?@_Q/B#
31AP_C/*DE/B#3? #$#F/$<#7G#F/HA_Q#K#7
:!? !9$12


 LC
ω
=
1W!)3!$9:`55<$A/A#P_,-
3:$#EL<7#ω
P


 
ω
Q


ω
ω
Rω


>?(5A+ab?@c#7$#-IZd@P
a
P
b
P
c
? P
a
P
b
P
c
Q
IJ&,#O5TA+IZd@∆e
a
∆e
b
∆e
c
? ∆e
c
f∆e
a
f∆e
b
XB343#)#
A+@%'dG"6?`F/9<@g
Pabc Qcab bca Rbac
>?Dh/2)#O5/#M]#75$C7,J3P?@Q#)#5$#/95
'3IZid? 3IZ*L$
P
#π?@$
Q
#jπkπlj$
P
?@$
Q
"
//"lQ#*$%67*&/2#M]@#/0amL?$-PS_Q
$#/2)#M]XW/95? &#G#A*&AQS@
P( Q.  Rn
>?EU'&6#O5Q,&'#**$%&Y*-#$%WTo$pAH5o$pA^
L$%&Y3)*53--#7I #7λ

,&'#*#$%WTo$pAS5o$pAHL
$%&Y3)*53--#7I #7λ

?@,&'#*#$%WTo$pAS5o$pA^L
$%&Y3)*53--#7I #7λ

QW$d#4)#8λ

@g
Pλ

λ

λ

 Q
 

 
λ λ
λ
λ λ
=
+
 λ

λ

kλ

 R
 

 
λ λ
λ
λ λ
=


>?'q'#*@AZ#M3$#A
P3&* Q$#- /&>- R'3-
>?1UAVW/!)3
  #j l

u t
π
π
= −
j*7$"r"l#7
)*8
 V
?@5F/X5$VW/7


s
!)3@%#7)*8@
P−r Q
  V

  V−
Rr
>?S,/A#7#-)&'#*@n
(
$<IJ?@,/A@%#)#d#4A
#7I #7λ

.µ/λ

µ/λ

µ/?@λ

µ/_`d#4A#7W+%*5
!IJo$5!D,/A@%#7I #7@
Pλ

λ

?@λ

 Qλ

?@λ

 λ

?@λ

 Rλ

λ

?@λ


>?U5YAIJ#9s
PWL/,$%t&*F3u/,/A
QWL/?d*&6/2F3u/,/A
*%W#:3!#$!
RW#:3F6/2U*)1MT?!
>?_5#G##O5//)%3)!45%#6$/35?@5<$A/A#PQC/
!*D$<E/B#3? #$#F/$<Q]o$5!*D#)##$9+%#O5/)%3)^
*-#O5/)%o$5%6$? #?\03vL#IV9\!!$9:*A/A#@
P^*-#O5/)%o$5%6$? #?\03vL#IV9\!!$9:*
A/A#@

P_$*-#O5/)%o$5%6$? #?\03vL#F/,)#O5A
/A#PQ@
P
 R
 Q


R
 
R
 R

R

>?C12?@5<$#$Z#M3#O5//)%)3"IDj]o$553"l/!)3
45%#6$#7)*8!$9:,-;L!)3!$9:`55<$#$d#M3WD@
rh#$d#M3$F/ ?\9+%L!)3!$9:`55<$WD#O57@w
$&/?\9+%L!)37@w_$&/?\9+%D#$d#M3L!)3
!$9:`55<$WD#O5#$@%
Pr Qr r Rr
>?&S#MW/956$\5? #$,LUU*,FV5BM,T
?8*"&#74P?8*"4

A−
#MW/#7#*$L@
P


A
T
Q
(


A
T
A
T
R


A
T
>?(^&'#*Do$pA9TdLIJ#O5$%&Y*-IJ#"'#-
d#


n
E
n
= −
j'rljxl^&'#**$%&Y*-#$%WTo$pA9T
5o$pA9TL$%&Y*-3)*53--d? d#4A#7I #7
P.µ/ Qµ/ µ/ Rnµ/
>?DU'/y$$%&YQ),"o$pA^#O5&'#**$%&Y*-@*

^
&'#*#$%WTo$pA_?6o$pAHL),"o$pAF/ 
P*

 Q*

 (*

 R*


>?EU*"!/b+?655))5,'IJ##$))*B#7
I #7T./n/^F#)#`55,'@.//,F#)#T/23i
#d55,'/@o$5)@/U*&/@A?8*"#)#?+*$+///#7?+)#O5
#)#d#4A? I #7
P.µ/?@µ/ Qµ/?@µ/
µ/?@µ/ Rµ/?@µ/
>?'S#B#\4956$\5? #$,LU?@&#/Q*/#$,L
,FV5W?t]#O5#B##7 5#,-?IJo$)#/0

@

T
HM%
π

U<95#O5?t@
P=> Q=> => R=>
>?112!)345%#6$#7)*8!$9:r?@<,-;?@5<$P?@Q
#O5A/A#/B#3'dGC/*DE#$#F/$<#7G#F/H?@:!#7
!9$5%;N[_@W/`5#$#F/$<?@:!)#)*8EH`$A
?@,)#,-r 

L!)3!$9:`55<$*DE#7)*8,-;?@,)#
,-,5%;)*8E#O5*Dr 


C
L!)3!$9:`5P?@_
Pr Q
 
r r R
 
r
>?S/A#95"IDC/#$#F/$<#7G#F/µ=?@/:!#7!
9$;T3z3zHM%π

$,L95*&#O5/A#@%#7)*8
PT
.

n
 QT
.

n

T
.

n
 RT
.

n

>?SJ9+%PQ9@#/#5<$Q#8<$PB? /)#O5+/
5956$\5? <=>U*&9+%PQ#7/79T;8PIJ##@v
7U#*$%67*&9+%@/0^W#FP?@Q*&9+%#7
Pv?@: Qnv?@: (v?@.: Rv?@:
>?Q5W/{PQ#s/*&/Y5IVi4$M3)T{UA{2/$C
W/3)7+/iI *5,-5/-*IV,-M3:+/Sd##IV+/A
P@9QAQ@9QSd##IV+/A*$W/S#O5APQ@
P9Q Qn9Q 9Q R9Q
>?C12!)3$w

#ω?@5<$A/A#C/!*D$<E#$#F/$<#7
G#F/H?@:!#7!9$/B#3N[@#IV9\!d#V*A
/A#$

$

?@$

<IJ@!)3d#V`55<$!*D`55<$#$#F/?@`55
<$:!=!d#v@
P
 

j l
u
i
R L
C
ω
ω
=
+ −
 Q

i u C
ω
=



u
i
R
=
R

u
i
L
ω
=

>?&R5;J3#O55956$\5#s3IZ#s<#73IZ*L


#j l

x t
π
π
= −
j#/lQ95dM#73IZ*L

#j l

x t
π
π
= +
j#/l
R5d5#73IZ*L@
P

.#j l

x t
π
π
= +
j#/l Q

#j l

x t
π
π
= +
j#/l



#j l

x t
π
π
= −
j#/l R


.#j l

x t
π
π
= −
j#/l
>?(74A?@3+A#A+
P6$#7GM3:Z*#t/ Q6$@3FdA+$IJ
6$@3FdA+]5IJ R6$,-3F@3FdA+
>?D12!)345%#6$#7)*8!$9:?@<,-;?@5<$A/A#C/
*DE/B#3? :!#7!9$N[!)3!$9:`55<$$!`5
5<$*D?@!#-$M#O5A/A#,*D#7)*8E

<IJ@w

w
E
?@
#ϕ

,*D#7)*8E

L#)#)*8IZd7*&@w

w
E
?@#ϕ

Qw

w


w
E
w
E
N)*8#O5#ϕ

?@#ϕ

@g
P
 
 
# #
 
ϕ ϕ
= =
 Q
 
 
# #
 
ϕ ϕ
= =


 
 
# #
 
ϕ ϕ
= =
 R
 
 
# #
  
ϕ ϕ
= =

>?EU*"!/b+?655))5,'IJ##$))ZB##7
I #7µ/^F#)#`55,'@//,F#)#T/23i#d55,'
/@o$5)@/6*/655@#/U;?+)?@?+#7*/6
55@
P(?+ Qn?+ ?+ R?+
>?'S#B#\4C/?t],IJ,?@\4#7#d_0/rt]IJ#
2*&)|#8/59[#'*:#\4=!/5)*IJ`5)|?@?t]@
Q5<$`?tD?8*"\48m#/*C$-}W#B#95B9<HM%
/0

U# M?t]AIJ#*o$)*L95@
P
 
#/0 Q
 
#/0 
 
#/0 R
 
#/0
>?1am5/A#95!T"ID$,L95*&#O5/A#dM@U

#O5
/A#d5@U

U

Q5<$!"#*&/~F:!#7 #G#A•

X5$7/~:
!37!o$5#$#F/#O5/A#^!"#*&/~F:#O55/A#6$#7 
ojfof•

lLK #IV9\!*/A#dM?@ #IV9\
!*/A#d5@
P


 Q


  R
>?CHG#,m?6)#9:&/#MW/956$\5#7 
PK!?  #O5?@$-I ?6?8*"#+
QK!? L3IZ&
,-;II 5%;
R?@I ,-;
>?CS#M#7,F3)*5))3)o$5? <

=>^9s))
#7I #7@9I +%W,"#"#L#M@%F+W3)o$5€
Pµ/ Qµ/ .µ/ Rµ/
>?C=A+

.
Po
5d%&L374Aα5%5$374A7#O5Aα
P Z#O5A+#
Q#K#7W]Z2##O5A+#
#O5A+#
R]Z#O5A+#
>?CC•$53;?A#3)4A
P#O5#)#$%&,)#5$D#s/!LI5$?6)K#O5#)#?A#
Q9#)##M*B#M]2##M,"#7)3$M 3)*5,8$7
@/9F#7/@$T]"/65$/#)#&:#
R@/!`?A#)j?A#/@$l*&•#)#5$D`,F
>?C&S-

5

/5

#PQ-
ƒ
/55

/5

#PS?5
ƒ
SQ/

#-

&

315

/5

#PS#

&


*Z

$+
ƒ
Ω/

#-

&

3?Z

#$-

#5

/$+
ƒ
#

-

I

#5

/

π
=5

/5

#SQ#†

#

$

&

?Z


&

9$5%-

IZ

#1

&

5

3$w

#πjrl?5
ƒ
5+
ƒ
$5

/5

#PQ1&
ƒ
$#†


&

9$#$

5$

&

&

5

*



5#&

5

35+
ƒ
$5

/5

#PQ&

#35

π
?Z

&

5

3
5+
ƒ
$5

/5

#PSN5

*

#$

5


ƒ

P


z

π
Q

.
z

π



z

π
R


z

π
>?C(S-

/5

#95-

†

IZ

-
ƒ
/#$-

#5

/$+
ƒ
#

-

I

#5

/H,--

?5
ƒ
$

&

#

&

9$5%-

IZ

#1&
ƒ
$#†

&

9$#$

5$

&

&

5

*



†
ƒ
+
ƒ
-

95-

*&
#$

5/5

#5
ƒ
‡

1&

+
ƒ
-

95-

*&#$

5/5

#5
ƒ


‡
†
ƒ
35

&
ƒ
$#†

&

9$#$

5$

&


&

5

*


P Q

R


>?CD1&
ƒ
$,&

&

5

#Z,

35$55IZ

#?Z

5$5
ƒ
5

35

4$+

35

I
ƒ
5$-
ƒ
95-


P#$
ƒ
&-

?5
ƒ
#

&

$-

35,--

'Z
ƒ
5
Q#$
ƒ
+
ƒ
-

#$
ƒ
3IZ
#

#$
ƒ
355+
ƒ
$?5
ƒ
#$
ƒ
&-

R#$
ƒ
+
ƒ
-

#$
ƒ
3IZ?5
ƒ
#

&

$-

35,--

'Z
ƒ
5
>?CES-

5

#

,-

IZ

†

/

U'$%&

IZ-

-

#$

55

5
ƒ
%,#$%&


-

?Z

-

#-

#j#5
ƒ
-

#-

5

5

*#+,-l5
ƒ
P/

#

Q/

#

/

#

R/

#

>?C'U*†

&

/b+?&
ƒ
555

5

$-
ƒ
5

35

-
ƒ
Z
ƒ
5I

#45

Z


#*

I

#45

/5
ƒ
$

#

IZ

#

n/?5
ƒ
I

#45

/5
ƒ
$$

##

IZ

#

λj#

5

*

*
,5

I
ƒ
//&

n//lU*&/5
ƒ
o$55

I
ˆ
55?+5

+
ƒ
5$+

?5
ƒ
#$
ƒ
/5
ƒ
$
?Z

?+5

*$+/#

.?+5

/5
ƒ
$$

#N5

*

#$

5λ5
ƒ
P/ Q/ / R/
>?C1S-

?+

95-



9+
ƒ
#

#5

#5

IZ

5

/&$

#'Z
ƒ
55
ƒ
P&-

?5
ƒ
5-

# Q-

?5
ƒ
-

#-

&-

?5
ƒ
IZ

 R&-

?5
ƒ
-

#-

>?&R$
ƒ
/-

3*--#

-

S'r

?5
ƒ
5

+
(

Q'
5I

%&5

I


5

*55

+a?5
ƒ
5

α=5

α5%*5'3IZ?$-

#?Z

3IZZ

#$

53*--?5
ƒ
#

-

S'r^†

-

#$

5#5

#5

+

%,-

IZ

#5

#5

†

'Z?

,-

IZ


$%&I


ƒ
-

,-

#$

5#$

_IZ

]5*5*#5

#35

I

5
ƒ
%
ƒ

PS'r QS'r S'r RS'r
6G
H
IJ8K=>?L













5MN=OP+QR
H
?>
S
 !"

!#$!% 
>?&U*†

&

/b+?&
ƒ
555

5

5,'IZ

##&

$
ƒ
5

5

Z

##

IZ

#

λ_&

$5

&

/S*&/5
ƒ
o$55

#

?+-

I

5j†

I
ƒ
?+5

*$+/l†
ƒ
&

$IZ
ƒ
#$

55

5

I
ƒ
5,'X

X

&

S#

-

Z


ƒ

Pλ Qλ λ Rλ
>?&1

&

5

3$w

#ω?5
ƒ
5+
ƒ
$#$-

#5

/$+
ƒ
#

-

I

#5

/H†
ƒ
#IZ
ƒ
-

9
ƒ
&


o$5#$-

#5

/5
ƒ
P

w
 #j  l
H 
π
= ω +
ω
Q

w
 #j  l

H 
π
= ω +
ω


w
 #j  l
H 
π
= ω −
ω
R

w
 #j  l

H 
π
= ω −
ω
>?&CS-

#

#Z#

#&
ƒ
$95
ƒ
9+%*'#/?5
ƒ
?+



#

,-

IZ

,/5&


†

#ok

IZ

##5
ƒ
&

†

#&

/

#95-

&
ƒ
$5
ƒ
*&

*IZ
ƒ
&
ƒ
$/5
ƒ
?'#Z#IZ
ƒ
-

&

*IZ
ƒ
#

-

Z

e

r0/?5
ƒ
IZ



I

4$-

9IZ

H+

%
/0

π$,†
ƒ
95-

&
ƒ
$5
ƒ
#$

5#

#5
ƒ
P. Q  R((
>?&&^#&

$#$
ƒ
/5I

5

?5
ƒ
/-

-

&

/I

9$9

#‡$*'4&†
ƒ
+

%9$
9

#5
ƒ
%35

*55

5

/5
ƒ
$$

#1

5
ƒ
&

IZ


P5



#5

5

 Q35

45

5

5

 5

35

o$5 Ro$535

o$5
>?&(r+



#$

5/-

#

#
ƒ
495-

&
ƒ
$5
ƒ
'3IZ5/-

#&

5

?

*†

#+
ƒ
^5-

##$

5?+

#

-

Z


ƒ
/-

I

5-

Z

5-

##I

#5

†
ƒ
†

-

I
ˆ
5-


?5
ƒ
&

#$

5?+

5
ƒ
P Q





R
>?&DU*Z
ƒ


#I

#5
ƒ


#/

#-

&

3/-

o$5

&

45%#&
ƒ
$?Z

&

*Z

E*-
ƒ

/

#5+
ƒ
$5

/5

#5
ƒ
%?5
ƒ
&

5

345%#&
ƒ
$#

5

*

&

$9$

.rQ&

o$5

5
ƒ
%#

#5

#
5

*



/I

#gr..‰?5
ƒ
,5

-

$

#-$+



/I

#†
ƒ
-

&

#35I
ˆ
5&

5

3
Z

5+
ƒ
$o$5

?5
ƒ
#IZ
ƒ
-

9
ƒ
&

o$5

5
ƒ
ϕ?Z

#ϕ.1&

o$5

&

5
ƒ
%#5

%$

#-
$+



/I

#†
ƒ
E
ƒ

P.Ω QΩ Ω RnΩ
>?&EQ5+
ƒ
$#

_

5

+#$

5/-

/+ˆ$#+

3

45

$%&#+

#

#$,†
ƒ
5

*5
ˆ
UX5$
,5

Z
ƒ
5U,&

I
ƒ
Z
ƒ
&

/5+
ƒ
$-

5

+#I5

3+*5
ˆ
#$

5/+ˆ$#+

3


45

5
ƒ
%5
ƒ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×