Tải bản đầy đủ

Bài soạn luyện từ và câu ai thế nào
B¹n SÜ Thµnh rÊt vui
tÝnh
Gi¸o viªn :
Gi¸o viªn :


Chu ThÞ
Chu ThÞ
Lan
LanThứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010


Luyện từ và câu:
Luyện từ và câu:
Câu kể
Câu kể
Ai thế nào?
Ai thế nào?
1, Bên đường, cây cối xanh um.
1, Bên đường, cây cối xanh um.


2, Nhà cửa thưa thớt dần.
2, Nhà cửa thưa thớt dần.


3, Chúng thật hiền lành.
3, Chúng thật hiền lành.


4, Anh trẻ và thật khỏe mạnh.
4, Anh trẻ và thật khỏe mạnh.


Trong câu, những từ chỉ tính chất, đặc điểm, trạng thái là
Trong câu, những từ chỉ tính chất, đặc điểm, trạng thái là
vị ngữ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi
vị ngữ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi
Thế nào?
Thế nào?


Trong câu, những từ chỉ các sự vật nói đến trong câu là chủ
Trong câu, những từ chỉ các sự vật nói đến trong câu là chủ
ngữ, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi
ngữ, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi
Ai (Con gì, cái gì) ?
Ai (Con gì, cái gì) ?Rồi những người con cũng lớn
lên và lần
lượt lên đường
Căn nhà trống vắng
Anh Khoa hồn nhiên, xới lởi
Anh Đức lầm lì, ít nói
Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu
đáo
Bài 1:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×