Tải bản đầy đủ

Bài soạn tinh gia tri cua bieu thucGi¸o viªn thùc hiÖn: trÇn thÞ xim
M«n to¸n
Líp: 3
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007
Toán
Toán
Kiểm tra bài cũ:
1. Chọn ý có chứa biểu thức:
a. 123 + 456
b. 987
c. > , <
d. 456 : 4
2. Tìm giá trị của biểu thức:
256 + 100
= 356
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007
Toán

Toán
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
1. Biểu thức chỉ có các phép
tính cộng, trừ.
60 + 20 - 5
Cách 1:
60 + 20 5 = 80 5
= 75
Cách 2: 60 + 20 5 = 60 + 15
= 75
= 80 5
= 75
Nếu trong biểu thức chỉ có các
phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện
các phép tính theo thứ tự từ trái
sang phải.
Thực hành
Tính giá trị của biểu thức:
a. 205 + 60 + 3 b. 462 40+ 7
268- 68 + 17 387 7 80
Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2007
Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2007


To¸n
To¸n
TiÕt 78: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
a. 205 + 60 + 3 b. 462 – 40+ 7

268- 68 + 17 387 – 7 – 80
= 265 + 3
= 268
= 200 + 17
= 217
= 422 + 7
= 429
= 380 – 80
= 300
Bµi 1:
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007
Toán
Toán
Tiết 78: Tính giá trị của biểu thức
1. Biểu thức chỉ có các phép tính
cộng, trừ.
60 + 20 - 5
= 80 5
= 75
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng,
trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ
trái sang phải.
Thực hành
Tính giá trị của biểu thức:
a. 205 + 60 + 3 = 265 + 3
= 268


Bài 1:
2. Biểu thức chỉ có các phép tính nhân,
chia.
49 : 7 x 5
= 7 x 5
= 35
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân,
chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự
từ trái sang phải.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×