Tải bản đầy đủ

Bài soạn Quan hệ quốc tế


KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết năm thành lập các tổ chức liên
kết trong khu vực Châu Âu?

1951

1957

1967

1991

Cộng đồng than thép Châu Âu

Cộng đồng năng lượng nguyên
tử & cộng đồng kinh tế Châu Âu

Cộng đồng Châu Âu ( EC)

Liên minh Châu Âu (EU)

Bài 11
Bài 11 :
Tiết 13
SƠC -SIN (ANH )
RU-DƠ-VEN (MỸ)
XTA-LIN( LXÔ)
I - AN -TA
TÂY ÂU :Vùng
ảnh hưởng của
MỸ - ANH
ĐÔNG ÂU :vùng
ảnh hưởng của
LIÊN XÔ
LIÊN XÔ
* Mỹ -Anh kiểm
soát Tây Âu,Tây
Đức , Tây Béc- lin.
*Liên Xô kiểm soát
Đông Đức , Đông
Béc lin, Đông Âu.
LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU -1945
* CHÂU ÂU:
Đông Đức
ĐÔNG ÂU
T
â
y

B
é
c

l
i
n
T
Â
Y

Â
U
T
Â
Y

Đ

C
Đ
ô
n
g

B
é
c

l
i
n
CHÂU Á :
* Công nhận độc
lập của Mông cổ
Trả lại cho Trung
Quốc Đài Loan và
Mãn Châu
* Liên Xô nhận
lại nam đảo Xa-
kha- lin và kiểm
soát Bắc Triều
Tiên.
* Phương Tây kiểm
soát Đông Nam Á và
Nam Á .
Màu đỏ: các nước XHCN,
màu xanh: các nước Tư bản.
MÔNG CỔ
MÃN CHÂU
B.TRIỀU TIÊN
Đài Loan
XAKHALIN
ĐÔNG NAM Á
NAM Á
LIÊN XÔ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×