Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tiết 41 - Lục Vân Tiên gặp nạn


Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù víi líp 9B h«m nay

Cảm nhận của em về những con người trẻ tuổi như Lục
Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga?
Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi 3:
Câu hỏi 2 :
Câu hỏi 1:
Trình bày ngắn gọn những hiểu biết
của em về tác giả Nguyễn Đình Chiểu?
Hãy giới thiệu sơ lược về tác phẩm
Lục Vân Tiên ?

“ Chë bao nhiªu ®¹o thuyÒn kh«ng kh¼m
§©m mÊy th»ng gian bót ch¼ng tµ”.
NguyÔn §×nh ChiÓu-“Than ®¹o”

Tuần 9 Bài 9.
Văn bản
Lục Vân Tiên gặp nạn

( Trích Lục Vân Tiên Nguyễn Đình Chiểu )
Tiết 41
I/Đọc , chú thích.
1. Đọc.
-Khi đọc cần lưu ý điều gì?
2.Chú thích
Hãy chỉ ra các từ ngữ địa phương
có trong văn bản và cho biết tác
dụng của chúng?

Tuần 9 Bài
9.
Tieỏt 41: Lục Vân Tiên gặp nạn
( Trích Lục Vân Tiên Nguyễn Đình
Chiểu )
I/Đọc, chú thích.
1. Đọc.
2.Chú thích.
II/ Đọc - hiểu văn bản.
Hãy giới thiệu vị trí của đoạn trích?
Đoạn trích có thể chia làm mấy
phần? Nội dung của từng phần là gì?
Trong đoạn trích có những nhân
vật nào đáng chú ý?
Trịnh Hâm
Ngư ông
Trong đoạn trích nổi lên 2 nhân vật ở hai tuyến khác
nhau: Trịnh Hâm và Ngư ông.Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
về hai nhân vật này.
Quan hệ giữa Vân Tiên và Trịnh Hâm như thế nào ?
Trịnh Hâm

Tuần 9 Bài
9.
Tieỏt 41:
Lục Vân Tiên gặp nạn
( Trích Lục Vân Tiên Nguyễn Đình Chiểu )
I/Đọc , chú thích.
1. Đọc.
2.Chú thích
II/ Đọc hiểu văn bản.
Đêm khuya lặng lẽ như tờ,
Nghinh ngang sao mọc mịt mờ sương bay.
Trịnh Hâm khi ấy ra tay,
Vân Tiên bị ngã xô ngay xuống vời.
Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời,
Cho người thức dậy lấy lời phui pha.
Trong thuyền ai nấy kêu la,
Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×