Tải bản đầy đủ

Bài soạn Đề thi thử đại học lần 1 nam 2011 môn Toán khối D - THPT Ninh Giang





®Ò thi thö ®¹i häc n¨m häc 2011
Trường THPT Ninh GiangMÔN: TOÁN KHÔ
́
I D
Thời gian làm bài: 180 phút

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Câu I.
mxxmxy
−++−=
!"
"
#$
m
%&&'()
!)*+,&'-.&/##01&2(34(5#$
!

=
m
)
)6,(2
m
4(7&('(&82&7
!
 xx
(

!
≤−
xx
)
Câu II. 
!)+9&8:;



(

(&

!
π
+=
+
+
x
xx
x
x
)
)+9&8:;
!%!!"%
"
<
<
+=+−
xx
)
Câu III.!


9&8=
>

( ) ( )

! ? " <  @x x x x+ + − + + =

Câu IV.!:%A&8B&,(CD
EEE) CBAABC
(F
)E!
>==
mmCCAB
:
m
-.&8GF(HI&J
EAB
#
EBC
-G

@
)
Câu V.!(,(&'(KLM
zyx 
&+4
"

=++
zyx
):,&82%$N&
(3-D&5(
zyx
zxyzxyA
++
+++=
<
)
B. PHẦN RIÊNG"Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần9OP(-)
a. Theo chương trình Chuẩn:
Câu VIa.
1. 8P&9J#$Q&7R
Oxy
(&,( 
ABC
(F
@S?A
9&8:(,(
I&J(5I(#&8D&DT.KU&VW 
C
 %O%X&% 
!"
=+−
yx
 #
 !"@
=+−
yx
)Y.&9&8:I&8Z7&.9&,(
ABC
)
) :(F9)[\(F,T[\%:#DL(7[]\]P&9J[\
#DLF(#$P&9J[\)^-,K^P&(OD7&.9:(F9)[\)
Câu VIIa.!&_9
{ }
@<?"!
=
E
)V(,((H(3&_9
E
%_9X(-/D
&'/(`1?(HLR&K,(Da
b. Theo chương trình Nâng cao;
Câu VIb. 
1. 8P&9J#$Q&7R
Oxy
bc&d%^9
E
eD
"S
−−
M
#(F9
&8:R&I(Df%
)g
=+
x
Y.&9&8:(^&h((3
)E
2. :(F9)[\(F,T[\%:&)[]bibi(,((7(Z%7CD
-G!)^&&^((3:(F9)[\&db
Câu VIIb.!*&8#8j&k-D&5(
n
xnxx !)))!!

−++−+−
&DX(
&5(
n
n
xaxaaxP
+++=
)))
!
)^Q
g
a
-.&8G
n
%DT/l&+4
n
CC
nn
!!
"
=+
)
.&
1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×