Tải bản đầy đủ

An american – vietnamese cross-cultural study on non-verbal expressions of disappointment part 1

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES
DEPARTMENT OF POST-GRADUATE STUDIES
  
BÙI HẢI SƠN
M.A. MINOR THESIS
AN AMERICAN – VIETNAMESE CROSS-CULTURAL STUDY
ON NON-VERBAL EXPRESSIONS OF DISAPPOINTMENT
(Nghiên cứu giao văn hoá Việt Nam – Hoa Kỳ
về các biểu hiện phi ngôn từ thể hiện sự thất vọng)
Field: English linguistics
Code: 60.22.15
Cohort: MA 15


Hanoi, 2009
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES
DEPARTMENT OF POST-GRADUATE STUDIES
  
NGUYỄN VĂN A

M.A. MINOR THESIS
SYNTACTIC AND SEMANTICO - PRAGMATIC
FEATURES OF YES-NO QUESTIONS IN ENGLISH
AND CÓ - KHÔNG QUESTIONS IN
VIETNAMESE
(Đặc điểm cú pháp và ngữ nghĩa - ngữ dụng học của câu hỏi
có- không trong tiếng Anh và tiếng Việt)
Field: English linguistics
Code: 60 22 15
Cohort: MA 15
Supervisor: Dr. Le Van An
or Do The ky, MA
Hanoi, 2009
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES
DEPARTMENT OF POST-GRADUATE STUDIES
  
NGUYỄN VĂN A
M.A. MINOR THESIS
SYNTACTIC AND SEMANTICO-PRAGMATIC
FEATURES OF YES-NO QUESTIONS IN ENGLISH
AND CÓ-KHÔNG QUESTIONS IN
VIETNAMESE
(Đặc điểm cú pháp và ngữ nghĩa - ngữ dụng học của câu hỏi
có- không trong tiếng Anh và tiếng Việt)
Field: English teaching methodology
Code: 60 22 15
Cohort: MA 15


Hanoi, 2009
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES
DEPARTMENT OF POST-GRADUATE STUDIES
  
NGUYỄN VĂN A
M.A. MINOR THESIS
SYNTACTIC AND SEMANTICO-PRAGMATIC
FEATURES OF YES-NO QUESTIONS IN ENGLISH
AND CÓ-KHÔNG QUESTIONS IN
VIETNAMESE
(Đặc điểm cú pháp và ngữ nghĩa - ngữ dụng học của câu hỏi
có- không trong tiếng Anh và tiếng Việt)
Field: English teaching methodology
Code: 60 14 10
Cohort: MA 15
Supervisor: Dr. Le Van An
or Do The ky, MA
Hanoi, 2009

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×