Tải bản đầy đủ

Phân tích ngữ pháp, ngữ nghĩa cấu trúc “ v/a+ qilai/ xialai/ xiaqu” trong tiếng hán hiện đại (vận dụng trong giảng dạy tiếng hán cho người việt nam)

11 1
1  é đ O
1  1 “ ”  é đ
1 “ 14041 140 10.512% (10. 511995)1995) 2% ( “ “ ”  ”é
1995) 2% ( “ “ ”  ” é
1995) 2% ( “ “ ”  ” é đ O “V/A + V/ A + ”
V/ A + ” ( “ “ ”  ” é đ O
V/ A + ” ( “ “ V/ V/ A + ” ( “ 19981998+ ” ( “ “ ” 1
1998+ ” ( “ “ ”  ” é đ O “
1998+ ” ( “ “ ”  ” é đ O “
1998+ ” ( “ “ ”  ” “ đ ” O “ 1199
1998+ ” ( “ V/A+“V/ ”+“ ” ”( “ ” “ ”  ” “ đ ” O “
V/ ” “/ ” + “ ‘V/AV/ A// / // / ’+ “ ‘ ” ” ( “ ” (( / ’ + “ ‘ ” ” ( )”) ”’ +“ ‘ ” ” ( “
) ”’ +“ ‘ ” ” ( “ ” “ ”  ” “ đ ” O “
) ”’ +“ ‘ ” ” ( “ ”
22 ” ’ + “ ‘ ” ”
2”’ +“ ‘ ” ” ( “ ” “ ”  ” “ đ ” “ O “ ”
2”’ +“ ‘ ” ” ( “ ” “ ”  ” “ đ ” “ O “ ” “ ”
2”’ +“ ‘ ” ” ( “ ” “V”V”’ +“ ‘ ” ” ( “A”A”’ +“ ‘ ” “( “ ” ”“ “ “” ”“VV”’ // ”// ””+“ ‘ ““ ( “
””
” ”” +“ ‘ “ “ ( ” ”” +“ ‘ “ “ ( “ ” ” “ “ “ ” ”” +“ ‘ “ “ ( “ ” ”

” ”” +“ ‘ “ “ ( “ ” ” “ “ “ ” ” “ ” “ đ ” “ O “ ” “ …
…”” +“ ‘ “ “ ( “ ”
…” “V/AV/ A”“ ‘ “ “ ( “ ” ” “ “ “ ” ” “ ” “ đ ” “
33 / A” “ ‘ “ “ ( “
3/ A” “ ‘ “ “ ( “V/AV/ A// / // / ”” “ ‘ “ “ ( “ ” ” “ “ “ ” ” “ ” “
/ / ” ” “ ‘ “ “ ( “ ” ” “ “ “ ” ” “ ” “ đ ” “ O “, , ” ” “ ‘ , , ” ” “
, ” ” “ ‘ “ , , ” ” “ ‘ “ “ ( “ ” ” “ “ “ ” ” , ” ” “ ‘ “ “ ( “ ” ” “ “ “ ” ” “ ” , ” ” “ ‘ “
, ” ” “ ‘ “ “ ( “ ” ” “ “ “ ” , , ” ” “ ‘ “ “
44 ” ” “
4 ” ” “ “ “ ( “ ” ” “ “ 4 4 ” ” “ “ ”( “ ” “ ” ”“ “ ” ” “ 44 ” ” “
“ ”
“ ” “ ”
55 “
5 “ ” “ 5 “ ” “ ” “AA“ “ ” “VV“ “ ” V“ “ ” “
V“ “ ” “ ” “
V“ “ ” “ ” “V/AV/ A// / // / ”” “ ” “
/ / ” ” “ ” “ “ “ ”
/ / ” ” “ ” “ “ “ ”
/ / ” ” ““ ” “ ” / / / ” ” “ “ ” “ ” “ “ ” / / ” ” “ “ ” “ ” “ “ ”
/ / ” ” “ “ ” “ ” “ “ ” / / ” ” “ “ ” “ ” /
66 / ” ” “
6/ ” ” “ “ ” “ ” “ “ ” 4412 441““ “ ” 1643 164““ “ ” 1590 159““ “ ” ” “
159“ “ “ ” ” “ ” “ http://ccl.pku.edu.cn/ht
77 t t 7“V”V”t p“A”A”t p“ “O”O”t p“*”*”t p“ “ “/”/ ”t p““ ”ccl . pku“e”u. cn/ “
2
1. 1 .
1. 1. 1
1. 1988 198“V V”8“ “ ”
V” 8“ “ 19911991 “ ” 1994 1
1994 “ ”
1994 “ ” (( 994)) 994 “ ”
) 994 “ ”
) 994 “ ”
) 994 “ ”
) 994 “ ” “ ”
) 994 “ ” “ ” 1982 1982 “ ” “ ”
1982 “ ” (1991)( 1991) “ ” “ ”
( 1991) “ ”
1.1.1 . 1 . 1 ) “ ”
1. 11. 1. 1) “ ” “ ” 199519951) “ ” “ “ ”
19951) “ ” “ “ ” ”
19951) “ ” ““ 9951) “ ” “ “ ” ”
“ 9951) “ ” “ “ ” ” ” “V+V// ”951) “ ” “VV” 951
V” 951) “ ” V++// ”951) “ ” “ “ ” ” ” “
” 951) “ ” “ “ ” ” “ V+V+951) “ ” “ ” ” ” “ “ V+‘V
’+‘ ++// ”‘ 51) “ ” “ ” ” ” “ “ ” “
/ 200220021) “ ” “ ” ” ” “ “ ” 24 24021) “ ” “
4021) “
4021) “ ” “ ” (( 4“2”) “ )
4“ 2” ) “ ” “ ” ” ” “ “ ” “
4“ 2” ) “ ” “ ” ” ” “ “ ”
3
1.1 1. 1
1. 1 2002 2002
2002 “ // ”0“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”“ “ ” “ ” “ ”  “ // ”0“ ”
/ ” 0“ ” .....”. . . . “” “ ” “ ” “ ” “ ” “ “ ” “ ” “ ”  “ ....... .
. ....... ”. . . . “ ” “ ” 28 28
28. . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
28. . . .
28 28 28 28 28 28 28 28 2.......
. . . . . . . . . . . . . . . .......
. 1.2 1. 2 1. 2 .
““. 2 . ......”. . . . . . ”“ “” “ ” “ ” “ .......”. . . . . . . ”
. . . . . . . ”“ ” “ ” “ ” ““ ” “ “ ” ” ”
1.2. 1 . 2 . . . ” “
1 . 2 . 1. 2. . . ”“ ” “ ” “ ” “ “ ” “ “ ” ” ” “ ”  “
1. 2. . . ”“ ” “ ”
1. 2“ ”. ”“ ” “ ” “
“ ” “
“ ”
“ ” “” “
” ” “” “ ” “ “ ” “ “ ” ” ” “ ”  “
” “” “ ” “ “ (( ”
( ” “” “ ” “
( ” ( ” “” “ ” “ “ ” “ “ ” ” ” “ ”
( ” “” “ ”
( ” ” “ ” “ “ ” “
4
1.3.1 . 3 .
1. 3. 
1. 3.
S + V + 3 3.
S + V + + OO 3.

S + V ++
1
+ O +
2
V
S + V + O + S + V + O
S + S + O + V + + O + V + O + V
2.““ . ”“+ ” + +
2.1. . 1 “ ”” “+ ”
111 “ (1996) ( 1“96”“ “ +” ” 
( 1“ 96” “ “ +” ” “ ”  ( 1“ 96” “ “ +” ”
( 1“ 96” “ “ +” ” “ ”“ ” 
221“ (1987)( “98”““ “ ”” ” “ ” “ ”  (2003)( 2
“20”3) “ “ ” ” ” (( 20” )) 20” 3) “ “ ” ” ” (( 2)) 20” 3““ “ ”” ”
) 2(( 20” )) 20” 3“ “ “ ” ” ” (( 2)) 20” 3“ “ “
3320” (1988) (2002)( “98”“ ( ”002) “ ” “ ” 
( “ 98”
( “ 98” “ “” 0”“) ” “ ” “ ” 
( “ 98” “ “ ” 0” “ ) ” “ ” “ ”  “ ”“ ”
( “ 9(
44“ 98” (1983 )( 19“3”) “ “0
1
””“9
2
””“ 9“ 3” ) “ “0”“ ) ” ““ ” ““ ”” “ ” ” “
”“ 9“ 3” ) “ “ 0” “ ) ” “ “ ” “ “ ” ” “
55“ 9“ (1985)( 1“85”““ “ ”” “ ) ”
( 1(( 1“ 8)→() →( 85” “ ““ ” ”“ ) ) → () → ) → () → ( “ ) → () →))
) (( → ) → () → ( ( “ “ “ ) → () → ( ( “ “ “ ” ” )) →“( ( ”““ ” ”“ ) ” “ “ ” “ “
) →“ ( ( ” “ “ ” ” “ ) ”
5
66 (1992)( 1992) 
( 1992
2.2. . 2 “ 2 ” “ ”
. 2“ 2” “ ” “ ” “ ”
. 2(aspect marker)( aspect mar ker (
11asp(1982)( 1“82”t “mar ”
221“ (1985)( 1“85”t “ mar “er ) ”
331“ 8(2000)( 2000“t “ ma”“ er ) ” “ ”
4420(1988)( “98”) ““ ma” “ er ) ” “ ” ” “ “ ””
55“ 98(1997)( 1“97”“ “ ma” “ “r ) ” “ ” ” “ “ ” ” “ ”  ”
661“ 9(1999)( 199(2001)( 2“01”“ “ma” “ “ r ) ”
772“ 0(2000)( 2“00”“ “ma” “ “ ”) ” “ (2001)( 2001) “ “ ma” “ “ ” ) ” “ ” ” “ ”“ “ ”” ” “ ” 
( 2001) “ “ ma” “ “ ” ) ” “ ” ” “ ” “ “ ” ” ” “ ”  ”
88200(2003)( 2003) “ “ ma” “ “ ” ) ” “ ” ” “ ” “ “ ” ” ” “ ”  ” “ ”“ ”
( 2003) “ “ ma” “ “ ”
9920(1997 )( 1997 ) “ ma” ““ ” ”” “ ” ” “ “ ” ” “” ” ” “ (lou)”( “o
2
””“ ou) ”““ ”a” “ “ ” ” ” ““ ” ”
“““ ”“) ””“ ” a” “ “ ” ” ” “ “ ” ” “ “ ” ” “ ” ” ” “ ”  ” “ ” “ ”
3. ““ . ”“ ) ” ”
“. ”“ ) ”” “ ” a” “V V. ”“ “”” ”” a” “ “ ” ” ” “ “ ” ” “ “ ” ” “ “V V. ”“ “”” ”” a” “ “” ” ”“ “ ” ” “ “ ” ” “
V. ” “ “ ”” ” ” a” “ “ ” ” ” “ “ ” ” “ “ ” ” “ “” ” ”“ ”  ” “ ” “ ”
3.1. . 1 “ “ ”” ” ” a ”
. 1“ “ ” ” ” ” “V V1” “ ” ” ” ” “ ” “ ‘” ” ’“ V V1” “ ”” ” ” “ ” “V V1” “ ” ” ” ” “ ” “ “V V1” “” ” ”” “ ” “ “ ” V
“” ” ”” “ ” “ “ ” ” ’ “ “ ” ” “ “ ” ” “ “ ” ” ““ ””  ” “ ” “ ” “ ”
“ ” ” ” ”
“” ” ”” “ ” “ “ ” ” ’ “ “ ” (1954)( 19(1954)( 1“54”” ” ” “ ” “ “ ” ” ’ “ “ (1982)( 1“82”” ” ” “ ” “
( 1“ 82” ” ” ” “ ” (1982)( 1“82”” ” ” “ ” “ “ ” ” ’ “
“” ” ”” “ ” “ “ ” ”
(1998)( 1998) ” ” ” “ ” “ “ ” ” ’ “ “ ” ” “ “ ” ” “
6
((1991)( “19”1) 
( “ (1987)( 1987) “V V1”87) “ “ ” “ ”  “V V1”87) “
“V V1”87) “ “ “ ” “V V1”87) “ “
3.2. . 2 “ 7 ”“ “
. 2“ 7”“ “ “ ” “ “ “ ” ”  “ “ ” .
. 2“ 7” “ “ ““ ”” “ “
112“ “7” ” “ “ “ ” ” “ “ “ ” ”  “ “ ”
12“ “ 7” ” “ “ “ ” ” “ “ “ ” ”  “ ” “ ” “ ”
12“ “ 7” ” “ ” “ “ ” ” “ “ “ ” ”  “
12“ “ 7” ” “ ” “ “ ” ” “ “ “ ” ”  “ ” “ ” “ “ ” ”
12“ “ 7” ” “ ” “ “ ” ” “ ” “ ” ”
12“ “ 7” ” “ ” “ “ ” ” “
222“ “ 7” ” “ ” “ “ ” ” “ ” “ ” ”  “ ” (( 2“ “ 7” ” “ ” “ “ )) 2“ “ 7”
) 2 (1954) 1“54”” “ ” “ “
1“ (1954) 1“54”” “ ” “
1“ (1982) 1“82”” “ ” “ “ ” ” “ ” “ ” ”
1“ (1982) 1“82”” “ ”
1“ (1990) 1“90”” “ ”
331“ 90“” “ ” ” “ “ ” ” “ ” “ ” ”  “ ” “
31“ 90“ ” “ ” ” “ “ ” ” “ ” “ ” ”
31“ 90“ ” “ ” ” “ “ “” ” ” “ ” “ “” ” ” ““ ” ”
31“ 9198419840“ ” “ ” ” “ “ “ ” ” ” ““ ”” “ “ “ ” “ ” ” “ “ ” ” “ ” “ “ ” ”
19840“ ” “ ” ” “ “ “ ” ” ” “ “ ” ““ ”“ “ ” “ ” ” “ “ ” ” “ ” “ ““ ” ”” ”
198 (1992) 1992) ” “” ” “ “ “ ” ” ” “ “ ” “ “ ” “ “ ” “ ” ” “ “ ” ” “ “” ”“ ”“ “ ” ” ”
1992) ” “ ” ” “ “ “ ” ” ” “ “ ” “ “ ” “ “ ” “ ” ” “ “ ” “ ” “ “ ” ” “ ” “ “ ” ” ”” “
1”92) ” “ ” ” “ “ “ ” ”
1” 92) ” “ “ ” ”“ “ “ ” “ ” ”“ “ ” “ “ ” “ “ ” “ ” ” “ “ ” “ ” “ “ ” ” “
4. 4 . 9 2 ) ” “ “
7
11“ ”
“ 19801980 ” 11980 ” 2298
1
19
2
2980 33980
3980 ” “ ”
398(1996)( 1996) “VC
1
C
2
OO VC
1
OC
2
2 VOC
1
C
2
2‘C’OVC
1
C
2

”(1998)( 1998) “ ” “ “” ‘ ’ ”
221998) “ ” “ “ ” 2
2111998) “ ” “ “
11998) “ ” “ “ ” (( 19 1982198 19851985 1986)
1986) ) “ ” “ “ ” (( 98 1982)
122982) ) “ ” “ “ ”
2982) ) “ ” “ “ ” (( 98 19631963 19801 80) 1982)
1982) ) “ ” “ “ ” (( 98 19631963 1982)
1982) ) “ ” “ “ ” (( 98 1982)
(3) ( 3) )
( 3) ) “ ” “ “ ” ‘ ’ ‘ ’ ” (( ( 3 1996)
5. 5 . ) )
5. ) ) “ 5. ) ) “ ” “ “ ” ‘ ’ ‘ ’ ”
5. (1999)( 1999) “ ” “ “ ” ‘ ’ ‘ ’ ” (1)( 1) 99) “ ”
( 1) 99) “ ” “ “ ” ‘ ’ (2)( 2) 9(3)( 3) 99) (4)( 4) 99) “ ” “ “ ” ‘ ’ (“( “ ) 9”) ““ ” “ ”” “ ’
”“ “9” ) “ “ ” ”)) “ “ 9” ) “ “ ” ” ” ” “ ’ ‘ ’ ”
) “ “ 9(2002)( 2002) “ “ ” ” ” ” “ ’ ‘ ’ ”
( 2002) “ “ ” ” ” ” “ ’ ‘ ’ ”
( 20(2003b)( 2003b) “ “ ” ” ” ” “ ’ ‘ ’ ”
( 2003b) “ “ ” ” ” ” “ ’ ‘ ’ ”
2
8
“ ”
“ ”

“ ” “ ” “VV ”“ “AA
” ” “ “ ” “ ” “
” ” “ “ ”
” ” “ “ ” “ ” “
” ” “ “ ” “ ” “
” ” “ “ ” “

” ” “V/AV/ A // / // / ” “ “
/ / ” “V+V+”“ “ “
V+”““ “VV+””“ “ “ ” “
(1) ( ( 1) ( 1) “ “ “ ( 1( 1) “ “ “
( 1) “ “
(2) ( 2) “ “ “ ” ( 2) “ ( 2) “ “ “ ”
2) “
(3) 3) 3) “ 3
(4) 4) 4) 4
(5) 5) 5) 5)
)
9
“V+V+”  “VV+” ”
V“VV“ ” ” “VV“ ” ” “ 
V“ ” ” “VV“ ” ” “
11 “ ” ” “VV“ ” ” “ “
1.1.1 . 1 . “VV. 1 ” “ “
1.1.1. 1 . 1
V+V+
(6) 6) . 1. “ “
(7) 7) “ “
(8) 8) “

1.1.2.1 . 1
a.a . 1
VV. 1 . 2
V99. 1. 2.

VV
V1010
1111
122

b.b . V V //
V V “ // ” “ // ” ” “ V V” ” “V V” ”” “V V” ”
V” “V V” ”” “ “
(13) 3) ” “ “ “
) ” “ “
(14) 4) ” “ “
(15) 5) ” “ “
) ” “ “
(16) 6) ” “ “
10
1.2.1 . 2 . “VV. 2 ” “
V. 2“VV. 2” “
a. a. ” “ 
a. ” “
a1717 ” “ 17 ” 17 ” “
19951
1181895 1895189
Q Q
Q1919 19 19
9 Q Q9
b. . “VV. ” “ 
(20) ( 20) ( 20)( 20)
(21) ( 21)( 21(21) 21)
21) “VV21” “ “VV21”
“V
1
++V1V
2
” ”VVV
1
1
1 “V
1
++ ” “ “ V
1
1 ” V
2
2 ” V
1
1 V
2
2 ” 2222
22323”
22223” 23” 23”
22333” 33” 3
3”
2443” 43” 43”
19951
1“VV“ 9”
“V
1
+ V
2
2 V” VVV
2
2
2 “V
2
2 “ ”
225225“ ” 25“ ” 2
11
2626 26 2
“VV ” “ ” “ ”
S VV
S VV
V “ ”S “ ” “ ”
272 2 2 “ ” “ ”
→ “ ”
→ “
282 “ ” S “ ” 2 “ ” S
→ “ ” S “
→ “ ” S
“ ” S “ ” “ ” “ ”” “ ” “ ” S “ “”
” “ ” S “ “
•• “ ” S “ “ ” • “ ” S “ V V “ ” S “ “ ” “ ” “ ” V V “
V “ ” S ““ ”” “ ” “ ” ” 42 42 “V/AV/ ++/ ” “ “ ” S “ “ ” ” “ ” +
+/ ” “ “ ” S “ “ ” ”
••/ ” “ “VV“ ” ”“ “VV“ ” ”“ “ ” S “ “ ”
A A B B
B“ ” ” B“ ” ”
B“ ” ” “ B“ ” ” “
B“ ” ” “ B“ ” ” “
B“ ” ” “ “ ” S “ “ ” ” “ B
11A A“ ” ” “ “ ” S “ “ ” ” “ ” “ ” B B“ ” ” “ “ ” S “ “ ” ” “ ” “ ”
B“ ” ” “ “ ” S “ “
22A A“ B B“ ” ” “ “ ” S “ “ ” ” AAB B“ ” ” “ “ ” S““ “ ”” A A“ ” ” “ “ “S“ ”“ ” ” B B
B“ ” ““ “ ”S“ ” “ ” ”
A A B B
B“ ” “ “ “ B“ ” “ “ “
12
** *
* AAB B “ ”  B B ““ ””
B “ “ ” ”
33A A “ “ ” ” B B “ “ ”
••• “ “ ” ”
•• “ “ ” ” “ ”  “ ”
• “ “ ” ” “ ” 
•2929 “ “ ” ” “ ” 29 “ “ ”
29 “ “ ” ” “ ”  “ ” “ ” “ ”
29 “ “ ” ” “ “ ” “ ”
1.3.“V+“ V”. “
“ V”. “ “ ” ” “ “ ” 19981998 “ “ ” ” “ “ “ ” ”“ ”  “ ”
1998 “ “ ” ” “ “ “ ” ” “
1.3.1.“V1 . 3 ”1 . “ V
1. 3” 1. “ V ” ” “ “ “ ” ” “ ”  “ ” “ ”
A. “A. ”“ 1 . “ V
A. ”““. “” ” ” “ AA. ”““ . “ ” ” ” “ “ “ ” ” “ ”  “ A. :
(30) 30) “ . “” ” ” “ 
(31) ( 31) . “” ” ” “
(32) ( 32) . “ ” ” ” “  Q Q32)
(33) ( 33) . “ ” ” ” “ (( ( 3 ) . “” ” )
) ( 3 ) . ““ ” ”“ (( ( )) ( 3 ) . ““ (30)3“) ”. ““ ”” “ (31)( “1) ”. “
( “ 1) ” ”“ “ “” ”“ “V V“ ”) ” ” “ “ “ ” ” “ “ “ ” “
V“ ” ) ”
“ ”” “” ”“ ““ ”” “ ” “ “ ”  “ “” ” “ ” “ ”
“ ”” “ ” ” “ “ “ “” “ ”” “ ” “V”V” ” “ “” “ ”“ “ ”
V” ” “ “ ” “ ” “ “ ” “ ” ” “ ” “ “ “ ”  “ “ ” ” “ ” “ ” “ ” ”
V” ” “ “ ” “ ” “ “ ” “ ” ” :: ” ” “ “ ” “ ” “ “ ” “ ” ”
: ” ” “ “ ” “ ” “ “ ” “ ” ” “ ” “ :: ” ” “ “ ” “ ” “ “ ” “ ” ” “ “ ” “ “ :
13
:: “ ”
: : “ ” “ ” “ ” :
: 34a334a
334b334b
“ ”b“ ” “ ” “ ”” :: ” b“ ” “ (( ” b“ ” )) ” b“ ” ” “ ” “ ” ” )
) “b” ” ” “ ” “ :: “ b: “ b” ” ” “ “ “ ”” ” “ ” “ ” :


3535
3636
363535 “ ” 3636 “ ” “ ” “ “” “
36 “ ” ” “ ”“ “” ” “ “ ” “ ”
“6 “ ” ” “” ” “ ” “ “ ” ” “
“ 6 “ ” ” “ ”
116 “ ” ” “ ” ” “ “ ” “ “ ” ” ” “
(32)( 32) ” ” “ ” “ Q Q32) ”
(33) 33) ” ” “

22 2 “ ”
23737 “
38338 ......

33 3
a. “a. “ ”
a3939 “ ”
340440 “
14
4141
b. “b. “ ”
b4242 “ ” “ ”
4343 “ ”
c.c. “ ” “ ” “ ”
c44444 “ ”
44545 “ ....... . . . . .

B.“B. “ ”
B. ““ ”” “ ”
““ . ” ” ” “ ”


464 6 ”
(47) ....... . . . . . ”
““ . ” ”


(48) 4 8 )
(49)( 4 9 )
““4”) “ ”
“4” ) “ ”
“5050” ) “ // 0” ““ ” ” “ ”
/ 5151” “ “ ” // 1” ““ ” ” “ ”
/ 1” “ “ ” ““ // 1”“ “ ” “ “ ” 111” “ “ ” “ “ ” 221” “ “ ” “ “ ”
21” “ “ ” “ “ ” “ // 1”“ “ ” “ “ ” “ ” “ ”
/ 1” “ “ ” “ “
““1”““ ” ”“ “ ” “1”“ “” ”“ “ ” “ ”
15
(52) ( 52) (( ( “2) ”)
(53) ( 53) ” (( ( “3) ”)
) 3) ”
) “ 3 ”” “ ”
) “ “ ”3” ” ““ ” ”
11 1“ “” 3”” ““ ” ” “ ”
15454 “” 3”” ““ ” ” “ ” 5
55555 “ ” 3”” ““ ” ” “ ”
225 “ ” 3” ” “ “ ”“ ” “ ” ” “ ”
25 “ ” 3” ” “
25656 “” 3”” ““ ” “ ” “ ” ”

5757
5858
33
aa“ ”
a5959 5959
bb“ ”
b6060
cc“ ” ”
c6161 ” ” Q Q1
Q6262 ” ”

44 4
“V“V ”
aaV “ ” “ ”
a6363 “ ”
bb“ “ ” ”
“V“V ” ” ” “ “ ” ”
16
64 6 4 
4
6565 ]] 5
55
““ ”
“6666 ” 
1.3.2.“V1 . 3 ”2 . “ V
1. 3” 2. “ V “ ” 
A.“A. ”” 2 . “ V
A. ” ” 2. “ V “ ”  “ ” “ ”
A. ” ” 2. “ V
AA. A
11 1. “” 2. “ V”
a. “a. “ 2”“ V” aa. “ 2” “ V”
a6767 “ 2” “ V”
66868 “ 2” “V” (( “ 2” “V)
b.“b. “ “ 2”“ V” “ ”
b69669“ “ 2” “ V” “ “ ” “ ” “ ”
(( 9“ “ 2” “ V)
) 70770“ “ 2” “ V” “ “ ” “ 7070“ “ 2” “
77171“ “ 2” “ V” “ “ 1“ “ 2” “
c.“c. “ “ 2”“ V” “ “  ” “ ” “ ” “ ” “
c. ”“ 2““ V” ” “
c 72 7 7 2 ” “ 2 “ “ V ” ” “ 
2 2” “ 2“ “ V
7373” “ 2“ “ V” ” “
d. “d. ”“ “ ”  ” “ ” “ ” ”
d7474” “ “ ”
( )
17
7575
5 5
7676 .......

22 ““ ”
a.“a. ” ” “ ”
a77777” ” “ ”
b. “b. ” ” “ “ ”
b7878 ” ” “ “ ”
7979
c. “c. “ ” “ ”
c80880 “ ” “ ” ”
881881 “ ” “ ” ”
1 1 “ ”
d.“d. ”“ ” “ “
d8282” “ ” “ “ ” ” ……

8383 8383
33 ““ 3 ” “ ”
a. “a. ”“ ” “ ”“
a84884” “ ” …… “ ”
8585 ” …… “

8686

b.“b. ” “ ”
b8787” “ “
8888
44 ““ ” “ ”
“ 8989 ” “ 8989 ”
18
55 ““ ” “ ”
“ 9090 ” “ ”

9191 1 1
66 61 “ ”
69292

9393
B. “B. ”
B. ”
““ . ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
“ . ”“ ”” “ ” “ ” “ ” “ “ ” ” “ ” ““ ”
“ . ” “
11 1. ”“ ” ” “ ” “
a.a. ”“ ” ” ““ ” “ ” “ ” ”
a9494”“ ” ” “ “ ” “ ” “ ” ”

9595
b.“b. “ ”
b96996“ ” ” 9696“ ”
22 26“” ” “ ”
29797“ ” ” “ ”
998998“ ” ” “

33 3 “ ” “ ” “ ”
3 “ ” “ ” “ ”
39999“ ” “ ” “ ”

100100
44 40“ ”
19
a. “a. ” “ làl ” ”
l 111” ” “
b.“b. ” “ ”
b 101 1 0 1 “ ”
0 01 “
102102 “ ” 2
c. “c. “ ” “ “ ” ” “ ”
c1031103“ ” “ “ ” ”
03“ ” “
d. “d. ”“ ” “ “ ” ” ”
d1041104“ ” “ “ ” ” ”
55 50““ ” ” “ “ ” “ ” ” “ ” ” “ ”
50““ ” ” “ “ ” ____ “___” “ ” “ “ ” “ “” “ ” ” “ ”
___” “ ” “ “ “ ” “ “ ” “ “” ” ”“ “ ” ” “” ”
_1051105” “ ” “ “ “ ” “
66 ““ 0”” “ ” ““ ” “ ” “ ““ ” “ “ ” ” ” “ ” ”
“ 1061106” “ ” “ “ ” “ ” “ “ “ ” “ “ ”
107107” “ ” “ “ ” “ ” “ “ “ ” “ “ ” ” ” “ 1
07” “ ” “ “ ” “
07” “” “ ” ” “ “ ”” “ “ “
108108” “ ” …… ” “
108” “ ” …… ” “ “ ” ” “ “ “ ” “ “ ” ” ” “ ” ” ” “ ” ”
11 10“” “ ”…… ” “ “ ” ” “ “ “” “ “ ” ” ” “ ” ” ” ”
1109109” “ ” …… ” “ “ ” ” “ ((09” “ ” …… )
) 110110” “ ” …… ” “ “ ” ” “ ” “ “ ” ” ”
10” “ ” ……
22 21“” “ ” …” ” “ ““ ” ” ” ”
21111111” “ ” …” ” “ “ “ 111” “ ” …” ”
11121112” “ ” …” ” “ “ “ ” ” ” ” “ “ ”
20
CC“ ”
C“ ”  “ ” “ ” “
C“” ” “ ” “ ” “ ” “ ”
C“ ” “” ” “
11 1“ ” “ ” ” “ ” “ ” “ ” ”“
11131113“ ” ” “ ” “ ” “ ” ” “ ” 
13“ ” ” “
114 1 1 1 4 “ ” ” “ ” “ ” “ ” ” “ ”
14“ ” ” “
22 “ “ 4“ ” ””
a. “a. ”“ ” ” ” ““ ”
a1151115“ ”” ” “ “ ” 115“ ” “ ” “
b. “b. ”” “ “ “ ” ” “ ”  ”
b1161116” ” “ “ “ ” ” “ ”
1117117” ” “ “ “ ” ” “ ” 
17” ”
17” ”“ ” “ “ “ ” ” “ ” 
118118” ” “ ” “ “ “ ” ” “ ”  ” “
1.3.3.“V1 . 3 ”3 . “ V”
1. 3” 3. “ V” “ “ “ ” ” “ ”
A. “VA. ”V. “ V”
““ . ””V. “ V” “ “ “ ” ” “ ”  ” ________V. “ V”
_1191119_V. “ V” 119_V. “ V”
1201120_V. “ V” “ “
““ 2”_V. 119119_V. “ V“ ” “ “ ”“ “ 120120_V. “V“ ”” “ ”
“ “ ”_V. “ V“ ” ” “ ” “ ” “ “ ” ” “ ”  ” “ ” “ ”
“ ” _V. “ V“ ” ” “ ” “ ““ ”“ ” ” “ ”  ” “

111“ ” _V. “ V“ ” ” “ ” ““ “ ” “ ” ” “ ” ”  ” “
21
121121 
1122122

222 “ ”
21231123 “
23
124124 “
24
125125
33325 “
325 ”
3126126
1127127
44427 “ ”
41281128
55528 “ ” “ ”
51291129 “ 129

1301130

666 “ ”
6131131 “
31 “
132132 “
32 “
BB “VV “ ” “
V “ ” “
V “ ”
““ “ ” ”“ “ ”
11 ““ ”” ” “ “ “ ” ”
22
133133 3 ______
_1341…… 1
2 “ ” “  ”
135135 ” “
CC“VV“ ”
( )) ( ”
( ” “
( ” “ “ ”
1351135” “ “

“VV ”
V ”
V ”
V ”
V ” “ ” “
V ””
11 1 ” ” “ “” ”
11361136” “ “ ”
11371137” “ “ ”
22 ““ 37” ” “ ” “ ”
“ 1381138” ” “ ”
113911……” ……” ……” 1
33 ““ ……” ……” …””
“ 1401140” ……” …” ”
44 ““ 40” …”” …” ” “ ”
“ 14111Q Q41” …” ” …” ” “ ”
Q1421142” …” ” …” ” “ ”

1.4. “V “ V”. “V VV”. “V VV”. “
23
1.4.1. 1 . 4 . 1
1. 4. 1. “ ” “ ” “ ”  1
1431 3. 1. “ ” “ ” ”
1441 4. 1. “ ” “ ” ”
“ “”. 1. “ ” “ ” ” 
145145 1. “ ”  Q Q45
“ “” “. ” ” “ ”
““ “ ” “. ” ”
““ ” “. ” ” “ ” “  ” “ ”
“ ” “ . ”
“ ” “ . ” ” “ ” “ ” “ ” ” “ ” “ ” “ ”
“ ” “ . ” ” “ ” “ ” “ ”  “” ” “ ” “ ” “ ”
“ ” “. ”” ” “ ” “ “ ” ” 21 21“ “ ”” ” 18 18“ “ ” ” ” ” “
1““ ”” “” ”” “ ” “ “ ” ” “ ”  “ ” ” “
1“ “ ” ” “ ” ” ”
11461146 ” ” “ ”” ” “ ” “ “ ” ” “ ”  “ ” ”
146
11471147 ” ” “ ”” ” “ ” “ “ ” ”
11481148 ” ” “ ”” ” “ ” “ ””
11491149 ” ” “ ”” ” “
11501150 ” ” “ ”” ”
11511151 ” ” “ ”” ” “
11521152 ” ” “ ”” **52
*1531153 ” ” “ ”” **53
*53 ” ” “””” “ ” “ “ ”
*53 ” ” “ ”” ” “
*53 ” ” “ ”[+[ +] [+] ]] [ +” ” “ ”” ” “ ” [+[ +] [+] [ +]] [ +” 1461461471
147+” ” “ ”[+[ +] [+] ]] [ +” ” “ ” ” [+/- [ +] [-] [ - ]] [ - 1481
24
[+[ +] [+] [ ]] [ + 1491
149+ “ ” “ ” VV[[ 49] [+] ] [+] ] ] [ + [+/- [ +] [+/-] [ +]] ]
“ [ ”/ “ ” ” “
“ [ ” / “ ” [[ [ ] [] [ ] [+] ]] [ +/ “ [-[ - [ +] [+] ] [+] [ +]] [ +15015015115“+/ ”“
15”+/ ” “ ”
15” +/ ” “ [[ 5” ] [] [ ] [+] ]] “[ +”” “ ” “ [-[ - [ +] [+] [ ]] [ +” ” “ 15215
1153153“” ” ” ” “ ” [-[ - 3“ ] [+] ] [+] [ +]]
““ // ”+ “” ” ” “
/ ”+“” ” ” “ ” “ ” “ ”  “ ” “ ”
/ “+”” ” ” “ ” “
/ 154154+” ” ” ” “ ” “ ” “
54+” ” ”
155155+” ” ” ” “
155+”
**....... . . . . . ” ” “
**. . . . . ” ” “
*. . . . . ” ” “ “ ” “ ” “ ” “ ”
*. . . . . “ // // ”. . . . “ ” “ “ ” “ ” “ “ ” “ ” “ / // //
/ za:hupz// a: h// // ”: h
A
A“: h// “ ”“up“ ”” “ “ // “ ”“ up“ “ ”” “ “ “ “
/ “ ” ”u
/ “” ” up“ “ ”” ” “ “ “ “ ” “ ” “ “ ” “ ” “ “ ” “ ” [+[
[ ]] +” ” up[+[ +]] [+[ +” ” ]] +” ” u[+[ +” ” ] ] ” ” up
] “” up” “ ” ” ” “
] 156156” up” “ ” ” ” “ 1156” up” “ ”
( )
) 157157 (( 57 )
“ “7”
A
A“7” “ V V// ”7” “ 1997, 3)
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×