Tải bản đầy đủ

Bài soạn giai toan ve ti so phan tram tt


TRNG TIU HC NGUYN DU
Ngửụứi thửùc hieọn:
Nguyeón Mai Truực Linh


Một trường Tiểu Học có 800 học sinh,
trong đó học sinh nữ chiếm 52,5 %. Tính
số học sinh nữ của trường đó?
Số học sinh nữ của trường đó là:
800 : 100 x 52,5 = 420 (học sinh)
Đáp số: 420 học sinh

Lãi suất tiết kiệm là 0,5%. Một người
gửi tiền tiết kiệm 1000000 đồng. Tính
số tiền sau một tháng?
Số tiền lãi sau một tháng là:
1000000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng)
Đáp số : 5000 đồng

Muốn tìm tỉ số phần

trăm của một số phần
trăm ta làm thế nào

Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 2010
Toán

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×