Tải bản đầy đủ

Gián án HIV va hoi chung AIDS


HIV vµ héi chøng aids

I. AIDS là gì?
-
AIDS: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngư
ời. Các VSV gây bệnh - VSV cơ hội - sẽ lợi dụng lúc hệ
miễn dịch bị suy giảm, tấn công gây ra một loạt bệnh
truyền nhiễm- bệnh cơ hội.
Hiv và hội chứng aids
1. Khái niệm

2. Nguyên nhân
-
Do nhiễm virut HIV, loại
virut gây hội chứng suy giảm
miễn dịch ở người do phá huỷ
các tế bào của hệ thống miễn
dịch limphô T CD
4
.

Hiv và hội chứng aids
3. Các giai đoạn trong chu trình
nhân lên của virut HIV

3. Các giai đoạn trong chu trình nhân lên của virut HIV
- Hấp thụ
- Xâm nhập
- Sinh tổng hợp
- Lắp ráp
- Giải phóng
Quan sát băng hình về
quá trình nhân lên của
virut HIV, cho biết quá
trình nhân lên của HIV
có thể chia thành các giai
đoạn nào?

Cã nh÷ng ®­êng l©y
nhiÔm HIV/AIDS nµo?
Cho biÕt ®èi t­îng nµo cã
nguy c¬ l©y nhiÔm cao?
II. C¸c ®­êng l©y truyÒn HIV
Hiv vµ héi chøng aids
MÑ truyÒn
sang con
Qua ®­êmg
m¸u
Qua ®­êng
t×nh dôc

1. Qua đường máu
II. Các đường lây truyền HIV
-
Truyền máu hoặc truyền các sản phẩm của máu đã nhiễm
HIV.
-
Dùng chung bơm, kim tiêm và các dụng cụ tiêm chích mà
người nhiễm HIV đã sử dụng.
-
Có vết thương hở hoặc vết cắn trên da tiếp xúc với máu,


tinh dịch và dịch âm đạo của người bị nhiễm HIV.
Hiv và hội chứng aids

Hiv vµ héi chøng aids
2. Qua quan hÖ t×nh dôc
II. C¸c ®­êng l©y truyÒn HIV
-
Quan hÖ t×nh dôc víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV
3. Tõ mÑ truyÒn sang con
HIV cã thÓ truyÒn tõ mÑ sang con qua c¸c thêi k×:
-
Trong lóc mang thai
-
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn d¹ vµ ®Î
-
Khi em bÐ bó s÷a mÑ
Tõ mÑ sang con

Hiv vµ héi chøng aids
III. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña héi chøng AIDS
Tr×nh bµy c¸c giai
®o¹n ph¸t triÓn cña héi
chøng AIDS?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×