Tải bản đầy đủ

Tài liệu VỀ QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH SƠN LA

QUYẾT ĐỊNH
Số: 2553/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010
Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1208/TTr-SNV ngày 12 tháng
10 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh
Sơn La (Quy chế gồm 8 Chương và 36 Điều).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2010.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám
đốc các Doanh nghiệp Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
Nhấn vào ðây để xem thông tin chi tiết

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×