Tải bản đầy đủ

Chuong I-Bai 11-Dau Hieu Chia het Cho 2,Cho 5 !


Bài giảng điện tử lớp 6
TRƯỜNG TRUNG TIỂU HỌC PÉTRUS KÝ

C©u 1: Kh«ng lµm phÐp céng h·y cho biÕt tæng A = 430+18 cã chia
hÕt cho 2 kh«ng? V× sao?
Ph¸t biÓu tÝnh chÊt t­¬ng øng? ViÕt tæng qu¸t?
C©u 2: Kh«ng lµm phÐp céng h·y cho biÕt tæng B = 430+18+15 cã
chia hÕt cho 5 kh«ng? V× sao?
Ph¸t biÓu tÝnh chÊt t­¬ng øng? ViÕt tæng qu¸t?

Tiết 20 : Dấu hiệu chia hết cho2, cho 5
1.Nhận xét mở đầu
Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và
chia hết cho 5

Tiết 20: Dấu hiệu chia hết cho2, cho 5
2, Dấu hiệu chia hết cho 2
a, Ví dụ: Xét số
Ta có n = 430 + *
-Vì nên để thì

=>
KL1: Số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn
thì chia hết cho 2
-Vì nên để n không chia hết cho 2
thì * không chia hết cho 2
=>
KL2: Số có chữ số tận cùng là chữ số lẻ thì
không chia hết cho 2
b, Dấu hiệu chia hết cho 2:
Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn
thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó
mới chia hết cho 2

? Thay* bởi chữ số nào thì n chia hết
cho 2
? Vậy những số như thế nào thì chia
hết cho 2
43*n =
430 2M
* 2M
2nM
430 2M
{ }
* 1;3;5;7;9
? Thay* bởi chữ số nào thì n không chia
hết cho 2
? Vậy những số như thế nào thì không
chia hết cho 2
{ }
* 0;2;4;6;8

Tiết 20: Dấu hiệu chia hết cho2, cho 5
C ,Bài tập:
-?1. Trong các số sau, số nào chia hết cho2, số nào không
chia hết cho 2?
328; 1437;895;1234
Trả lời:
Những số chia hết cho 2 là: 328;1234
Những số không chia hết cho 2 là: 1437; 895
(Theo dấu hiệu chia hết cho 2)
-Trong các câu sau, câu nào đúng ,câu nào sai:
A.Số có chữ số tận cùng bằng 6 thì chia hết cho 2
B.Số chia hết cho 2 thì có tận cùng bằng 6
C.Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 2
D. Tích của hai số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 2


S
S

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×