Tải bản đầy đủ

Quản trị nhân lực Chuong 2

Ch
Ch
−¬
−¬
ng
ng

2
2

Tuy
Tuy
Ó
Ó
n
n

dông
dông

nh

nh
©
©
n
n

s
s
ù
ù
Ch
Ch
−¬
−¬
ng
ng

2
2

Tuy
Tuy
Ó
Ó
n
n

dông
dông

nh
nh
©
©
n
n

s
s
ù
ù
I.

Kh¸i

niÖmvai

trß

cña

TuyÓn

dông

nh©n


II.

C¸c

nguån

tuyÓn

dông

nh©n


III.

C¸c

b−íc

tuyÓn

dông

nh©n


I.
I.
Kh
Kh
¸
¸
i
i

ni
ni
Ö
Ö
m
m

v
v
μ
μ

vai
vai

tr
tr
ß
ß

c
c
ñ
ñ
a
a

Tuy
Tuy
Ó
Ó
n
n

dông
dông

nh
nh
©
©
n
n

s
s
ù
ù
1.
1.

Kh
Kh
¸
¸
i
i

ni
ni
Ö
Ö
m
m
Tuy
Tuy
Ó
Ó
n
n

dông
dông

nh
nh
©
©
n
n

s
s
ù
ù

®−
®−
î
î
c
c

hi
hi
Ó
Ó
u
u

l
l
μ
μ

qu
qu
¸
¸

tr
tr
×
×
nh
nh

t
t
×
×
m
m

kiÕm
kiÕm

v
v
μ
μ

l
l
ù
ù
a
a

ch
ch
ä
ä
n
n

nh
nh
©
©
n
n

s
s
ù
ù

®Ó
®Ó

th
th
á
á
a
a

m
m
·
·
n
n

nhu
nhu

c
c
Ç
Ç
u
u

s
s
ö
ö

dông
dông

c
c
ñ
ñ
a
a

doanh
doanh

nghi
nghi
Ö
Ö
p
p

v
v
μ
μ

b
b
æ
æ

sung
sung
l
l
ù
ù
c
c

l
l
−î
−î
ng
ng

lao
lao

®
®
é
é
ng
ng

c
c
Ç
Ç
n
n

thiÕt
thiÕt

nh
nh
»
»
m
m

th
th
ù
ù
c
c

hi
hi
Ö
Ö
n
n

môc
môc

ti
ti
ª
ª
u
u

c
c
ñ
ñ
a
a

doanh
doanh

nghi
nghi
Ö
Ö
p
p
.
.
Kh
Kh
á
á
i
i

ni
ni


m
m


Tuy
Tuy


n
n
dụng
dụng
nh
nh
â
â
n
n
s
s


g
g


m
m
hai
hai
kh
kh
â
â
u
u
:
:
T
T
ì
ì
m
m
kiếm
kiếm
nh
nh
â
â
n
n
s
s


v
v


L
L


a
a
ch
ch


n
n
nh
nh
â
â
n
n
s
s
Nhu
Nhu
c
c


u
u
s
s


dụng
dụng
lao
lao
đ
đ


ng
ng
v
v


b
b


sung
sung
l
l


c
c
l
l


ng
ng
lao
lao
đ
đ


ng
ng
c
c


n
n
thiết
thiết
c
c


về
về
s
s


l
l


ng
ng
v
v


chất
chất
l
l


ng
ng
lao
lao
đ
đ


ng
ng


Tuy
Tuy


n
n
dụng
dụng
nh
nh
â
â
n
n
s
s


l
l


m
m


t
t
qu
qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
ph
ph


c
c
t
t


p
p


Tuy
Tuy


n
n
dụng
dụng
nh
nh
â
â
n
n
s
s


đ
đ


c
c
th
th


c
c
hi
hi


n
n


tất
tất
c
c


c
c
á
á
c
c
vị
vị
trí
trí
trong
trong
doanh
doanh
nghi
nghi


p
p


Tuy
Tuy


n
n
dụng
dụng
nh
nh
â
â
n
n
s
s


ph
ph


i
i


s
s


tham
tham
gia
gia
c
c


a
a
c
c
á
á
c
c
b
b


ph
ph


n
n


nhu
nhu
c
c


u
u
tuy
tuy


n
n
dụng
dụng
,
,
b
b


ph
ph


n
n
qlý
qlý
nh
nh
â
â
n
n
s
s


v
v


nh
nh


QT
QT
cấp
cấp
cao
cao
(
(
nếu
nếu
l
l


vị
vị
trí
trí
quan
quan
tr
tr


ng
ng
). TDNS l
). TDNS l


tr
tr
á
á
ch
ch
nhi
nhi


m
m
c
c


a
a
tất
tất
c
c


c
c
á
á
c
c
nh
nh


QT
QT
trong
trong
DN
DN
2. Vai

trò

của

Tuyển

dụng

nhân

sự

Đốí với doanh nghiệp
Bổ

sung nguồn

nhân

lực

phù

hợp

với

yêu

cầu

của

hoạt động

SXKD
Giúp

doanh

nghiệp

thực

hiện

các

mục

tiêu

kinh

doanh

hiệu

quả

nhất
Nâng

cao

năng

lực

cạnh tranh

của

DN
Giúp

DN tiết

kiệm

đợc

chi phí

v

sử

dụnghiệu

quả

các

nguồn

lực

khác

của

doanh

nghiệp
Tạo tiền

dề

cho

các

tác

bố

trí

sử

dụng, đo tạo
v

phát

triển

nhân

sự
2. Vai

trò

Đối với ngời lao động

Tạo không khí thi đua, cạnh tranh trong nội bộ
những ngời lao động

Ngời LĐ hiểu rõ hơn v đợc định hớng bởi: triết
lý, quan điểm của nh QT, mục tiêu DN.

Đối với xã hội

Tăng số lợng lao động xã hội có việc lm, có thu
nhập. Giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Giảm các tệ nạn xã hội

Sử dụng nguồn lực XH một cách hữu ích
II. Các

nguồn

tuyển

dụng

nhân

sự:

1.

Nguồn

bên

trong

doanh

nghiệp

(nguồn

nội

bộ)

L

những

lao

động

đang

lm

việc

trong

DN nhng

lại có

nhu

cầu

vkhả

năng

thuyên

chuyển

để

đảm nhận

một

công

việc

khác
Ưu điểm:
9 Sdụng có hquả hơn nguồn
lực NS hiện có
9 Tạo cơ hội thăng tiến cho
NS
9 Tạo ra sự thi đua tích cực
9 NS ở có khả năng hội nhập
nhanh, có lòng trung thnh
9 Cphí tuyển dụng thấp
Nhợc điểm:
9 Hạn chếvềsốlợng v
chất lợng ứng viên
9 Gây xáo trộn về mặt tổ chức
9 Gây hiện tợng xơ cứng,
giảm tính sáng tạo
9 Hình thnh nhóm NS không
thnh công, chán nản,bi
quan có hnh động tiêu
cực.
2. Nguồn

bên

ngoi

doanh

nghiệp
:
Xem

xét

trong

các

loại nh: LĐ

đã

đợc

đo tạo, LĐ

cha
tham

gia

đo tạo vhiện

khôngviệc

lm
Ưu điểm:
Nguồn ứng viên phong
phú, đa dạng
Môi trờng lmviệcmới
mẻ
Ngời lao động thuần
nhất hơn, ngời sử dụng
lao động có điều kiện
huấn luyện từ đầu
Ngời lao động mới có
nhiều động cơ lmviệc
Hạn chế:
Ngời lao động cha
quen với môi trờng
lmviệcmới
Chi phí tuyển dụng
cao hơn
Mất nhiều thời gian
III. Các

bớc

tuyển

dụng

nhân

sự

trong

DN
Định

danh

công

việc

cần

tuyển

dụng
Thông

báo

tuyển

dụng
Thu nhận

v

xửhồ


Tổ

chức

thi

tuyển
Đánh

giá

ứng

viên
Quyết

định

Tuyển

dụng
HộI

NHậP NHÂN VIÊN MớI
1. Định

danh

công

việc

cần

tuyển

dụng

Mục đích:

Xác định nhu cầu nhân sự về:
9
Số lợng
9
Chất lợng
9
Cơ cấu

Công việc cần lml xây dựng:
9
Bảnmôtảcôngviệc
9
Bản tiêu chuẩn công việc
1. §Þnh

danh

c«ng

viÖc

cÇn

tuyÓn

dông

Néi dung:
¾
X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù tuyÓn dông:
9
C«ng viÖc cÇn tuyÓn dông lμ l©u dμi hay thêi vô
9
§ßi hái kiÕn thøc chuyªn m«n ntn?
9
Ng−êi L§ cã chøc tr¸ch, nhiÖm vô g×?
9
Mèi quan hÖ víi c¸c vÞ trÝ kh¸c trong doanh nghiÖp
9
C¸c tiªu chuÈn, yªu cÇu c«ng viÖc
1.
Định

danh

công

việc

cần

tuyển

dụng

Nội dung:

2 sản phẩm của việc định danh
9
Bản mô tả công việc:

Nhận diện về công việc

Mô tả thực chất công việc

Các mối quan hệ khi thực hiện công việc

Điều kiện lmviệc

Chức năng, nhiệm vụ khi đảm nhân công việc

Tiêu chuẩn ngời lao động

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×