Tải bản đầy đủ

Quản trị nhân lực Chuong 1

Chơng

1: Khái

luận

về

Quản

trị

nhân

lực
Khái

niệm

v


vai

trò

của

Quản

trị

nhân

lực
Những

nội

dung của

Quản

trị

nhân

lực
Các

học

thuyết

Quản

trị

nhân

lực
Một

số

chức

danh

Quản

trị

nhân

lực
Kh¸i

niÖm

cña

Qu¶n

trÞ

nh©n

lùc
Kh¸i

niÖm:
Qu¶n

trÞ

nh©n

lùctæng

hîp

c¸c

ho¹t
®éng

qu¶n

trÞ

liªn

quan

®Õn

viÖc

t¹o ra,
duy

tr×, ph¸t

triÓn

dônghiÖu

qu¶

yÕucon ng−êi

trong

doanh

nghiÖp

nh»m

®¹t ®−îc

môc

tiªu

chung

cña

doanh

nghiÖp.
Khái

niệm
QTNL l

một

quá

trình

bao

gồm

các

chức

năng:
hoạch định, tổ

chức, lãnh

đạo v

kiểm

soát

đợc

thực

hiện

một

cách

đồng

bộ

v

chặt

chẽ

nhằm

sử

dụng

nguồn

lực

NS hiệu

quả.
QTNL có

mqhệ

chặt

chẽ

với

các

lĩnh

vực

QT
khác

nh: QTCL, QTBH,QTMH,
QTNL l

trách

nhiệm

của

mọi

nh

quản

trị

trong

doanh

nghiệp
QTNL vừa

l

khoa

học

vừa

l

nghệ

thuật.
Vai
Vai

tr
tr
ò
ò

c
c


a
a

QTNL
QTNL
QTNL
QTNL
góp
góp

ph
ph


n
n

ph
ph
á
á
t
t

huy
huy

n
n
ă
ă
ng
ng

l
l


c
c

l
l


m
m

vi
vi


c
c

c
c


a
a

con
con
ng
ng


ời
ời
m
m


c
c

tri
tri


t
t

để
để

v
vhi
hi


u
u

qu
qu


QTNL
QTNL
góp
góp

ph
ph


n
n

t
t


o
o
ra
ra

b
b


u
u

kh
kh
ô
ô
ng
ng

khí
khí

l
l


m
m

vi
vi


c
c

tích
tích

c
c


c
c
,
,
l
l


nh
nh

m
m


nh.
nh.
Ph
Ph
á
á
t
t

huy
huy

t
t


t
t

m
m


i
i

tinh
tinh

th
th


n
n

c
c


a
a

t
tch
ch


c
c
.
.
QTNL
QTNL
quyết
quyết

đ
đ
ịnh
ịnh

s
sth
th


nh
nh

c
c
ô
ô
ng
ng

hay
hay
thất
thất

b
b


i
i
c
c


a
a

doanh
doanh

nghi
nghi


p
p
QTNL l
QTNL lho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng

nền
nền

t
t


ng
ng

c
c


a
a

m
m


i
i

ho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng

qu
qu


n
n

trị
trị

kh
kh
á
á
c
c

trong
trong

doanh
doanh

nghi
nghi


p
p
.
.
M
M


i
i

QT
QT
suy
suy

cho
cho

c
c
ù
ù
ng
ng

l
lQTNL
QTNL
Nh÷ng

néi

dung cña

QTNL
:mqh

chÆt

chÏ

sung cho

nhau.
Bè trÝ vμ
sö dông NS
§·i ngé
nh©n sù
§μo t¹o,
ph¸t triÓn NS
TuyÓn dông
nh©n sù
M«i tr−êng QTNL
Môc

tiªu
cña

DN
M
M
«
«
i
i

tr
tr


êng
êng

QTNL
QTNL
¾
¾
Môi
Môi
trư
trư


ng
ng
bên
bên
ngo
ngo
à
à
i
i
9
9
Quy
Quy
đ
đ


nh
nh
,
,
ch
ch
í
í
nh
nh
s
s
á
á
ch
ch
c
c


a
a
Nh
Nh
à
à
c
c
,
,
Lu
Lu


t
t
lao
lao
đ
đ


ng
ng
9
9
Đi
Đi


u
u
ki
ki


n
n
KT
KT
-
-
XH
XH
c
c


a
a
t
t


ng
ng
ng
ng
à
à
nh
nh
,
,
ngh
ngh


,
,
đ
đ


a
a
phương
phương
,...
,...
9
9
Y
Y
ế
ế
u
u
t
t


KH
KH
-
-
CNg
CNg
v
v


i
i
nh
nh


ng
ng
yêu
yêu
c
c


u
u
v
v
à
à
đòi
đòi
h
h


i
i
m
m


i
i
9
9
Á
Á
p
p
l
l


c
c
t
t


đ
đ


i
i
th
th


c
c


nh
nh
tranh
tranh
,
,
kh
kh
á
á
ch
ch
h
h
à
à
ng
ng
,
,
ch
ch
í
í
nh
nh
quy
quy


n
n


đo
đo
à
à
n
n
th
th


,...
,...
¾
¾
Môi
Môi
trư
trư


ng
ng
bên
bên
trong
trong
9
9
S
S


m
m


nh
nh
,
,
m
m


c
c
tiêu
tiêu
c
c


a
a
doanh
doanh
nghi
nghi


p
p
9
9
Chi
Chi
ế
ế
n
n
c
c
kinh
kinh
doanh
doanh
9
9
Văn
Văn
ho
ho
á
á
doanh
doanh
nghi
nghi


p
p
9
9
Quy
Quy


,
,
kh
kh


năng
năng
t
t
à
à
i
i
ch
ch
í
í
nh
nh
c
c


a
a
doanh
doanh
nghi
nghi


p
p
9
9
C
C


đông
đông
,
,
công
công
đo
đo
à
à
n
n
Tuyểndụngnhânsự
L

hoạt động

liên

quan

đến

quá

trình

cung

ứng

nguồn

lực

NS cho

DN. Tuyển

dụng

nhân

sự

bao

gồm

2 khâubảnmqh

chặt

chẽ

l:
Thu hút, tìm

kiếm

NS
Tuyển

chọn

NS
Yêu

cầu

khi

thực

hiện

TDNS:
Xác

định

nguồn

TD đúng
Xây

dựng

quy

trình

TD khoa

học

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×