Tải bản đầy đủ

1.4.2 Qui trình nghiên cứu một đề tài khoa học giáo dục

1.4.2 Qui trình nghiên cứu một đề tài khoa học giáo dục
Quy trình nghiên cứu một đề tài về PPDHHH nói riêng, về khoa học giáo dục nói
chung, thường gồm các giai đoạn chủ yếu sau đây:
- Xác định đề tài nghiên cứu và lập đề cương nghiên cứu. Đó là giai đoạn chuẩn
bị nghiên cứu.
- Giai đoạn thiết kế quy trình nghiên cứu, trong đó quan trọng là xây dựng hệ
thống giải thuyết khoa học, xây dựng mô hình lí tưởng về đối tượng, thu thập
xử lí thông tin lí luận, thu thập xử lí tài liệu thực tiễn.
- Giai đoạn triển khai việc nghiên cứu (hay thi công sơ đồ logic của quy trình
nghiên cứu đề tài), trong đó quan trọng là sử dụng phối hợp các phương pháp
nghiên cứu thích hợp, đặc biệt là thực nghiệm sư phạm, đánh giá kết quả của
thực nghiệm sư phạm và của cả công trình và trình bày công trình thành một
văn bản khoa học.
Nội dung cụ thể của từng giai đoạn:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×