Tải bản đầy đủ

Bài giảng Chính sách nhân sồi buổi 3


Chính saùch
Chính saùch
nhaân söï
nhaân söï


Đònh hướng và điều chỉnh mọi hoạt động, mọi
quan hệ nhân sự trong hoạt động hàng ngày của
doanh nghiệp.
VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Là cơ sở để ra các quyết đònh nhân sự như khen
thưởng, kỷ luật lao động, thuyên chuyển công
tác, bổ nhiệm nhân sự….

Đảm bảo tính nhất quán trong tổ chức, điều
hành doanh nghiệp.


Tạo hướng nhìn chung cho tập thể nhân viên

nhằm hướng tới đạt mục tiêu doanh nghiệp.
VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Tạo lợi thế cạnh tranh trên thò trường lao động.

Tạo sự công bằng đối với mọi nhân viên và có
thể giữ được những người làm việc tốt cho
doanh nghiệp.

THẾ NÀO LÀ MỘT CSNS CHUẨN?

Phản ánh được tầm nhìn, sứ mệnh, văn hóa và
chiến lược của doanh nghiệp.

Nhất quán, rõ ràng, dễ thực hiện và phải viết ra
thành văn bản.

Được phổ biến rộng rãi, có giải thích rõ ràng và
được hiểu đúng.

Đảm bảo tuân thủ theo quy đònh của pháp luật.

THẾ NÀO LÀ MỘT CSNS CHUẨN?

Phải phù hợp với “lòng dân”:

Hợp với “lòng dân” được hiểu là chính sách nhân
sự phải thể hiện được sự công bằng tương đối giữa
cái “mang-kiếm”.

Một chính sách nhân sự dù được mọi thành phần
bên ngòai doanh nghiệp đánh giá là tốt đến mấy
nhưng không phù hợp với đa số nhân viên thì
cũng vô nghóa.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×