Tải bản đầy đủ

Bài giảng Chính sách nhân sồi buổi 2


Chính saùch
Nhaân söï

NGUỒN HÌNH THÀNH CSNS
Chính sách nhân sự được hình thành từ đâu?
Hay cơ sở để xây dựng nên chính sách nhân sự?
ª
Tầm nhìn/hòai bảo của doanh nghiệp.
ª
Sứ mệnh của doanh nghiệp.
ª
Chiến lược của doanh nghiệp.
ª
Văn hóa doanh nghiệp.

TẦM NHÌN/HOÀI BẢO CỦA DOANH NGHIỆP

Tầm nhìn (vision) của doanh nghiệp nghóa là “Trong
tương lai doanh nghiệp sẽ là gì?”


Tầm nhìn chính là mục tiêu cao nhất mà doanh nghiệp
muốn đạt được vào một khỏan thời gian nào đó trong
tương lai.

Có tầm nhìn ngắn hạn và có tầm nhìn dài hạn, phụ thuộc
vào từng doanh nghiệp, nhưng phải có tầm nhìn để đònh
hướng họat động của doanh nghiệp.

TẦM NHÌN/HOÀI BẢO CỦA DOANH NGHIỆP
Nói cách khác tầm nhìn là
cái mà doanh nghiệp muốn:
Đạt được/Kiếm được

SỨ MỆNH CỦA DOANH NGHIỆP

Sứ mệnh (mission) của doanh nghiệp nghóa là
“Lẽ sống của doanh nghiệp”
Hay là “Doanh nghiệp tồn tại để làm gì”.

Sứ mệnh là những gì tốt đẹp nhất mà doanh nghiệp cống
hiến cho xã hội, cho cộng đồng thông qua họat động của
mình.

Sứ mệnh lớn hay nhỏ phụ thuộc vào mỗi doanh nghiệp,
nhưng phải có sứ mệnh thì doanh nghiệp mới được cộng
đồng chấp nhận. Được cộng đồng chấp nhận thì doanh
nghiệp mới có thể tồn tại.

SỨ MỆNH CỦA DOANH NGHIỆP
Nói cách khác sứ mệnh là
Nói cách khác sứ mệnh là
cái mà doanh nghiệp
cái mà doanh nghiệp


Mang đến cho cộng đồng
Mang đến cho cộng đồng
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
Tầm nhìn và sứ mệnh chính là
Tầm nhìn và sứ mệnh chính là
hai mặt của một vấn đề:
hai mặt của một vấn đề:


“có Kiếm thì có Mang”
hoặc
hoặc
“có Mang thì có Kiếm”

TẦM NHÌN VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
ª
Để đạt được (kiếm được) cái mà doanh nghiệp mong
muốn trong tương lai thì chính sách của doanh nghiệp từ
hôm nay phải như thế nào?
ª
Chính sách của doanh nghiệp phải cùng hướng đến
tầm nhìn của doanh nghiệp.

ª
Nói cách khác là chính sách phải được xây dựng
nhằm từng bước đạt được tầm nhìn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×