Tải bản đầy đủ

Bài giảng Chính sách nhân sồi buổi 1


.
.
Chính
saùch
Nhaân
söï


Hiểu rõ về chính sách nhân sự.
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Biết cách xây dựng chính sách nhân sự.
.
.

Áp dụng chính sách nhân sự vào họat động của doanh
nghiệp.


Tìm hiểu về chính sách nhân sự.

Tìm hiểu về chính sách nhân sự.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển chính sách nhân sự
Phát triển chính sách nhân sự.
.
.

Vận hành chính sách nhân sự.
Vận hành chính sách nhân sự.

Nhìn từ góc độ Quốc gia:
Nhìn từ góc độ Quốc gia:


KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH

Chính sách là đường lối hướng dẫn các hoạt động của xã
Chính sách là đường lối hướng dẫn các hoạt động của xã
hội nhằm đạt những mục tiêu xã hội.
hội nhằm đạt những mục tiêu xã hội.
.
.

Đường lối đó được cụ thể hoá bằng pháp lệnh, bộ luật,
Đường lối đó được cụ thể hoá bằng pháp lệnh, bộ luật,
nghò đònh, thông tư hướng dẫn...
nghò đònh, thông tư hướng dẫn...

Như vậy chính sách của Quốc gia được thể hiện thông qua
Như vậy chính sách của Quốc gia được thể hiện thông qua
pháp lệnh, bộ luật, nghò đònh, thông tư hướng dẫn...
pháp lệnh, bộ luật, nghò đònh, thông tư hướng dẫn...

Nhìn từ góc độ Doanh nghiệp:
Nhìn từ góc độ Doanh nghiệp:


KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH


Chính sách là phương hướng nhằm hướng dẫn các hoạt
Chính sách là phương hướng nhằm hướng dẫn các hoạt
động của nhân viên đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.
động của nhân viên đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.
.
.

Phương hướng đó được thể hiện bằng chính sách kinh
Phương hướng đó được thể hiện bằng chính sách kinh
doanh, chính sách tài chính, chính sách nhân sự....của
doanh, chính sách tài chính, chính sách nhân sự....của
doanh nghiệp.
doanh nghiệp.

Ví dụ 1: Chính sách kinh doanh
Ví dụ 1: Chính sách kinh doanh


Công ty cam kết tiến hành kinh doanh theo pháp luật và các
Công ty cam kết tiến hành kinh doanh theo pháp luật và các
tiêu chuẩn đạo đức nhất đònh.
tiêu chuẩn đạo đức nhất đònh.
Chúng tôi mong muốn mỗi một nhân viên của công ty phải
Chúng tôi mong muốn mỗi một nhân viên của công ty phải
trung thực và công bằng với khách hàng, các nhà cung cấp và đồng
trung thực và công bằng với khách hàng, các nhà cung cấp và đồng
nghiệp.
nghiệp.


Bằng việc duy trì những tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ khuyếch
Bằng việc duy trì những tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ khuyếch
trương danh tiếng của mình và uy tín của chúng ta sẽ ngày càng
trương danh tiếng của mình và uy tín của chúng ta sẽ ngày càng
tăng lên trong cộng đồng”.
tăng lên trong cộng đồng”.
KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH


Chính sách nhân sự phản ảnh cách nhìn, cách sử dụng,
Chính sách nhân sự phản ảnh cách nhìn, cách sử dụng,
cách đối xử của chủ doanh nghiệp đối với nhân viên
cách đối xử của chủ doanh nghiệp đối với nhân viên
trong quá trình quản lý doanh nghiệp.
trong quá trình quản lý doanh nghiệp.
KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Cách nhìn, cách sử dụng, cách đối xử đó nhằm đạt được
Cách nhìn, cách sử dụng, cách đối xử đó nhằm đạt được
mục tiêu của doanh nghiệp.
mục tiêu của doanh nghiệp.
Chính sách nhân sự:
Chính sách nhân sự:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x