Tải bản đầy đủ

GIAO AN TD9 hoc ki 2

Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 37 : nhảy cao bóng chuyền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua
- Bóng chuyền : Ôn các t thế di chuyển, đệm bóng, chuyền bóng cao tay.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tơng đối.
- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện các t thế di chuyển, đệm bóng, chuyền bóng tơng đối tốt.
3. Thái độ hành vi: Nghiêm túc, tự giác, tích cực, có tinh thần hoc tập.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.

2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Chạy lăng mũi chân.
II. Phần cơ bản.
1. Nhảy cao:
Luyện tập một số động tác bổ trợ nhảy cao:
- Đứng lăng trớc - sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
2l x 30
28 - 30
2l x 10C
2l x 10C
2l x40
2l x 30C
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp khởi động chuyên
môn.
Đội hình tập bài tập bổ trợ.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Tr ờng THCS Đồng ý trang


1
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua
xà tiếp đệm bằng chân giậm.
2. Bóng chuyền.
Luyện tập các kỹ thuật cơ bản
đã đợc học ở lớp 8
a) Các động tác di chuyển
- Di chuyển trớc.
- Di chuyển ngang.
b) Đệm bóng, chuyền bóng,phát bóng thấp
tay
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thả lỏng các khớp.
- Thực hiện động tác vơn thở.
2. Nhận xét giờ học.
- u điểm.
- Nhợc điểm.
3. Bài tập về nhà.
- Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò.
- Tập đệm bóng chuyền bóng.
4. Xuống lớp.
- GV hô: Lớp giải tán!
- HS hô : Khoẻ!
3l
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
4 - 5
x x
x x
x x
Đội hình tập di chuyển.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Tập đệm,chuyền bóng theo hàng
x x x x x x x x x x x
3m
x x x x x x x x x x x
Tập hơp hàng ngang, dàn hàng hồi
tĩnh
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Tr ờng THCS Đồng ý trang


2
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 38 : nhảy cao - chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua.
- Chạy bền : Chay bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tơng đối.
- Chạy bền: Biết vận dụng chạy hết cự ly 500m.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
3. Kiểm tra bài cũ.
Đà một bớc giậm nhảy- đá lăng
II. Phần cơ bản.
1. Nhảy cao:
a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao
- Đứng tại chỗ đá chân lăng trớc - sau và lăng
ngang.
8 - 10
4-5
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
1- 2 em
28 - 30
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

x
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
Tr ờng THCS Đồng ý trang


3
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
- Bật cóc.
2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa
hình tự nhiên..
- Nam : 500m
- Nữ : 300m
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thả lỏng các khớp.
- Thực hiện động tác vơn thở.
2. Nhận xét giờ học.
- u điểm.
- Nhợc điểm.
3. Bài tập về nhà.
- Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò.
- chay 400m phối hợp hít thở.
4. Xuống lớp.
- GV hô: Lớp giải tán!
- HS hô : Khoẻ!
2l x 10C
2l x40C
2l x 30C
4 - 5
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- GV chú ý quan sát sửa sai cho
HS. x x x x x
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Tr ờng THCS Đồng ý trang


4
Sân trờng
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 39 : nhảy cao bóng chuyền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao:+ Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua.
+ Học giai đoạn chạy đà của nhảy cao kiểu Bớc qua
- Bóng chuyền : Ôn đệm bóng chuyền bóng.
Học: Phat bóng cao tay chính diện
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tơng đối đợc. Biết cách đo đà và
chạy đà một cách tơng đối.
- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện các t thế đệm bóng, chuyền bóng cao tay tơng đối chính
xác.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua
xà.
II. Phần cơ bản.
8 - 10
4-5
2L x 8N
2L x 8N
2L x 30
2L x 8N
2L x 8N
2L x 8N
28 - 30
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

x
Tr ờng THCS Đồng ý trang


5
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
1. Nhảy cao:
a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao
- Đứng tại chỗ đá chân lăng trớc và lăng
ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
b) Học giai đoạn chạy đà.
- Các bớc đà đợc chia làm 2 phần: Một số bớc
đà đầu và ba bớc cuối.
- Ba bớc đà cuối có độ dài khác nhau: Bớc thứ
hai dài nhất và bớc thứ ba ngắn nhất trong ba
bớc.
2. Bóng chuyền: ôn bài cũ..
Học mới: Phát cầu cao tay chính diện: GV
lam mẫu, phân tích động tác
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thả lỏng các khớp.
- Thực hiện động tác vơn thở.
2. Nhận xét giờ học.
- u điểm.
- Nhợc điểm.
3. Bài tập về nhà.
- Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò.
- Tập phát bóng cao tay.
4. Xuống lớp.
- GV hô: Lớp giải tán!
- HS hô : Khoẻ!
5 phút
10 phút
4 - 5
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Bóng chuyền.
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình học chạy đà.

- Chạy đà chính diện qua xà và
tiếp đệm bằng chân giậm nhảy còn
chân lăng co.
- Chạy đà tự do xác định chân
giậm nhảy và cách đo đà.
Đội hình tập bóng chuyền
x x x x x x x
12 - 15m
x x x x x x x
Sau 12 - 15 2 nhóm đổi vị trí TL
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Tr ờng THCS Đồng ý trang


6
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 40 : bóng chuyền - chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Bóng chuyền: + Ôn một số động tác kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng và phát bóng.
- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện các động tác phát bóng một cách tơng đối. Biết cách phát
bóng một cách tơng đối.
- Chạy bền: Học sinh biết cách phối hợp hit thở với chạy.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện
II. Phần cơ bản.
1. Bóng chuyền:
a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT bóng
chuyền
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
28 - 30
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

x
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
Tr ờng THCS Đồng ý trang


7
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
- Bật cao hình cánh cung
b) Ôn tạp các kỹ năng đệm bóng, phát bóng
2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa
hình tự nhiên
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thả lỏng các khớp.
- Thực hiện động tác vơn thở.
2. Nhận xét giờ học.
- u điểm.
- Nhợc điểm.
3. Bài tập về nhà.
- Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò.
- Đệm, phát bóng.
4. Xuống lớp.
- GV hô: Lớp giải tán!
- HS hô : Khoẻ!
2L x 10C
2L x40C
2L x 30C
4 - 5
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

GV quan sát giúp đỡ học sinh
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Tr ờng THCS Đồng ý trang


8
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 41 : nhảy cao bóng chuyền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua và kỹ thuật
chạy đà - giậm nhảy.
- Bóng chuyền : + Ôn các t thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đệm bóng, chuyền bóng
cao tay.
+ Học kỹ thuật đập bóng chính diện theo phơng lấy đà(trớc mặt).
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tơng đối. Biết cách đo đà, chạy
đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy một cách tơng đối.
- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện kỹ thuật di đà 3 bớc bật nhảy đánh bóng tơng đối đợc.
Thực hiện kỹ thuật di chuyển đà 3 bớc một cách tơng đối.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật phát bóng cao tay.
- Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.
II. Phần cơ bản.
1. Nhảy cao:
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
28 - 30
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

x
Tr ờng THCS Đồng ý trang


9
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao
- Đứng tại chỗ đá chân lăng trớc - sau và lăng
ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
b) Luyện tập chạy đà - giậm nhảy.
- Đứng, tập bớc đà cuối đa đặt chân vào điểm
giậm nhảy.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua
xà.
- Thực hiện ba bớc đà cuối đa chân vào điểm
giậm nhảy.
2. Bóng chuyền:
a)Luyện tập các kỹ thuật.
Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện.
b) Học kỹ thuật đập bóng chính diện theo
phơng lấy đà.
GV lam mẫu và phân tích động tác (SGV tr83)
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
2. Nhận xét.
3. BTVN
4. Xuống lớp.
2l x 10C
2l x40C
2l x 30C
3l
3l
3l
4 - 5
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học Bóng chuyền.
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy

GV hớng dẫn hs tập luyện
- GV làm mẫu động tác 1 lần.
- Vừa phân tích vừa thị phạm động
tác.
- Tập chậm cho HS tập từng bớc
chân và tập cùng học sinh.
Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Tr ờng THCS Đồng ý trang


10
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 42 : nhảy cao - Chạy bền.
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao:+ Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua và kỹ thuật
chạy đà - giậm nhảy.
+ Học kỹ thuật trên không và tiếp đệm.
- Chạy bền : Chạy bền trên điạ hình tự nhiên 300 500m.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tơng đối. Biết cách đo đà, chạy
đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy một cách tơng đối.
- Chạy bền: Học sinh chạy hết cự ly quy định.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật di chuyển đa bớc.
- Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.
II. Phần cơ bản.
1. Nhảy cao:
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
28 - 30
2l x 10C
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

x
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
Tr ờng THCS Đồng ý trang


11
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao
- Đứng tại chỗ đá chân lăng trớc - sau và lăng
ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
b) Học kỹ thuật trên không và tiếp đệm nhảy
cao kiểu Bớc qua.
- Giai đoạn trên không.
- Giai đoạn tiếp đất.
+ Chân lăng tiếp đất trớc, sau đó đến chân
giậm nhảy. Khi chân bắt đầu chạm đất, cần
chùng chân để giảm chấn động.
+ Khi tiếp đệm vẫn cần chú ý động tác của tay
và thân trên khéo để không chạm xà.
2. Chạy bền
Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
- Nam : 500m
- Nữ : 300m
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
2. Nhận xét.
3. BTVN
4. Xuống lớp.
2l x40C
2l x 30C
4 - 5
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình TL chạy đà - giậm
nhảy - trên không

- GV làm mẫu động tác trên không
và tiếp đệm.
- Phân tích kỹ thuật động tác và
làm mẫu.
- HS tập mô phỏng động tác không
qua xà.
x x x x x
Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Tiết 43 : nhảy cao - bóng chuyền
Tr ờng THCS Đồng ý trang


12
Sân trờng
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua và kỹ thuật
chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đệm.
- Bóng chuyền : Ôn các động tác kĩ thuật dệm bóng, chuyền bóng, phát bóng đã học.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tơng đối. Biết cách đo đà, chạy
đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy- trên không - tiếp đệm một cách
tơng đối.
- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng một cách t-
ơng đối.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Đêm bong trong hàng.
- Chuyền bóng cao tay tại chỗ.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không -
tiếp đất.
II. Phần cơ bản.
1. Nhảy cao:
a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao
8 - 10
4-5
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
30
30
28 - 30
2l x 10C
2l x40C
2l x 30C
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học bóng chuyền.
Tr ờng THCS Đồng ý trang


13
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
- Đứng tại chỗ đá chân lăng trớc - sau và lăng
ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
b) Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy
cao kiểu Bớc qua.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua
xà.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng
duỗi thẳng qua xà.
- Thực hiện 3 bớc đà cuối đa đặt chân vào
điểm giậm nhảy. (Cha qua xà)
- Thực hiện 3 - 5 bớc chạy đà phối hợp các
giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy -
trên không - tiếp đệm.
2. Bóng chuyền:
Luyện tập các kỹ thuật.
- Đệm bóng.
- chuyền bóng cao tay.
- Phát bóng.
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thả lỏng các khớp.
- Thực hiện động tác vơn thở.
2. Nhận xét giờ học.
- u điểm.
- Nhợc điểm.
3. Bài tập về nhà.
- Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của
nhảy cao.
- Tập phát bóng cao tay.
4. Xuống lớp.
- GV hô: Lớp giải tán!
- HS hô : Khoẻ!
2l
2l
3l
3l
4 - 5
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình TL chạy đà - giậm
nhảy - trên không - tiếp đệm.Đội hình tập
x x x x x x x
12 - 5m

x x x x x x x
* Sau 12 - 15 thì 2 nhóm đổi vị trí
tập luyện.
- GV chú ý quan sát sửa sai cho
HS.
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Tiết 44 : bóng chuyền - Chạy bền.
Tr ờng THCS Đồng ý trang


14
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Bóng chuyền: Ôn các bài tập đã học, kĩ thuật di chuyển đệm bóng.
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 300 500m.
2. Kỹ năng:
- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện các động tác kỹ thuật một cách tơng đối. Biết cách đệm
bóng, chuyền bóng,phát bóng.
- Chạy bền: biết cách chạy,phân phối sức hợp lí, chạy hết cự ly.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Đệm bngs tại chỗ
3. Kiểm tra bài cũ.
- phát bóng cao tay chính diện
II. Phần cơ bản.
1. Bóng chuyền:
a) Luyện tập đệm bóng chuyền bóng
b) Luyện tập phối hợp các kỹ,chiến trong
bóng chuyền.
qua xà.
2. Chạy bền
Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
30
28 - 30
2l x40C
2l x 30C
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
Đội hình tập luyện
x x x x x x x
Tr ờng THCS Đồng ý trang


15
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
- Nam : 500m
- Nữ : 300m
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thả lỏng các khớp.
- Thực hiện động tác vơn thở.
2. Nhận xét giờ học.
- u điểm.
- Nhợc điểm.
3. Bài tập về nhà.
- Tập đệm , chuyền bóng qua lại.
- Tạp chạy 500m.
4. Xuống lớp.
- GV hô: Lớp giải tán!
- HS hô : Khoẻ!
2l
2l
3l
3l
4 - 5
x x x x x x x
x x x x x x x
3- 5m
x x x x x x x

Chạy quanh sân trờng
x x x x x
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Tr ờng THCS Đồng ý trang


16
Sân trờng
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 45 : nhảy cao Chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua và kỹ thuật
chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.
Một số điểm trong luật điền kinh (Phần nhảy cao)
- Chạy bèn : Chay bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy- trên không
- tiếp đệm một cách tơng đối.
Năm đợc 6 ý cơ bản trong SGV tr.46_47.
- Chạy bền: Biét duy trì tốc độ trong khi chạy
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không -
tiếp đệm.
II. Phần cơ bản.
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
28 - 30
2l
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
Tr ờng THCS Đồng ý trang


17
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
1. Nhảy cao:
Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy
cao kiểu Bớc qua.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua
xà.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng
duỗi thẳng qua xà.
- Thực hiện 3 bớc đà cuối đa đặt chân vào
điểm giậm nhảy. (Cha qua xà)
- Thực hiện 3 - 5 bớc chạy đà phối hợp các
giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy -
trên không - tiếp đệm.
Một số điểm trong luật điền kinh(GV giới
thiệu các điểm: a,b,c,d,e,g trong SGV
tr.46_47)
2. Chạy bền:
Chay bền trên địa hình sân trờng:
nam:500m, nữ:300m
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thả lỏng các khớp.
- Thực hiện động tác vơn thở.
2. Nhận xét giờ học.
- u điểm.
- Nhợc điểm.
3. Bài tập về nhà.
- Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của
nhảy cao.
- Tập đánh cầu qua lại.
4. Xuống lớp.
- GV hô: Lớp giải tán!
- HS hô : Khoẻ!
2l
3l
3l
4 - 5

Đội hình TL nhảy cao.


- GV chú ý quan sát sửa sai cho
HS.
- GV giới thiệu ngắn gọn,xúc tích
dễ hiểu
- HS chú ý, tiếp thu áp dụng vào
thực tế trong thi đấu.
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Tr ờng THCS Đồng ý trang


18
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 46 : nhảy cao - cầu lông - chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua và kỹ thuật
chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.
- Cầu lông : Ôn các t thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn, đa bớc bớc tiến - lùi kết
hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy- trên không
- tiếp đệm một cách tơng đối.
- Cầu lông:+ Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật
đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tơng đối đợc. Thực hiện kỹ thuật di
chuyển đa bớc một cách tơng đối đợc. Thực hiện kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải
một cách tơng đối.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x
Tr ờng THCS Đồng ý trang


19
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
II. Phần cơ bản.
1. Nhảy cao:
Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy
cao kiểu Bớc qua.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua
xà.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng
duỗi thẳng qua xà.
- Thực hiện 3 bớc đà cuối đa đặt chân vào
điểm giậm nhảy. (Cha qua xà)
- Thực hiện 3 - 5 bớc chạy đà phối hợp các
giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy -
trên không - tiếp đệm.
2. Cầu lông:
Luyện tập các kỹ thuật.
- Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết
hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật di chuyển đa bớc kết hợp với kỹ
thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
3. Chạy bền:
Trò chơi:
- Ngời thừa thứ ba
- Kéo co.
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thả lỏng các khớp.
- Thực hiện động tác vơn thở.
2. Nhận xét giờ học.
- u điểm.
- Nhợc điểm.
3. Bài tập về nhà.
- Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của
nhảy cao.
- Tập đánh cầu qua lại.
4. Xuống lớp.
- GV hô: Lớp giải tán!
28 - 30
2l
2l
3l
3l
4 - 5
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học cầu lông.
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình TL nhảy cao.


Đội hình tập cầu lông
x x x x x x x
12 - 15m

x x x x x x x
- Sau 10 - 12 hai nhóm đổi vị trí
tập luyện.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Đội hình chơi Kéo co
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Tr ờng THCS Đồng ý trang


20
x x
x x
x
x
x
x
x x x x
Gi¸o ¸n thÓ dôc 9 Gi¸o viªn: Lôc vÜnh ThÞnh
- HS h« : “KhoÎ!”

Tr êng THCS §ång ý trang


21
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 47 : nhảy cao - cầu lông
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua và kỹ thuật
chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.
- Cầu lông : + Ôn các t thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn, đa bớc bớc tiến - lùi kết
hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.
+ Học kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy- trên không
- tiếp đệm một cách tơng đối.
- Cầu lông:+ Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật
đánh cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tơng đối đợc. Thực hiện kỹ thuật di
chuyển đa bớc một cách tơng đối đợc.
+ Thực hiện kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái một cách tơng đối.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Tr ờng THCS Đồng ý trang


22
Cả lớp
ngồi xuống
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
II. Phần cơ bản.
1. Nhảy cao:
Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy
cao kiểu Bớc qua.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua
xà.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng
duỗi thẳng qua xà.
- Thực hiện 3 bớc đà cuối đa đặt chân vào
điểm giậm nhảy. (Cha qua xà)
- Thực hiện 3 - 5 bớc chạy đà phối hợp các
giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy -
trên không - tiếp đệm.
2. Cầu lông:
a) Luyện tập các kỹ thuật.
- Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết
hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật di chuyển đa bớc kết hợp với kỹ
thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
b) Học kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
2. Nhận xét giờ học.
3. Bài tập về nhà.
4. Xuống lớp.
28 - 30
2l
2l
3l
3l
4 - 5
x
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học cầu lông.
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Đội hình TL nhảy cao.


Đội hình tập cầu lông
x x x x x x x
12 - 15m

x x x x x x x
- GV làm mẫu động tác phát cầu
mặt vợt trái.
- Phân tích kỹ thuật động tác.
- Vừa phân tích vừa làm mẫu.
- Hô chậm cho HS tập mô phỏng
động tác. (Không cầu.)
- Hai HS một cầu tập phát cầu qua
lại.
- GV chú ý quan sát sửa sai cho
HS.
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
.....
x x x x x x x

Đội hình xuống lớp.
xxxxxxxxxxx
....
xxxxxxxxxxx
Tr ờng THCS Đồng ý trang


23
Gi¸o ¸n thÓ dôc 9 Gi¸o viªn: Lôc vÜnh ThÞnh

Tr êng THCS §ång ý trang


24
Giáo án thể dục 9 Giáo viên: Lục vĩnh Thịnh
Tiết 48 : nhảy cao - cầu lông - chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu Bớc qua
- Cầu lông : Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bớc bớc tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận
tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
- Chạy bền: Chạy biến tốc.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp
đệm và thực hiện một cách tơng đối.
- Cầu lông: Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bớc, đa bớc kết hợp với kỹ thuật đánh
cầu thấp thuận tay và trái tay một cách tơng đối đợc. Thực hiện kỹ thuật phát cầu
mặt vợt trái một cách tơng đối.
- Chạy bền: HS thực hiện đợc kỹ thuật chạy biến tốc 50N x 50C
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x
Tr ờng THCS Đồng ý trang


25
Cả lớp
ngồi xuống

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×